Όλα τα άρθρα του/της kontis

Απευθείας Ανάθεση /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης της απευθείας ανάθεσης προμηθειών /υπηρεσιών

Τα βήματα που ακολουθούνται για την υλοποίηση της απευθείας ανάθεσης, είναι:

ΒΗΜΑ 1 

 • Σύνταξη και καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών  ( άρθρο 54 §7 Ν.4412 /16)

Παρέκκλιση του κανόνα σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών:Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη( άρθρο 209§4 τελευταίο εδάφιο Ν.3463/06)

 • Πρωτογενές αίτημα (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄)

Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 1.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α γίνεται καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ.


ΒΗΜΑ 2

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

(άρθρο. 66 Ν. 4270/14,άρθρο 2§2εδ(β) Π.Δ 80/16  ).

ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΤΜΗΜΑ VII ,ΠΡΑΞΗ 96/2013  εδώ

 

ΒΗΜΑ 3

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (η του Δ.Σ του ΝΠΔΔ) για ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης (αρθ. 72 § 1 δ Ν. 3852/10  ,     ).

Πατήστε εδώ

 • Καταχώριση  στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 5 Υ.Α  57654/22-5-2017)
 • Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ« ( άρθρο 2 παρ 4 περ.6α Ν.3861/10)

ΒΗΜΑ 4

Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  : Το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ ( Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ )με την Πράξη  189 /17 έκρινε ότι :«Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016  διαδικασία, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης,εφόσον δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις με την απόφαση εν προκειμένω  του Δημοτικού Συμβουλίου και  προηγουμένως εκδόθηκαν προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες περιείχαν βεβαίωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 66 του ν. 4270/2014 και την παρ. 1 α του άρθρου 4 του   π.δ. 80/2016 και αναφέρεται ότι καταχωρήθηκαν με α/α  στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 

Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


ΒΗΜΑ 5

 • Εγκεκριμμένο αίτημα 

       Καταχώριση  στο ΚΗΜΔΗΣ

( άρθρο 38 § 1 Ν  4412/16 ,αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄)


ΒΗΜΑ 6

Απόφαση Δημάρχου (ή Προέδρου του ΝΠΔΔ) διενέργειας απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αρθ. 209 § 9 β’ Ν.3463/06).

Πατήστε εδώ


 Απόφαση Δημάρχου (ή Προέδρου του ΝΠΔΔ) διενέργειας απευθείας ανάθεσης χωρίς έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αρθ. 209 § 4 Ν. 3463/06).

Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 7

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (αρθ. 120 § 3 Ν. 4412/16).

Πατήστε εδώ

Νομοθετικές ρυθμίσεις :

 • Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ(Άρθρο 120 § 3 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την περ. (32) αρθ. 22 Ν. 4441/16).
 • Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  η  την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και άρθρου 74 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.( § 2 άρθρου  79 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (84)του άρθρου 22 του N. 4441/16)

ΒΗΜΑ 8

Υποβολή προσφοράς/ών.

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ» σχόλιο [3] (iii).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΣ 

 • Δεν απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για συμβάσεις αξίας μέχρι 20.000,00 ευρώ (απευθείας αναθέσεις).[Απάντηση (αρ 33)Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ]
 • Δεν απαιτούνται περισσότερες της μιας προσφορές στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης   (ΕΛ.ΣΥΝ.: Πράξη 108/2014, Τμήμα IV, Κλιμάκιο Προληπτικού .Ελέγχου .)

ΒΗΜΑ 9

Αξιολόγηση προσφοράς.

Πατήστε εδώ

 ΒΗΜΑ 10

 Για Δήμους:

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση (αρθ. 58 Ν. 3852/10, αρθ. 118 Ν. 4412/16).

Πατήστε εδώ 

Για ΔΕΥΑ:

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ (δέσμευσης πίστωσης δαπάνης).

Πατήστε εδώ

Απόφαση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α για την απευθείας ανάθεση.

Πατήστε εδώ 

Για Δημοτικές επιχειρήσεις Α.Ε. (Μονομετοχικές ΑΕ):

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχικής Α.Ε.

Πατήστε εδώ

Απόφαση Προέδρου Μονομετοχικής Α.Ε. για απευθείας ανάθεση.

