Όλα τα άρθρα του/της john

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ 2γ Ν.441216 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης – Μη απαίτηση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής

Νομίμως οι επίμαχες εργασίες μετά δε από σχετική πρόσκληση, στην οποία ανταποκρίθηκαν τρεις υποψήφιες ανάδοχοι εταιρείες, ανατέθηκαν απευθείας στην ανάδοχο εταιρεία, με απόφαση Δημάρχου η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Οικονομική επιτροπή ,διότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα, υπήρχε έντονος    ο κίνδυνος ανακατάληψης του κτιρίου από ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως προκύπτει από τις συνεχείς και έντονες δράσεις αυτών και τα επεισόδια που δημιούργησαν κατά  τη χρονική περίοδο μετά την έξωσή τους. Πρόσφορο δε μέτρο για την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος αυτού κινδύνου αποτελούσε η άμεση επισκευή των ζημιών του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, δεδομένου ότι αφενός η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είχε προσωρινό χαρακτήρα, αφετέρου η άμεση ασφάλιση και λειτουργία του χώρου ως δημοτικού ωδείου θα απέτρεπε, κατά την κοινή πείρα, όποια προσπάθεια ανακατάληψης αυτού. Περαιτέρω, η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη δεν μπορούσε να προβλεφθεί από το Δήμο ούτε η δημιουργία της οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού, καθώς η επέμβαση των αστυνομικών αρχών έλαβε χώρα εννέα περίπου μήνες μετά την καταγγελία της Δημάρχου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, χωρίς προειδοποίηση και δίχως να είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένη η επιτυχής έκβασή της, ώστε να προγραμματιστεί η φύλαξη της περιοχής με άλλα μέσα. Περαιτέρω, η συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για να διαπραγματευτεί με τους προσφέροντες προβλέπεται για την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 ν. 4412/2016), για   τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου (άρθρο 30 ν. 4412/2016) και τη διαδικασία σύμπραξης καινοτομίας (άρθρο 31 ν. 4412/2016) και όχι για την προκείμενη διαδικασία ανάθεσης, ήτοι διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 ν. 4412/2016).

Τέλος, οι διατάξεις των  περ. δ΄ και στ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.  4412/2016, που αφορούν στη σύνθεση της Επιτροπής παραλαβής του έργου, αφορούν κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου σε συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται στην προκείμενη περίπτωση σύμβασης έργου / εργασιών. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 319/17 )

Τροποποίηση Ν. 4412/2016 με το Ν.4512/18

Τροποποίηση Ν. 4412/2016 με το Ν.4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α’): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.»

Οι τροποποιήσεις  του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)με το άρθρο 120 Ν.4512/2018 ( Α΄ 5) είναι οι εξής : 
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 μετά τη λέξη «πιστωτικά» προστίθενται οι λέξεις «ή χρηματοδοτικά».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 καταργείται.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 μετά τη λέξη «πιστωτικά» προστίθενται οι λέξεις «ή χρηματοδοτικά».

Λόγοι  τροποποιήσεων 

Εναρμόνιση  του  πλαισίου της έκδοσης εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το τραπεζικό δίκαιο.

Κριτήριο ανάθεσης στη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης προμήθειας -Υποχρέωση αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών

 

Όταν δημοτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αποφασίζει, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης [βλ. άρθρο 14 παρ. 1, περ. δ (ββ) του ν. 4270/2014, Α΄ 143 και άρθρο 2 παρ. 1, περ. 1) α) και 41) του ν. 4412/2016], να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας και, παρότι η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών απευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου υποβάλλονται περισσότερες προσφορές, οι αρχές της οικονομικότητας (βλ. και άρθρο 33   περ. α΄, υποπερ. αα΄ του ν. 4270/2014), της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων και της διαφάνειας επιτάσσουν να επιλεγεί, από εκείνες τις προσφορές που πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, η χαμηλότερη.

