Όλα τα άρθρα του/της kontis

Απευθείας Ανάθεση /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης της απευθείας ανάθεσης προμηθειών /υπηρεσιών

ΒΗΜΑ 10

 Για Δήμους:

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση (αρθ. 58 Ν. 3852/10, αρθ. 118 Ν. 4412/16).

Πατήστε εδώ 

Για ΔΕΥΑ:

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ (δέσμευσης πίστωσης δαπάνης).

Πατήστε εδώ

Απόφαση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α για την απευθείας ανάθεση.

Πατήστε εδώ 

Για Δημοτικές επιχειρήσεις Α.Ε. (Μονομετοχικές ΑΕ):

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχικής Α.Ε.

Πατήστε εδώ

Απόφαση Προέδρου Μονομετοχικής Α.Ε. για απευθείας ανάθεση.

Πατήστε εδώ

ΒΗΜΑ 11

  • Ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου  στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1, 3 και 118 § 5 Ν. 4412/16 ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 εδάφιο  α ( όπως τροποποιήθηκε με την παρ  31 του άρθρου 22 Ν. 4441/16 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τη παρ 4του άρθρου 47 Ν. 4472/17 ) ορίζεται ότι «Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ.3 του   άρθρου  38 , με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.Το άρθρο 379 παρ. 3 ορίζει ότι η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης  με τίτλο : Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ , εκδόθηκε  με αριθμό  577654/22.5.17  (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β )   .

Συνεπώς από 23.5.2017  ,  η απόφαση ανάθεσης αναρτάται  στο ΚΗΜΔΗΣ.

  • Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( άρθρο 2 παρ 4 περ.6α Ν.3861/10)

ΒΗΜΑ 12

Σύμβαση 

Υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο και τον ανάδοχο 

Υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας :εδώ

Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσίας :εδώ

  • Ανάρτηση της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ(αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16 &Υ.Α 57654/22-5-2017 -Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄).

Σημειωτέον ότι για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 130 Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/16 άρθρο 375 § 2)

ΒΗΜΑ 13

(α) Συμβάσεις προμηθειών: αρθ. 200 § 4 α’, β’, γ’ :

«α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208»,

«β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα»,

«γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

(β) Συμβάσεις υπηρεσιών: αρθ. 200 § 5 α’, β’ :

«α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά  η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με  το άρθρο 219»,

«β) Τιμολόγιο του αναδόχου».

 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII ,Πράξεις 251/2010 και 171/2011:

Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών δεν συνιστά δικαιολογητικό εκκαθάρισης ,αλλά εξόφλησης  της αμοιβής ,η οποία πρέπει να προσκομιστεί στον ταμία κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής και όχι κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και επομένως εκφεύγει του ελέγχου του Επιτρόπου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει   να γίνεται μνεία στο ένταλμα ,προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος ταμίας και να απαιτήσει την προσκόμιση αποδείξεων κατά την εξόφληση των τίτλων πληρωμής

ΒΗΜΑ 14

Εξοφλητική απόδειξη αρθ. 200 § 4 δ’ (προμήθειες) και § 5 γ’ (υπηρεσίες) Ν. 4412/16:

§ 4 «δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»,

§ 5 «γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ΒΗΜΑ 15

Με την 160 /2017 Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα , κρίθηκε ότι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης  της σύμβασης στη περίπτωση της απευθείας ανάθεσης ,οι οικονομικοί φορείς  να μην έχουν υποπέσει σε ορισμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο νόμο, καθώς και να μην έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές.Επομένως για να συνάψουν σύμβαση πρέπει να προσκομίσουν :

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

β. Αποδεικτικό φορολογικής  ενημερότητας  και 

γ.Αποδεικτικό  ασφαλιστικής ενημερότητας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

α.Με τη παρ 9 του άρθρου 107 του  Ν. 4497/17 προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 73 Ν.4412/16 ως εξής : «Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ηκατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίωνευρώ χωρίς Φ.Π.Α»,

β.Με τη παρ 15  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 προστίθεται στο τέλος του άρθρου 80 Ν.4412/16 παράγραφος 11 ως εξής :«  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση η κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α»,

γ.Με τη παρ 52  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 εισάγεται η εξής ρύθμιση « Δαπάνες  μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) που πραγματοποιήθηκαν από9.8.2016 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα πλαίσια διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων του ν.4412/16 χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 80 και σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου αυτού, λογίζονται νόμιμες».