Πατήστε εδώ

 


ΒΗΜΑ 11

 • Ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου  στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1, 3 και 118 § 5 Ν. 4412/16 ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 εδάφιο  α ( όπως τροποποιήθηκε με την παρ  31 του άρθρου 22 Ν. 4441/16 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τη παρ 4του άρθρου 47 Ν. 4472/17 ) ορίζεται ότι «Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ.3 του   άρθρου  38 , με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.Το άρθρο 379 παρ. 3 ορίζει ότι η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης  με τίτλο : Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ , εκδόθηκε  με αριθμό  577654/22.5.17  (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β )   .

Συνεπώς από 23.5.2017  ,  η απόφαση ανάθεσης αναρτάται  στο ΚΗΜΔΗΣ.

 • Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( άρθρο 2 παρ 4 περ.6α Ν.3861/10)

 


ΒΗΜΑ 12

Σύμβαση 

Υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο και τον ανάδοχο 

Υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας :εδώ

Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσίας :εδώ

 • Ανάρτηση της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ(αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16 &Υ.Α 57654/22-5-2017 -Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄).

Σημειωτέον ότι για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 130 Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/16 άρθρο 375 § 2)

 ΒΗΜΑ 13

(α) Συμβάσεις προμηθειών: αρθ. 200 § 4 α’, β’, γ’ :

«α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208»,

«β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα»,

«γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

(β) Συμβάσεις υπηρεσιών: αρθ. 200 § 5 α’, β’ :

«α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά  η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με  το άρθρο 219»,

 

«β) Τιμολόγιο του αναδόχου».

 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII ,Πράξεις 251/2010 και 171/2011:

Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών δεν συνιστά δικαιολογητικό εκκαθάρισης ,αλλά εξόφλησης  της αμοιβής ,η οποία πρέπει να προσκομιστεί στον ταμία κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής και όχι κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και επομένως εκφεύγει του ελέγχου του Επιτρόπου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει   να γίνεται μνεία στο ένταλμα ,προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος ταμίας και να απαιτήσει την προσκόμιση αποδείξεων κατά την εξόφληση των τίτλων πληρωμής

ΒΗΜΑ 14

Εξοφλητική απόδειξη αρθ. 200 § 4 δ’ (προμήθειες) και § 5 γ’ (υπηρεσίες) Ν. 4412/16:

§ 4 «δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»,

§ 5 «γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».


ΒΗΜΑ 15

Με την 160 /2017 Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα , κρίθηκε ότι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης  της σύμβασης στη περίπτωση της απευθείας ανάθεσης ,οι οικονομικοί φορείς  να μην έχουν υποπέσει σε ορισμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο νόμο, καθώς και να μην έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές.Επομένως για να συνάψουν σύμβαση πρέπει να προσκομίσουν :

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

β. Αποδεικτικό φορολογικής  ενημερότητας  και 

γ.Αποδεικτικό  ασφαλιστικής ενημερότητας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

α.Με τη παρ 9 του άρθρου 107 του  Ν. 4497/17 προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 73 Ν.4412/16 ως εξής : «Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ηκατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίωνευρώ χωρίς Φ.Π.Α»,

β.Με τη παρ 15  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 προστίθεται στο τέλος του άρθρου 80 Ν.4412/16 παράγραφος 11 ως εξής :«  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση η κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α»,

γ.Με τη παρ 52  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 εισάγεται η εξής ρύθμιση « Δαπάνες  μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) που πραγματοποιήθηκαν από9.8.2017 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα πλαίσια διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων του ν.4412/16 χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 80 και σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου αυτού, λογίζονται νόμιμες».

Προσοχή !!Σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις , για ποσά μέχρι 2.500 € χωρίς Φ.Π.Α ,από 9-8-2017 και εφεξής δεν απαιτείται για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης η προσκόμιση του ποινικού μητρώου ,της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας

Όμως 

Φορολογική ενημερότητα απαιτείται για ακαθάριστο ποσό που υπερβαίνει τα 1.500 € σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ΠΟΛ 1274/2013 το οποίο ορίζει:  «1. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, «από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω» εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού».  Όσον αφορά τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 58 Ν.3863/2010 για την  είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’  βαθμίδας  απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις 3.000 €.  