Η Επιτροπή αξιολόγησης όφειλε, παρά τον ονομαστικό χαρακτήρα της σχετικής πρόσκλησης, να εξετάσει και την υποβληθείσα προσφορά της «E… – Μ… Χρ. Ι…» και, αφού ήταν χαμηλότερη από εκείνη της «Ρ… Χ. και Σία Ε.Ε.» και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, να επιλέξει την πρώτη ως ανάδοχο της σύμβασης. Εξάλλου, η ανωτέρω μη νόμιμη αιτιολογία της γνωμοδότησης της Επιτροπής και, συνακόλουθα, της απόφασης απευθείας ανάθεσης που εκδόθηκε σύμφωνα με αυτήν τη γνωμοδότηση (βλ. άρθρο 20 παρ. 1 και 4 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, Α΄ 45, «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»), δεν δύναται να θεραπευθεί με την αιτιολόγηση που περιέχεται στο …/17.10.2017 Πρακτικό της Επιτροπής και την …/19.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που εκδόθηκαν μετά την κοινοποίηση της πράξης επιστροφής του Επιτρόπου  και  όπου  εκτίθενται  οι απόψεις της Επιχείρησης επ’ αυτής, διότι πρόκειται για εκ των υστέρων αιτιολόγηση της απόφασης ανάθεσης και δεν δύναται να της προσδώσουν νόμιμο αιτιολογικό έρεισμα (πρβλ. Σ.τ.Ε. …/2010). Σε κάθε περίπτωση, η  νέα αυτή αιτιολογία είναι επίσης μη νόμιμη διότι, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει αντίθεση της προσφοράς της «E… – Μ… Χρ. Ι…», για το είδος «στεφάνι μπασκέτας καλαθοσφαίρισης», προς τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 300/17)

Έννοια εργασίας-έργου.Βελτίωση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας 

Έργο αποτελεί ένα σύνολο εργασιών το οποίο κατατείνει στην κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, ή συντήρηση και στις κατεδαφίσεις υποδομών, στις κατηγορίες που αναφέρονται μεταξύ των οποίων και αυτή της οδοποιίας, απαιτεί, λόγω της πολυπλοκότητάς του, την εφαρμογή μίας μελέτης μέσω εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και προορίζεται να επιτελεί αυτό καθ’ εαυτό μία οικονομική και τεχνική λειτουργία επιφέροντας ένα άρτιο και λειτουργικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, οι συμβάσεις που αποβλέπουν στην εκτέλεση ενός έργου ή συγχρόνως στη μελέτη και την εκτέλεση έργου συνιστούν «συμβάσεις δημοσίου έργου».

Αντιθέτως, όταν οι αναγκαίες εργασίες είναι απλές, δηλαδή για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, ούτε απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού ή χρησιμοποίηση ιδιαίτερων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων, τότε πρόκειται για παροχή υπηρεσιών.

Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας: Το αντικείμενό τους συνίσταται στη διαμόρφωση των δρόμων με ισοπέδωση και εξομάλυνση της σκαφής στα σημεία κατακράτησης νερών, διάστρωση θραυστού υλικού στις περιπτώσεις όπου το υλικό που θα προκύψει από την ισοπέδωση δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο, απομάκρυνση καταπτώσεων, συντήρηση των τάφρων εκατέρωθεν του δρόμου και, στις περιπτώσεις καταστροφής των τάφρων, διάνοιξή τους ώστε να εξασφα-λίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων. Για την εκτέλεση αυτών των εργασιών  το προσωπικό του αναδόχου θα χειριστεί τα εξής μηχανήματα, κατοχής του τελευταίου: διαμορφωτήρα (grader), προωθητήρα (μπουλντόζα D6), φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 10tn και άνω, φορτωτή ελαστιχοφόρο με λεπίδα έως 100Hp, εκσκαφέα φορτωτή 70Hp και άνω (J.C.B.), δονητικό οδοστρωτήρα έως 80Hp και αυτοκινούμενη υδροφόρα.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν εμπίπτουν στην έννοια του δημοσίου έργου, διότι πρόκειται για απλές εργασίες καθαρισμού των αγροτικών οδών από φερτά υλικά και λιμνάζοντα νερά και εξομάλυνσης της επιφάνειάς τους λόγω διαβρώσεων που προκλήθηκαν από τα χειμερινά καιρικά φαινόμενα, είναι συνήθεις και δεν απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μεθόδους ούτε εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεκπεραίωσή τους, αλλά δύνανται να εκτελεστούν από επαγγελματίες χειριστές που διαθέτουν τα απαραίτητα μηχανήματα και τη συνήθη εμπειρία χρήσης τους, όπως άλλωστε καταδεικνύει εν προκειμένω η ύπαρξη μιας απλής τεχνικής περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, χωρίς ειδική τεχνική μελέτη. Συνεπώς, ο ανάδοχος των εργασιών αυτών δεν υπείχε υποχρέωση εγγραφής του στο οικείο Νομαρχιακό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ισχύει ειδικώς επί δημοσίων συμβάσεων έργων.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 299/17 )