Προσοχή !!Σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις , για ποσά μέχρι 2.500 € χωρίς Φ.Π.Α ,από 9-8-2016 και εφεξής δεν απαιτείται για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης η προσκόμιση του ποινικού μητρώου ,της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας .Φορολογική ενημερότητα απαιτείται για ακαθάριστο ποσό που υπερβαίνει τα 1.500 € σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ΠΟΛ 1274/2013 το οποίο ορίζει:  «1. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, «από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω» εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού».  Όσον αφορά τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 58 Ν.3863/2010 για την  είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’  βαθμίδας  απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις 3.000 €.  

ΒΗΜΑ 16

Κατάσταση πληρωμής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: αρθ. 2 § 4 Ν. 3861/10: «Στο διαδίκτυο αναρτώνται: 1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα, 2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, 3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα, 4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, 5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βλέπετε και ενημερωτικό σημείωμα »Νομοθετικές μεταβολές στο Ν.4412/16 με το Ν.4441/16″ και Ν. 4497/17 στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση » εδώ 

12, 3, 4

test

<marquee direction=»up» scrollamount=»2″>
</marquee>

http://eeeeee


Νομολογία

2017

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 313/17: «Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012».

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 300/17 «Κριτήριο ανάθεσης στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας -Υποχρέωση αξιολόγησης υποβαλομένων προσφορών «

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη  231/17 «Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012- Έννοια επιχειρησιακών μονάδων του άρθρου 6 παρ 2 Ν.4412/16 «.

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 160/2017 «Λόγοι αποκλεισμού στην απευθείας ανάθεση».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

Με τις παρ  9,15 και 52  του άρθρου 107 του  Ν. 4497/17εισάγονται  ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες δαπάνες  μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) που πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 και εφεξής  δεν υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα να απαιτεί  από τον προσφέροντα/ντες / προσκόμιση  οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 Ν.4412/16 προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73  στο πρόσωπό του .


 

2012

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 98/2012 Τμήμα VII: «Υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Υπηρεσιών Γενικής Φύσης

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 175/16 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII «Ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης αδρανών υλικών»

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 42/13 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII «Ανάθεση εργασιών καθαρισμού δρόμων και κοινοχρήστων χώρων» 

ΣτΕ 16/2015

Νομολογία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Έτος 2017

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο VII Τμήμα

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 14/17 «I.Μικτός χαρακτήρας σύμβασης. II.Μη νόμιμη η ξεχωριστή ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των παιδικών χαρών από αυτήν της προμήθειας των οργάνων αυτών,

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών ,Τμήμα VII,Πράξη 23/2017 «Επαρκής αιτιολόγηση κόστους υπό ανάθεση  υπηρεσιών » 

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών ,Τμήμα VII,Πράξη 24/2017 «Μη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης» 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 54/2017 «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση. Μη νόμιμη δαπάνη λόγω μη τήρησης των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). «

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 67/2017 « Χρονική διάρκεια της σύμβασης -Δυνατότητα παράτασης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης »

ΕΛ.ΣΥΝ,Κιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 71/2017  «Απευθείας ανάθεσης μικρών δημοτικών έργων ή εργασιών συντήρησης σύμφωνα με το άρθρο 15 Π.Δ 171/87»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 15 Π.Δ 171/87 δεν έχει καταργηθεί από το Ν.4412/16. Αντίθετα, εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 377περίπτωση (67) Ν.4412/16 .

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 85/17 » Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ιδιώτες -Νόμιμη δαπάνη υπό προϋποθέσεις «

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα Πράξη 123/17« Μη νόμιμη η δαπάνη με την οποία  καταβάλλεται σε εργαζόμενους στο Δήμο το αντίτιμο του γάλακτος αντί της χορήγησής  του σε είδος(Πράξη 123/2017 Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Καταργήθηκε το άρθρο 24 της υποπαρ.Δ9 του άρθρου 2 με την παρ 4 του άρθρου 36 Ν.4484/17(ΦΕΚ  110Α/1-8-17) και με την περ.Γ του άρθρου 51 Ν.4484/17(ΦΕΚ  110Α/1-8-17)

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 139/2017 «Μη νόμιμη σύναψη προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Πειραιά για την προμήθεια και υποστήριξη λογισµικού γεωγραφικών πληροφοριών και δεδοµένων. »

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικου Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 154/17 .«Νόμιμη  η ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των σιντριβανιών του Δήμου» 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 160/2017 «Λόγοι αποκλεισμού στην απευθείας ανάθεση».

ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 166/17  « Κρίσιμη για τη διάγνωση του μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας είναι όχι  η εγκριθείσα και ψηφισθείσα από τον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωση, της οποίας η διάθεση είναι αβέβαιη, αλλά η δαπάνη που πραγματοποιείται εν τέλει για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου σε όμοια ή ομοειδή υλικά» 

ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 170/17 « Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων » Η σύμβαση,  διέπεται  από τον ν. 4412/2016»

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 173/17 «Προσυμβατικός έλεγχος συμπληρωματικής σύμβασης» Η σύναψή της με τον αρχικό ανάδοχο αποτελεί εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης,η συνδρομή των προϋποθέσεων της οποίας επιβάλλεται να ελέγχεται

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 174/17 «Η Επισκευή – συντήρηση αρδευτικών δικτύων» και ειδικότερα εργασίες συντήρησης αντλητικών συστημάτων, ηλεκτροβανών, μπεκ και προγραμματιστών αυτόματου ποτίσματος  σε χώρους του Δήμουσυνιστούν  συνήθεις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αρδευτικών δικτύων στους χώρους πρασίνου του Δήμου »

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα (Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ ) Πράξη 180/17.  Μη Νόμιμη η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ Δήμου και  της Ανώνυμης Αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α»για την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη του Δήμου  στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου  και των νομικών  προσώπων του». Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι ότι ο σκοπός, τον οποίο αυτή καλείται να εκπληρώσει, δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο και ότι δεν λειτουργεί  ως ισοδύναμη ή  εναλλακτική  με  την  ειδικώς  προβλεπόμενη  από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την παράκαμψη των διατάξεων που θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς στη δράση των Ο.Τ.Α. ή απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την άσκησή της.

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα   ( Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ )Πράξη  183/17 «Προσυμβατικός έλεγχος σύμβασης». Kρίσιμο στοιχείο για την υποβολή (ή μη) σχεδίου σύμβασης στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και όχι το όλως συμπτωματικό γεγονός της σύναψης εντέλει πλειόνων συμβάσεων, ύψους έκαστης (ενδεχομένως) μικρότερου του κατώτατου ορίου υπαγωγής στον έλεγχο.

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ (Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Πράξη  189 /17 έκρινε ότι :«Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016  διαδικασία, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης,εφόσον δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις με την απόφαση εν προκειμένω  του Δημοτικού Συμβουλίου και  προηγουμένως εκδόθηκαν προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες περιείχαν βεβαίωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 66 του ν. 4270/2014 και την παρ. 1 α του άρθρου 4 του  π.δ. 80/2016 και αναφέρεται ότι καταχωρήθηκαν με α/α  στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  »

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 209/17 , έκρινε ότι :Είναι νόμιμες οι δαπάνες που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου αλλά είναι λειτουργικές και συνάδουν πρόδηλα με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α

ΕΛ.ΣΥΝ  ,  Κλιμάκιο  Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών   στο  VII Τμήμα ,Πράξη  214/17, έκρινε ότι : Ο  προέχον χαρακτήρας μικτής σύμβασης (έργου -εργασιών) είναι  σύμβαση γενικής φύσης υπηρεσιών Ν.4412/16,  στη περίπτωση που το έργο αποτελεί ήσσον τμήμα της σύμβασης .Επομένως ο  Δήμος δεν υποχρεούται  να τηρήσει τη διαδικασία της παρ 5 του άρθρου 118 Ν.4412/16 η οποία  ρυθμίζει την απευθείας ανάθεση έργων.

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 238/17 «Ανάθεση υπηρεσιών σε λογιστή φοροτέχνη-Νόμιμη δαπάνη υπό προϋποθέσεις».

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 242/17: «Απρόβλεπτες και κατεπείγουσες περιστάσεις απευθείας ανάθεσης έργου  -Μη αναίρεση  του χαρακτήρα τους».

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 296/17 «Απευθείας ανάθεση μικρού έργου από Δήμο κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 171/87 ( υπό την ισχύ Ν.4412/16 ).Δαπάνη νόμιμη και κανονική».