ΒΗΜΑ 16

Κατάσταση πληρωμής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: αρθ. 2 § 4 Ν. 3861/10: «Στο διαδίκτυο αναρτώνται: 1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα, 2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, 3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα, 4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, 5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Βλέπετε και ενημερωτικό  σημείωμα »Νομοθετικές μεταβολές στο Ν.4412/16 με το Ν.4441/16″ αναρτημένο 27-12-2016 και επικαιροποιημένο 1/8/2017 στην ενότητα της ιστοσελίδας μας με τίτλο : Ενημερωτικά σημειώματα επιστημονικής ομάδας (Το ενημερωτικό σημείωμα θα επικαιροποιηθεί εκ νέου με ενσωμάτωση των αλλαγών που επέφερε ο Ν.4497/17/13-11-2017) 

1, 2

test

<marquee direction=»up» scrollamount=»2″>
</marquee>

http://eeeeee


Νομολογία

 

2017

ΕΛ.ΣΥΝ . ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 160/2017″ Λόγοι αποκλεισμού  στη διαδικασία σύναψης  της σύμβασης στη περίπτωση της απευθείας ανάθεσης»

2012

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 98/2012 Τμήμα VII: «Υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Υπηρεσιών Γενικής Φύσης

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 175/16 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII «Ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης αδρανών υλικών»

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 42/13 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII «Ανάθεση εργασιών καθαρισμού δρόμων και κοινοχρήστων χώρων» 

ΣτΕ 16/2015

Νομολογία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Έτος 2017

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο VII Τμήμα

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 14/17 «I.Μικτός χαρακτήρας σύμβασης. II.Μη νόμιμη η ξεχωριστή ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των παιδικών χαρών από αυτήν της προμήθειας των οργάνων αυτών,

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών ,Τμήμα VII,Πράξη 23/2017 «Επαρκής αιτιολόγηση κόστους υπό ανάθεση  υπηρεσιών » 

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών ,Τμήμα VII,Πράξη 24/2017 «Μη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης» 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 54/2017 «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση. Μη νόμιμη δαπάνη λόγω μη τήρησης των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). «

ΕΛ.ΣΥΝ,Κιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 71/2017  «Απευθείας ανάθεσης μικρών δημοτικών έργων ή εργασιών συντήρησης σύμφωνα με το άρθρο 15 Π.Δ 171/87»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 15 Π.Δ 171/87 δεν έχει καταργηθεί από το Ν.4412/16. Αντίθετα, εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 377περίπτωση (67) Ν.4412/16 .

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 85/17 » Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ιδιώτες -Νόμιμη δαπάνη υπό προϋποθέσεις «

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα Πράξη 123/17« Μη νόμιμη η δαπάνη με την οποία  καταβάλλεται σε εργαζόμενους στο Δήμο το αντίτιμο του γάλακτος αντί της χορήγησής  του σε είδος(Πράξη 123/2017 Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα)

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 139/2017 «Μη νόμιμη σύναψη προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Πειραιά για την προμήθεια και υποστήριξη λογισµικού γεωγραφικών πληροφοριών και δεδοµένων. »

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικου Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 154/17 .«Νόμιμη  η ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των σιντριβανιών του Δήμου» 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 160/2017 «Λόγοι αποκλεισμού στην απευθείας ανάθεση»

ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 166/17  « Κρίσιμη για τη διάγνωση του μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας είναι όχι  η εγκριθείσα και ψηφισθείσα από τον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωση, της οποίας η διάθεση είναι αβέβαιη, αλλά η δαπάνη που πραγματοποιείται εν τέλει για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου σε όμοια ή ομοειδή υλικά» 

ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 170/17 « Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τη «σύνταξη Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) δημοτικών κτιρίων » Η σύμβαση,  διέπεται  από τον ν. 4412/2016»

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 173/17 «Προσυμβατικός έλεγχος συμπληρωματικής σύμβασης» Η σύναψή της με τον αρχικό ανάδοχο αποτελεί εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης,η συνδρομή των προϋποθέσεων της οποίας επιβάλλεται να ελέγχεται

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 174/17 «Η Επισκευή – συντήρηση αρδευτικών δικτύων» και ειδικότερα εργασίες συντήρησης αντλητικών συστημάτων, ηλεκτροβανών, μπεκ και προγραμματιστών αυτόματου ποτίσματος  σε χώρους του Δήμουσυνιστούν  συνήθεις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αρδευτικών δικτύων στους χώρους πρασίνου του Δήμου »

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα (Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ ) Πράξη 180/17.  Μη Νόμιμη η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ Δήμου και  της Ανώνυμης Αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α»για την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη του Δήμου  στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου  και των νομικών  προσώπων του». Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι ότι ο σκοπός, τον οποίο αυτή καλείται να εκπληρώσει, δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο και ότι δεν λειτουργεί  ως ισοδύναμη ή  εναλλακτική  με  την  ειδικώς  προβλεπόμενη  από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την παράκαμψη των διατάξεων που θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς στη δράση των Ο.Τ.Α. ή απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την άσκησή της.