 

Απορριμματοφόρα οχήματα και ημιφορτηγά αυτοκίνητα αποτελούν όμοια η ομοειδή αγαθά –Μη νόμιμη κατάτμηση

 

Τα  απορριμματοφόρα οχήματα, στην προμήθεια των οποίων αφορά η δαπάνη του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, και τα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, η προμήθεια των οποίων ανατέθηκε απευθείας, αποτελούν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της συναλλακτικές αντιλήψεις, όμοια ή ομοειδή αγαθά τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των οχημάτων δημοσίας χρήσης (VII Τμ. Πράξεις …, …/2010) και προορίζονται για την ικανοποίηση των αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων. Κατά συνέπεια, μη νομίμως επιμερίσθηκε η συνολική δαπάνη και διενεργήθηκε η προμήθεια αυτών χωριστά – με βάση το ύψος της δαπάνης  που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση – των μεν απορριμματοφόρων οχημάτων με συνοπτικό διαγωνισμό, των δε ημιφορτηγών αυτοκινήτων με απευθείας ανάθεση, καθόσον η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των ως άνω προμηθειών ανέρχεται στο ποσό των 78.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι υπερβαίνει το όριο των 60.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), άνω του οποίου απαιτείται η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί .      ( ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 266/17 )

 

Α)Νόμιμη η απευθείας ανάθεση όμοιων η ομοειδών συμβάσεων ανά δημοτική ενότητα μέχρι του ποσού των 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α Β) Η έννοια των επιχειρησιακών μονάδων του άρθρου 6 παρ 2 Ν.4412/16 δεν περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες

ΕΛ.ΣΥΝ : Α)Εξαίρεση από την απαγόρευση επιμερισμού της συνολικής δαπάνης όμοιων ή ομοειδών συμβάσεων εισάγεται με το άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012, το οποίο επιτρέπει στους δήμους την αυτοτελή εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όταν αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, υπό την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες δαπάνες έχουν εγγραφεί σε ξεχωριστές ανά δημοτική ενότητα πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους. Η εν λόγω διάταξη δεν έχει καταργηθεί με το άρθρο 377 του ν. 4412/2016, καθόσον αφενός είναι ειδική και αφορά αποκλειστικά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αφετέρου δεν συμπεριλαμβάνεται στις ρητά καταργηθείσες από το νόμο αυτό διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου (βλ. την περ. 18 του άρθρου 377 παρ. 1 που καταργεί την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 αλλά όχι την παράγραφο 14 του ίδιου άρθρου).Περαιτέρω, η ως άνω διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνεται από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 377 του ν. 4412/2016, δυνάμει της οποίας καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διότι εισάγει εξαιρετική ρύθμιση, την ανάθεση δηλαδή από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όμοιων δαπανών με επιμερισμό αυτών ανά περιφερειακή ή δημοτική ενότητα, με συνέπεια για την κατάργησή της να απαιτείται ρητή διάταξη, τις προϋποθέσεις της οποίας δεν πληροί η ως άνω γενική καταργητική διάταξη του άρθρου 377 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Επομένως, είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση όμοιων ή ομοειδών συμβάσεων όταν καθεμία από αυτές αφορά στην κάλυψη των αναγκών κάθε δημοτικής ενότητας ξεχωριστά και η συνολική ετήσια δαπάνη για κάθε δημοτική ενότητα δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.Β)Περαιτέρω, το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4412/ 2016 δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, καθόσον ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης όταν η αναθέτουσα αρχή αποτελείται από επιχειρησιακές μονάδες, στην έννοια των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι δημοτικές ενότητες (βλ. κυα 75555/289/17 «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης     για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών», ΦΕΚ     Β΄ 2336).( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπάνών στο VII  Τμήμα ,Πράξη 231/17 )

