Όλα τα άρθρα του/της john

Εργα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α εκτελούμενα από το Δήμο

Τα συγκεκριμένα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης συμπεριλαμβάνονται στην περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η οποία, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν… περί σύστασης αυτής, διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της καθώς επίσης ως προς τις πηγές χρηματοδότησης αυτών από τις διατάξεις του ν. 1069/1980, η δε αρμοδιότητά της εκτείνεται στο σύνολο της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ναυπακτίας, ήτοι σε όλες τις δημοτικές ενότητες που τον απαρτίζουν.

Τούτου παρέπεται ότι το κόστος εκτέλεσης των έργων κυριότητάς της καλύπτεται από ίδιους πόρους αυτής προερχόμενους, μεταξύ άλλων, από τέλη και δαπάνες που αυτή εισπράττει από τους κατοίκους όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ν…, επομένως μη νομίμως επιβαρύνεται με την  εν λόγω δαπάνη ο Δήμος. Ως εκ τούτου  η σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης δεν είναι νόμιμη ( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 62/18)

Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας τους.Απλή αρνητική γνώμη επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Β) Έκπτωση αναδόχου Γ) Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικής επιστολής

Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας τους. Απλή  αρνητική γνώμη επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

Ο  Δήμος Κ… ορθώς εφάρμοσε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.Ειδικότερα, αν και η Επιτροπή Παραλαβής εξέφερε αρνητική γνώμη ως προς την καταλληλόλητα των υπηρεσιών της αναδόχου, ενόψει των διαπιστωθεισών από αυτήν παρεκκλίσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποκλίνοντας από την απλή γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 1 περ. ζ΄ και παρ. 6 του ν. 4412/2016 καθώς και άρθρο 20 παρ. 2 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»), έκρινε αιτιολογημένα ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα των υπηρεσιών της και ενέκρινε την παραλαβή τους με έκπτωση 30% επί της συμβατικής τους αξίας η οποία, κατά την κρίση του, είναι ανάλογη προς τις ανωτέρω παρεκκλίσεις και, στη συνέχεια, η Επιτροπή συνέταξε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εγκριθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Β) Έκπτωση αναδόχου

Έκπτωση αναδόχου από δημόσια σύμβαση προβλέπεται μεν στο ν. 4412/2016 (άρθρο 203 παρ. 1 περ. γ΄ και παρ. 2 και άρθρο 220 παρ. 2) απαιτεί, όμως, συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν προκύπτει ότι συντρέχουν εν προκειμένω, ούτε η αναθέτουσα αρχή έχει αποφανθεί επ’ αυτών, καθώς και συγκριμένη διαδικασία που, επίσης, δεν έχει τηρηθεί.

Γ) Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικής επιστολής

Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής της αναδόχου αποδεικνύεται από το θεωρημένο ακριβές αντίγραφο αυτής.

Κατ΄ακολουθία η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη (ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 118/18)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικής μελέτης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικής μελέτης: «Υπηρεσία ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού».Συνιστούν υπηρεσία γενικής  φύσης .Τα απαραίτητα δε στοιχεία  που πρέπει να περιλαμβάνονται  στην τεχνική έκθεση  των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι : η ποσότητα υπηρεσιών με αναφορά σε συγκεκριμένες εργατοώρες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους, και, συνακόλουθα, ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους με βάση τιμή μονάδας ανά εργασία, ώστε να  καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της οικονομικότητας.

 Αναλυτικά :

 Ως «μελέτη» ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στον σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου και αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και στην επεξεργασία αυτών, κατά τρόπο ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή δεδομένων, αλλά, μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσής τους, να προβαίνει στη διατύπωση συμπερασμάτων  ή την υποβολή προτάσεων (πρβλ. Πράξη VII Τμ. 233/2015, Πράξη ΚΠΕΔ στο VII Τμ.61/2016).

Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή όλων των λοιπών υπηρεσιών – πλην    της ανάθεσης εκπόνησης μελετών και της παροχής τεχνικών και λοιπών  συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως είναι οι οικονομικές μελέτες που δε σχετίζονται με την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ακολουθούν τους κανόνες ανάθεσης των συμβάσεων παροχής λοιπών γενικών υπηρεσιών. (πρβλ. Πράξη ΚΠΕΔ στο VII Τμ. …, 169/2017).

Για να είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών από δήμο (άρθρο 2 παρ. 1 υποπαρ. 1 περ. α΄ του ν. 4412/2016) απαιτείται να προκύπτουν από τα έγγραφα της σύμβασης το είδος, η ποσότητα και ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. Η υποχρέωση δε σαφούς καθορισμού του είδους, της ποσότητας και του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των υπηρεσιών υφίσταται ανεξάρτητα από το αν η παροχή τους ανατίθεται απευθείας ή κατόπιν ανοικτού ή πρόχειρου διαγωνισμού. Η έλλειψη των ως άνω στοιχείων καθιστά τη σχετική διαδικασία και τις οικείες δαπάνες μη νόμιμες (ΕΣ Κ.Π.Ε.Δ.VII Τμ. 20, 23, 49/2018,23, 151, 269, 169/2017, 232/2017, κ.ά.).  

Με τα δεδομένα αυτά, οι ανατεθείσες υπηρεσίες με τίτλο: « Υπηρεσία ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού » δεν υπάγονται  στην έννοια της μελέτης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 9 υποπερ. α΄Ν.4412/16, καθόσον δεν αποβλέπουν στην παραγωγή, επέμβαση, σχεδιασμό ή απεικόνιση έργου, αλλά αφορούν σε υπηρεσίες αποτύπωσης, ανάλυσης και καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στην επιλογή της βέλτιστης παρέμβασης, ώστε να μεγιστοποιηθεί το οικονομικό όφελος του Δήμου.

Όμως, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η ποσότητα των συμβατικών υπηρεσιών με αναφορά σε συγκεκριμένες εργατοώρες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους, και, συνακόλουθα, ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους με βάση τιμή μονάδας ανά εργασία, με συνέπεια να μην καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της οικονομικότητας. Η ανάλυση δε του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που συνίσταται στον κατ’ αποκοπή προσδιορισμό της τιμής μονάδος των ομαδοποιημένων εργασιών, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου, καθόσον δεν προσδιορίζεται πώς προέκυψαν τα εν λόγω ποσά.( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 116/18) 

Προμήθειες ηλεκτρολογικών υλικών και ενεργειακή αναβάθμιση φωτιστικών -Όμοιες η ομοειδείς προμήθειες και υπηρεσίες

Είναι μη νόμιμος ο επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών προμηθειών και υπηρεσιών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και η εν συνεχεία απευθείας ή κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσής τους με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την τεχνητή αυτή κατάτμηση, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των προαναφερόμενων, η αποφυγή της τήρησης της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού (πρβλ. Ε.Σ. Πράξ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ.  45/2018, 38/2017, 57/2016, 122/2016, 65/2014).

Οι  προμήθειες: α) διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών και β) η ενεργειακή αναβάθμιση φωτιστικών οδοφωτισμού με αντικατάσταση φωτεινής έντασης φωτιστικών LED (μικτή σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών με εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς αυτό των προμηθειών ,καθόσον η αξία της προμήθειας υπερβαίνει αυτής των υπηρεσιών) είναι ομοειδείς συμβάσεις που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις υπό την έννοια ότι εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του ηλεκτρολογικού υλικού  και προορίζονται για την εξυπηρέτηση του αυτού λειτουργικού σκοπού ήτοι  για τη κάλυψη των αναγκών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου –Μη νόμιμη η κατάτμηση δαπανών που αφορούν σε προμήθειες που ανατέθηκαν μέσω πρόχειρου διαγωνισμού η πρώτη και απευθείας ανάθεσης η δεύτερη( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 106/2018)