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα   ( Β ΔΙΑΚΟΠΩΝ )Πράξη  183/17 «Προσυμβατικός έλεγχος σύμβασης». Kρίσιμο στοιχείο για την υποβολή (ή μη) σχεδίου σύμβασης στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και όχι το όλως συμπτωματικό γεγονός της σύναψης εντέλει πλειόνων συμβάσεων, ύψους έκαστης (ενδεχομένως) μικρότερου του κατώτατου ορίου υπαγωγής στον έλεγχο.

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ ( Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ ) Πράξη  189 /17 έκρινε ότι :«Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016  διαδικασία, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης,εφόσον δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις με την απόφαση εν προκειμένω  του Δημοτικού Συμβουλίου και  προηγουμένως εκδόθηκαν προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες περιείχαν βεβαίωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 66 του ν. 4270/2014 και την παρ. 1 α του άρθρου 4 του  π.δ. 80/2016 και αναφέρεται ότι καταχωρήθηκαν με α/α  στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  »

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 209/17 , έκρινε ότι :Είναι νόμιμες οι δαπάνες που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου αλλά είναι λειτουργικές και συνάδουν πρόδηλα με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α


Κλιμάκιο ΣΤ 

ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο ΣΤ, Πράξη 50/2017 «Παράταση ισχύος σύμβασης προμήθειας. Νόμιμος όρος υπό προϋποθέσεις»

ΕΛ.ΣΥΝ.Κλιμάκιο ΣΤ Πράξη 65/2017 «Δικαίωμα προαίρεσης»

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο ΣΤ Πράξη 92/2017 «Υποχρέωση υπογραφής Ε.Ε.Ε.Σ.» (Ανακλήθηκε με την 1434/2017 Απόφαση του 6ου Τμήματος)


Κλιμάκιο Ε

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Ε, Πράξη 79/2017  «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης -Αποχέτευσης με αντικείμενο: «  Έργα διάθεσης νερού από την Επιχείρηση για άρδευση  στο Δήμο» .Το Κλιμάκιο κρίνει ότι, μολονότι η ελεγχόμενη σύμβαση εγκαθιδρύει πράγματι συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό, διά της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους και άρα ως τέτοια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 6 και 4), ωστόσο το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης δεν έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, συντρέχει νόμιμος λόγος που κωλύει την υπογραφή του» .

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Ε,  Πράξη  86/2017 » Οι συμπληρωματικές συμβάσεις έργων δεν εμπίπτουν  στο ρυθμιστικό πεδίο της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 376 § 1 Ν.4412/16″

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Ε ,Πράξη 91/2017 «Μη νόμιμη για την εκτέλεση έργου, η προσφυγή στο σύστημα υποβολής προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου ,λόγω μη προμέτρησης των ποσοτήτων των εργασιών για την εκτέλεση του έργου- Σύνδεση ακινήτων με το βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης-». (Ανακλήθηκε με την 1340/ 2017 Πράξη του VI Τμήματος)

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Ε΄ Πράξη 164/17 Σημαντικό !!! Μη νόμιμη ματαίωση διαγωνισμού έργου και επαναδημοπράτηση του ,λόγω δυνατότητας άρσης των αμφισημιών της διακήρυξης με επιπρόσθετη ενημέρωση από την Αναθέτουσα Αρχή  των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία

ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Ε΄ Πράξη 182/17 : Προσκόμιση ελλείποντος  δικαιολογητικού / Βεβαίωση γνησίου υπογραφής Υπεύθυνων Δηλώσεων


Κλιμάκιο Z

ΕΛ.ΣΥΝ: Ζ΄Κλιμάκιο, Πράξη 69/17: Προϋποθέσεις  τροποποίησης όρου της  αρχικής σύμβασης

H σύμβαση που υπογράφεται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών αυτών, το οποίο δεν μπορεί να αποκλίνει από εκείνο που προσδιορίστηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού και αποτέλεσε αντικείμενο της προσφοράς του αναδόχου.Για την τροποποίηση, δε, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, του σχετικού συμβατικού όρου, απαιτείται η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται ρητά και να προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά, τόσο στην οικεία διακήρυξη, όσο και στη συναφθείσα αρχική σύμβαση. 