Ομοίως έχει κριθεί το ανωτέρω ζήτημα από το ΕΛ.ΣΥΝ με την  312/17 Πράξη ,Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα 

«Έννομη προστασία δημοσίων συμβάσεων  από 1-1-2018»:

Σημερινά νέα (11-1-2018 ):

Σημαντική υπενθύμιση :

Από 1/1/2018 ισχύουν οι  διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ  IV Ν.4412/16 περί προδικαστικών προσφυγών ,για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5  και  235  του Ν.4412/16, ( παρ 7 άρθρου 379 Ν.4412/16 ) πέραν των συμβάσεων προμηθειών και γενικής φύσης  υπηρεσιών

Για τα κατώτατα όρια δείτε : Ενημερωτικό σημείωμα επιστημονικής ομάδας : Τροποποιήσεις που επέφεραν οι νέοι Κανονισμοί της Ε.Ε  στα κατώτατα όρια  άρθρων 5 και 235 ΒΙΒΛΙΟΥ Ι & ΙΙ Ν.4412/16 

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ομοίων αγαθών ανά δημοτική ενότητα κατ΄εφαρμογή της παρ.14 του άρθρου 6 Ν.4071/12

ΕΛ.ΣΥΝ : Η   διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνεται από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 377 του ν. 4412/2016, δυνάμει της οποίας καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διότι εισάγει εξαιρετική ρύθμιση, την ανάθεση δηλαδή από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όμοιων δαπανών με επιμερισμό αυτών ανά περιφερειακή ή δημοτική ενότητα, με συνέπεια για την κατάργησή της να απαιτείται ρητή διάταξη, τις προϋποθέσεις της οποίας δεν πληροί η ως άνω γενική καταργητική διάταξη του άρθρου 377 παρ. 4 του    ν. 4412/2016. Επομένως, είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση όμοιων ή ομοειδών συμβάσεων όταν καθεμία από αυτές αφορά στην κάλυψη των αναγκών κάθε δημοτικής ενότητας ξεχωριστά και η συνολική ετήσια δαπάνη για κάθε δημοτική ενότητα δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α  

Με τα δεδομένα αυτά, αν και το αντικείμενο των επίμαχων συμβάσεων αφορά στην προμήθεια όμοιων αγαθών κατ’ είδος, νομίμως ο Δήμος Ω… προέβη στην απευθείας ανάθεση αυτών ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012, δεδομένου ότι ακολουθήθηκε εξαρχής η διαδικασία αναγραφής ξεχωριστών ανά Δημοτική Ενότητα πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι νόμιμες και τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα , Πράξη 313/2017 )

Σημερινά νέα (15-1-2018 ):

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε έγγραφο με αριθμ. πρωτ 4495/15-1-2018 και  ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»

Το ανωτέρω έγγραφο περιέχει οδηγίες  σχετικές με την εφαρμογή του άρθρου 79Α ν.4412/16  στις  διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών ,υπηρεσιών  που   κατά τη δημοσίευση του Ν.4497/17 ( Φ.Ε.Κ 171Α΄/13-11-2017) είναι στο στάδιο πριν την έκδοση απόφασης  κατακύρωσης  του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο Δείτε εδώ