Δημόσιο έργο κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν.4412/16

« Επισκευή  και διαμόρφωση πλατειών και χώρων στάθμευσης»:Ο προέχων χαρακτήρας της ελεγχόμενης σύμβασης είναι αυτός του δημοσίου έργου, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4412/2016,καθόσον πέραν του γεγονότος ότι έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018, το αντικείμενό της, εκτιμώμενο ως ενιαίο σύνολο και προσδιοριζόμενο από το αυτοτελές, οικονομικά και τεχνικά, λειτουργικό αποτέλεσμα, στο οποίο απέβλεπε ο Δήμος, αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου. Τούτο δε διότι αφορά σε εργασίες αποξήλωσης ασφαλτικού τάπητα με την χρήση ασφαλτοκόπτη, εκσκαφές με την χρήση μηχανικών μέσων, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων οδοποιίας, καθώς και σκυροδετήσεις του ρείθρου, της υπόβασης του πεζοδρομίου και των κυκλικών στοιχείων, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και απαιτούν για την εκτέλεσή τους τεχνικές γνώσεις και χρήση ιδιαίτερων τεχνικών μέσων, εξαιτίας των οποίων, άλλωστε, η σύμβαση ανατέθηκε σε μηχανολόγο μηχανικό.Κατά συνέπεια,εφόσον πρόκειται περί έργου προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.900,00 ευρώ,η ανάθεση της εκτέλεσής του διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 και 5 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, μη νομίμως ο Δήμος Α… προσέφυγε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς την διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, δεδομένου ότι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέθηκε εντέλει σε εφαρμογή στις 17.3.2017 (ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου  Δαπανών  στο VII Τμήμα , Πράξη 121/18 )

Προμήθεια ΔΕΥΑ – Πρόχειροι διαγωνισμοί – Kατάτμηση ομοειδών

Προκειμένου  να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, συνεπώς, η δυνατότητα ανάθεσής της με πρόχειρο ή ανοιχτό διαγωνισμό, λαμβάνεται υπόψη η συνολική ετήσια δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του φορέα σε αγαθά που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών (βλ. Ε.Σ. πράξη VII Τμ. 97/2012, Κλ. VII Τμ. 398, 319/2015, 12/2014 κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι νόμιμος ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες, με σκοπό την ανάθεση των μερικότερων αυτών προμηθειών βάσει του ύψους της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής ποσότητας, αντί της διενέργειας μιας ενιαίας για τα είδη αυτά προμήθειας, καθώς με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη τήρηση της οριζόμενης από αυτές διαγωνιστικής διαδικασίας (βλ. Ε.Σ. Πράξεις VΙΙ Τμ. 25/2015, Κλ. VII Tμ. 304/2016, 258/2015, 191/2014).

Μη θεώρηση Χ.Ε. ΔΕΥΑ το οποίο εκδόθηκε υπέρ εταιρείας και αφορούσε στην καταβολή του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος για την προμήθεια υδρομέτρων.  Η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι τα επίμαχα προμηθευθέντα μετά από πρόχειρο διαγωνισμό είδη (υδρόμετρα) είναι ομοειδή με αγαθά τα οποία προμηθεύτηκε η Δ.Ε.Υ.Α. κατόπιν διενέργειας άλλων πρόχειρων διαγωνισμών κατά το ίδιο έτος και, ως εκ τούτου, έλαβε χώρα μη νόμιμη κατάτμηση αυτών, καθώς η συνολική δαπάνη τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το όριο των 60.000,00 ευρώ, πέραν του οποίου επιβάλλεται η προσφυγή στη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 38/17 ) 

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για κατεπείγοντες λόγους που οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις

α)Για την ανάθεση των ελεγχόμενων εργασιών και της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος «Χ» προέβη στις ξεχωριστές αναθέσεις των εργασιών αποχιονισμού του οδικού δικτύου του ενόψει των εκτάκτων καιρικών φαινομένων εντόνων χιονοπτώσεων και παγετού και της κήρυξής του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Τα εν λόγω καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν επιτακτικές ανάγκες λόγω των οποίων δεν ήταν δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, και επομένως νομίμως ανατέθηκαν οι εργασίες απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ ν. 4412/2016.