 

Τμήμα VI

ΕΛ.ΣΥΝ.Τμήμα VI, Απόφαση 28/2017 «Μη δυνατότητα τροποποίησης ουσιωδών  όρων της αρχικής σύμβασης» 

ΕΛ.ΣΥΝ .Τμήμα VI,Απόφαση 260/2017 Νομίμως συμβάλλεται ο Δήμος με τους αναδόχους προμηθευτές φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για λογαριασμό των Σχολικών του ΕπιτροπώνΠεραιτέρω νομίμως συμβάλλεται ο ίδιος (ο Δήμος) με τους ανωτέρω αναδόχους προμηθευτές για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών της εδαφικής του περιφέρειας, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η δαπάνη της προμήθειας των ανωτέρω ειδών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του και θα καλυφθεί από αντίστοιχη παρακράτηση των επιχορηγήσεων που οι Σχολικές Επιτροπές λαμβάνουν σε ετήσια βάση από αυτόν (Δήμο) για την κάλυψη των αναγκών τους.

ΕΛ.ΣΥΝ,Τμήμα VI ,Απόφαση 284/17«Χρονική διάρκειας της σύμβασης» 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI ,Απόφαση 405/17 « Ορισμός μιας δημόσιας μικτής σύμβασης ,ως σύμβασης έργου »

ΕΛ.ΣΥΝ,Τμήμα VI, Απόφαση 668/17  «Ι. Στοιχείο καθορισμού εφαρμοστέων διατάξεων σε μικτή σύμβαση. ΙΙ. Μη νόμιμη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού – Νομικά πλημμελής η διαδικασία ανάδειξης  αναδόχου¨

ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI ,Απόφαση 1076 /17: Μοναδική προσφορά- Κρίσιμο στοιχείο για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας .Κρίσιμο στοιχείο για την γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, ιδίως όταν υποβλήθηκε μια προσφορά και διερευνάται το ενδεχόμενο ματαίωσης του διαγωνισμού, είναι το είδος του διαγωνισμού και οι περιστάσεις διενέργειας του, ώστε να διακριβωθεί εάν πιθανολογείται η προσέλευση νέων υποψηφίων σε μια νέα επαναληπτική διαδικασία, ιδίως όταν τα τεύχη της διακήρυξης τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό.Στην κρίση της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην επανάληψη αυτής θα πρέπει το αρμόδιο όργανο να καταλήξει, εφόσον έχει διενεργήσει και εξαντλήσει κάθε έρευνα που επιτάσσει η περιπτ.η΄ του άρθρου 21 του π.δ. 118/2007, για την ύπαρξη συγκριτικών στοιχείων σχετικά με το οικονομικά συμφέρον της μοναδικής προσφοράς (βλ. και την νέα διάταξη του άρθρου 106 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης….δ) όταν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη…»).Συγκριτικά στοιχεία τιμών μπορεί να είναι τόσο εκείνα που αντλούνται, είτε από προηγούμενους διαγωνισμούς, είτε απευθείας αναθέσεις, ήτοι από την ελεύθερη αγορά, συνοδευόμενα από παραστατικά, ήτοι τιμολόγια αγοράς του συγκεκριμένου ή παρόμοιου είδους από το ελεύθερο εμπόριο.


Έτος 2016

ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα  VII Απόφαση 2185/2016«Αναδρομική ισχύ συμβάσεων που συνάπτει η Δημόσια Διοίκηση»:

ΕΛ.ΣΥΝ.Πράξη 175/2016 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα «Ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης αδρανών υλικών»

ΕΛ.ΣΥΝ.Πράξη 155/2016 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα «Ομοειδής προμήθεια η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (αυτοκόλλητα χαρτάκια, γομολάστιχες, ντοσιέ, διορθωτικά, διακορευτές, φάκελοι με αυτιά, κλασέρ, μαρκαδόροι, κιμωλίες, συρραπτικά κ.λ.π) με τη προμήθεια «φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 115/2016 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα «Νόμιμη κατάτμηση προμήθειας»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 163/2016 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα VΙΙ: «Φύση, αντικείμενο, λειτουργικότητα ομοειδών αγαθών»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 12/2016 Τμήμα VII: «Επιτρεπτός επιμερισμός όμοιων ή ομειδών αγαθών»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 47/2016 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα IV«Αναδρομική ισχύς συμβάσεων»

Έτος 2015

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο ΣΤ ,Πράξη 245/15 «Παράταση του χρόνου ισχύος της  σύμβασης»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 249/2015 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα IV: «Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»