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 182/17«Ανάθεση προμήθειας από το Δήμο εμπίπτουσα στην αρμοδιότητα Σχολικών Επιτροπών»

Υπενθυμίζουμε ότι  το ΕΛ.ΣΥΝ με την 260/2017  Απόφαση του VI Τμήματος έχει κρίνει ότι : Νομίμως  συμβάλλεται ο Δήμος με τους αναδόχους προμηθευτές φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για λογαριασμό των Σχολικών του ΕπιτροπώνΠεραιτέρω νομίμως συμβάλλεται ο ίδιος (ο Δήμος) με τους ανωτέρω αναδόχους προμηθευτές για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών της εδαφικής του περιφέρειας, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η δαπάνη της προμήθειας των ανωτέρω ειδών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του και θα καλυφθεί από αντίστοιχη παρακράτηση των επιχορηγήσεων που οι Σχολικές Επιτροπές λαμβάνουν σε ετήσια βάση από αυτόν (Δήμο) για την κάλυψη των αναγκών τους (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI, Απόφαση 260/2017).

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 313/17«Απευθείας ανάθεση αυτών ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012».

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 1464/17: «ΕΛ.ΣΥΝ: Α) Προϋποθέσεις θεμελίωσης έννομου συμφέροντος προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος ως προϋπόθεση άσκησης παρέμβασης υπέρ του κύρους προσβαλλόμενης Πράξης, Β) Ημερομηνία υπογραφής ένορκης βεβαίωσης υποβαλλόμενης ως δικαιολογητικό συμμετοχής σε διαγωνισμό, προγενέστερη αυτής που φέρει η προσφορά.» Ανακαλεί την 178/2017 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Κλιμάκιο ΣΤ 

ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο ΣΤ, Πράξη 50/2017 «Παράταση ισχύος σύμβασης προμήθειας. Νόμιμος όρος υπό προϋποθέσεις»

ΕΛ.ΣΥΝ.Κλιμάκιο ΣΤ Πράξη 65/2017 «Δικαίωμα προαίρεσης»

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο ΣΤ Πράξη 92/2017 «Υποχρέωση υπογραφής Ε.Ε.Ε.Σ.» (Ανακλήθηκε με την 1434/2017 Απόφαση του 6ου Τμήματος)


Κλιμάκιο Ε

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Ε, Πράξη 79/2017  «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης -Αποχέτευσης με αντικείμενο: «  Έργα διάθεσης νερού από την Επιχείρηση για άρδευση  στο Δήμο» .Το Κλιμάκιο κρίνει ότι, μολονότι η ελεγχόμενη σύμβαση εγκαθιδρύει πράγματι συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό, διά της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους και άρα ως τέτοια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 6 και 4), ωστόσο το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης δεν έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, συντρέχει νόμιμος λόγος που κωλύει την υπογραφή του» .

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Ε,  Πράξη  86/2017 «Οι συμπληρωματικές συμβάσεις έργων δεν εμπίπτουν  στο ρυθμιστικό πεδίο της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 376 § 1 Ν.4412/16″

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Ε ,Πράξη 91/2017 «Μη νόμιμη για την εκτέλεση έργου, η προσφυγή στο σύστημα υποβολής προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου ,λόγω μη προμέτρησης των ποσοτήτων των εργασιών για την εκτέλεση του έργου- Σύνδεση ακινήτων με το βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης-». (Ανακλήθηκε με την 1340/ 2017 Πράξη του VI Τμήματος)

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Ε΄ Πράξη 164/17 Σημαντικό !!! Μη νόμιμη ματαίωση διαγωνισμού έργου και επαναδημοπράτηση του ,λόγω δυνατότητας άρσης των αμφισημιών της διακήρυξης με επιπρόσθετη ενημέρωση από την Αναθέτουσα Αρχή  των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Ε΄ Πράξη 182/17 : Προσκόμιση ελλείποντος  δικαιολογητικού / Βεβαίωση γνησίου υπογραφής Υπεύθυνων Δηλώσεων


Κλιμάκιο Z

ΕΛ.ΣΥΝ: Ζ΄Κλιμάκιο, Πράξη 69/17: Προϋποθέσεις  τροποποίησης όρου της  αρχικής σύμβασης

H σύμβαση που υπογράφεται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών αυτών, το οποίο δεν μπορεί να αποκλίνει από εκείνο που προσδιορίστηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού και αποτέλεσε αντικείμενο της προσφοράς του αναδόχου.Για την τροποποίηση, δε, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, του σχετικού συμβατικού όρου, απαιτείται η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται ρητά και να προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά, τόσο στην οικεία διακήρυξη, όσο και στη συναφθείσα αρχική σύμβαση. 


1, 2