β) Η διαδικασία ανάληψης των κρινόμενων δαπανών είναι σύμφωνη με το άρθρο 66 του ν. 4270/ 2014 και το π.δ 80/2016, καθώς έγινε αρχικά η δημοσιονομική ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης και δεσμεύτηκε η σχετική πίστωση ποσού 25.000,00 ευρώ στις 3.1.2017, ήτοι πριν την υπογραφή των συμβάσεων και την εκτέλεση των συναφών δαπανών. Η συμπληρωματική δέσμευση του ποσού των 48.000,00 ευρώ, που έλαβε χώρα στις 15.3.2017 μετά την εκτέλεση των εργασιών, δικαιολογείται καθώς, σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 4 του ως άνω π.δ/τος, για τις δαπάνες πολιτικής προστασίας, όπως οι προκείμενες, που από τη φύση τους είναι αδύνατο να προσδιορισθεί εκ των προτέρων το ακριβές ποσό αυτών λόγω του συσχετισμού της ανάγκης παροχής των εργασιών με την ένταση των καιρικών φαινομένων κατά το χρονικό διάστημα της έκτακτης ανάγκης, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους, ήτοι εν προκειμένω μετά τη σύνταξη των από 28.2.2017 καταστάσεων πληρωμής ωρών εργασίας των αναδόχων.

γ) Δεν υφίσταται πλημμέλεια ως προς την έγκριση της απόφασης απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου από την Οικονομική Επιτροπή, καθώς, πέραν του ότι δεν προκύπτει ότι αυτή έλαβε χώρα κατά την τρίτη συνεδρίασή της, ο νομοθέτης, αναφερόμενος στην «επόμενη» συνεδρίαση της αρμόδιας για τη 0λήψη απόφασης Επιτροπής, επισημαίνει την ανάγκη για ταχεία έγκριση, η οποία εν προκειμένω πραγματοποιήθηκε σε κοντινό χρονικό σημείο (έγκριση της από 4.1.2017 απόφασης του Δημάρχου με την από 10.2.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εξάλλου, δοθέντος ότι η εγκριτική απόφαση της οικονομικής επιτροπής επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή ακόμα και μετά την εκτέλεσή τους, πολλώ μάλλον είναι επιτρεπτή η ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά τα χρονικά αυτά σημεία.

δ) Οι επίμαχες συμβάσεις αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και απέκτησαν ισχύ τη 1.11.2017, επομένως το σύνολο των τιμολογίων των αναδόχων, εκδοθέντα σε χρονικά σημεία προγενέστερα της ισχύος των συμβάσεων (στις 26.5.2017, 29.5.2017 και 2.6.2017), δεν είχαν νόμιμο έρεισμα με αποτέλεσμα να μην είναι νόμιμες οι εντελλόμενες δαπάνες, και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής να μην μπορούν για το λόγο αυτό να θεωρηθούν. ( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 249/17 ) 

 

 

 

 

 

 

Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας

Α)Ο  λόγος διαφωνίας περί μη τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 61 του ν.3979/11  είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι το αντικείμενο των  εργασιών αφορά στη συντήρηση αγροτικών οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων, ώστε να διατηρήσουν τη λειτουργικότητά τους (βλ. Κλιμ. Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 258/2015, 195/2014), και όχι στην καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, επί της οποίας έχει εφαρμογή το άρθρο αυτό .

Β) Περαιτέρω, όμως, οι ως άνω εργασίες μη νομίμως ανατέθηκαν στο φερόμενο ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, δεδομένου ότι δεν τεκμηριώνεται αδυναμία εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό και με ίδια μέσα του Δήμου. Και τούτο διότι ο Δήμος διαθέτει σε λειτουργία μηχανικά μέσα όμοιου τύπου με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία μελέτη (εκσκαφέα – φορτωτή και φορτηγό ανατρεπόμενο), καθώς και προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων έργου), και δεν απέδειξε ότι το παραπάνω προσωπικό αδυνατούσε να εκτελέσει τις επίμαχες εργασίες με τα άνω μηχανικά μέσα, λόγω απασχόλησής του – κατά το χρόνο ανάθεσης των επίμαχων εργασιών – σε άλλες, ειδικώς προσδιοριζόμενες, εργασίες.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 208/17 ) 