ΕΛ.ΣΥΝ . Απόφαση 2121/15 ,Τμήμα VI  » Γνωμοδοτική η αρμοδιότητα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ,ουδεμία επιρροή ασκεί στην αρμοδιότητα του ΕΛ.ΣΥΝ για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων


Έτος 2014

ΕΛ.ΣΥΝ.Πράξη 203/2014  Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα (Β΄Διακοπών ) «Θεώρηση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών της προμήθειας από τον υπεύθυνο της αποθήκης «

ΕΛ.ΣΥΝ .Τμήμα ΣΤ,Πράξη 74/14«Διάρκεια  του χρόνου ισχύος των συμβάσεων» .

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 105/2014 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα VII «Η εκκαθάριση αφορά μόνο νομικά πρόσωπα»

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 3038/2014 Τμήμα VI «Συσχέτιση ποινικής καταδίκης με επαγγελματική δραστηριότητα»

ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI Απόφαση 1373/14«Διακριτά στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας» 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Ζ ,Πράξη 101/14 «Αρμόδιο όργανο συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού»

Ετος 2013 

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 41/2013  Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα «Υπαρξη συγκριτικών στοιχείων τιμών σε περίπτωση ύπαρξης μας προσφοράς»

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 42/2013  Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα «Ανάθεση εργασιών καθαρισμού δρόμων και κοινοχρήστων χώρων»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 11/2013 Κλιμάκιο ΣΤ’ «Ποινική καταδίκη  συναφής με την επαγγελματική δραστηριότητα – Αναστολή ποινής»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 97/2013  Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα IV: «Ομοειδή αγαθά, κατά την αντίληψη των συναλλαγών»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 110/2013 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα IV: «Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη  161/13 Κλιμάκιο ΣΤ » Αποσφράγιση οικονομικής  προσφοράς χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς «

ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI ,Απόφαση 3207/13» Μοναδική προσφορά  »

Έτος 2012

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 80/2012 Τμήμα VII «Αρμόδιο όργανο παραλαβής μελετών»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 98/2012 Τμήμα VII «Υποβολή προσφοράς στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 305/2012 Κλιμάκιο Ε’ «Επουσιώδεις παραλείψεις εγγυητικής επιστολής»

Έτος 2011

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 288/2011 Τμήμα VII«Μη εφικτή προμέτρηση των υπό ανάθεση εργασιών»

Έτος 2010

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 45/2010 Κλιμάκιο ΣΤ’ «Υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας»

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 283/2010 Κλιμάκιο Ζ’ «Ένορκη βεβαίωση – Αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή»

ΕΛ.ΣΥΝ .Πράξη 129/10 Τμήμα VII « Κατάτμηση -Ομοειδή αγαθά «

Ετος  2007

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 80/2007 Κλιμάκιο Ζ’ «Έλλειψη προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης περί μη έναρξης διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική διαχείριση/εκκαθάριση»


 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)

ΣτΕ ΕπΑν 16/2015 «Φωτογραφική διάταξη»

ΣτΕ ΕπΑν 334/2011 «Ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης- Η Υπεύθυνη Δήλωση αφορά αποκλειστικά γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα»

ΣτΕ ΕπΑν 393/2010 «Γνήσιο υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση»

ΣτΕ ΕπΑν 697/2010 «Υποχρέωση επίσημης μετάφρασης των πιστοποιητικών της προσφοράς στην ελληνική γλώσσα»

ΣτΕ ΕπΑν 745/2011 «Υποχρεωτική η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και των  πιστοποιητικών ISO»

ΣτΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1747/2016: α)»Δάνεια  Εμπειρία «-Ο δεσμός που συνδέει  την ανάδοχο εταιρία με την  εταιρία που παρέχει  δάνεια εμπειρία σε αυτήν ,αυτός δεν απαιτείται να έχει συγκεκριμμένη μορφή β)»Προδικαστική προσφυγή»-Απαραδέκτως προσβάλλεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού λόγω του γνωμοδοτικού του χαρακτήρα με προδικαστική προσφυγή Ν.3886/10

ΣτΕ Τμήμα Δ’ 1086/2015 «Μη νόμιμος αποκλεισμός συμμετέχοντος από διαγωνιστική διαδικασία-Υπεργολαβία»

ΣτΕ Επ.Αν 163/2007» Μη δυνατότητα αξιολόγησης εκ νέου τεχνικής  προσφοράς  με γνωστές ήδη τις οικονομικές προσφορές «