Έργα :Κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας εργοληπτικών επιχειρήσεων ( ΕΛ.ΣΥΝ : Ανάκληση της 151/18 Πράξης Ε΄Κλιμακίου με την 846/18 Απόφαση του VI Τμήματος

Έργα :Το ΕΛ.ΣΥΝ με την  846/18 Απόφαση του VI Τμήματος ανακάλεσε   την  151/18 Πράξη του Ε΄Κλιμακίου και  τελικά έκρινε ότι υφίσταται η δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να θέτει απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας,στις  εργοληπτικές επιχειρήσεις ως προϋπόθεση συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες  πέραν αυτών που ορίζονται και αντιστοιχούν στο άρθρο 100 Ν.3669/08 ( Κ.Δ.Ε ), εφόσον είναι σύμφωνες με το άρθρο 75 παρ1 και 3 Ν.4412/16 ,ήτοι ο ελάχιστος κύκλος εργασιών που επιβάλλεται να διαθέτουν να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης   

Αναλυτικότερα :

Το Ε΄  Κλιμάκιο με την 151/18 Πράξη του  είχε κρίνει  ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου:«Εργασίες Αποκατάστασης Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου Δήμου Καρύστου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500.000 ευρώ (με ΦΠΑ).με την αιτιολογία ότι οι απαιτήσεις της διακήρυξης σύμφωνα με τις οποίες οι συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις ,για  την απόδειξη της χρηματοοικονομικής τους επάρκειας πρέπει να πληρούν όρους χρηματοοικονομικής επάρκειας  πέραν των όσων αντιστοιχούν και ορίζονται στο άρθρο 100 Ν.3668/09 ( Κ.Δ.Ε ) ανά κατηγορία ΜΕΕΠ ,είναι μη νόμιμες .Ειδικά οι όροι που αφορούν στον απαιτούμενο ελάχιστο γενικό και ειδικό κύκλο εργασιών δεν καθίστανται ανάλογοι εκ μόνου του γεγονότος ότι δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, αφού τούτο συνιστά ανώτατο (καταρχήν) επιτρεπτό όριο που προβλέπεται στο άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και όχι όριο στο οποίο δύναται άνευ ετέρου να προσφύγει η αναθέτουσα αρχή.Οι απαιτήσεις αυτές επηρέασαν, εν προκειμένω, την ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού, αφού στον διαγωνισμό συμμετείχαν τελικώς μόνο 3 εργοληπτικές εταιρίες, σε σχέση με τον ουσιωδώς μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, συνήθως εμφανίζεται σε αντίστοιχους διαγωνισμούς συντήρησης οδικών έργων (Ε’ Κλ. 116/2018, 119/2018, 212/2017, 237/2017, 240/2017, 181/2017, 322/2017, 372/2017, 462/2017 κ.α.). Για τον λόγο αυτό καθίσταται μη σύννομη η ελεγχόμενη διαδικασία στο σύνολό της και, ως εκ τούτου, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

Η ανωτέρω Πράξη  151/18 του Ε΄ Κλιμακίου ( αναρτημένη στη διαδρομή : E-DIMOS ->ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ -> Σημερινά νέα 14-5-2018 ) ανακλήθηκε με την  846/2018 Απόφαση του VI Τμήματος , με το εξής σκεπτικό :

Η πρόβλεψη στο άρθρο 22.Γ περ. γ΄, δ΄ και ε΄ της διακήρυξης ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν πιστοληπτική ικανότητα για χρηματοδότηση με ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 50% του προϋπολογισμού του έργου, καθώς και ελάχιστο γενικό και (συμπεριλαμβανόμενο σε αυτόν) ειδικό (στον τομέα έργων οδοποιίας) ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα τελευταία τρία έτη (2014, 2015 και 2016) ύψους 2.400.000,00 και 1.000.000,00 ευρώ, αντιστοίχως, αποτελεί συμπλήρωση από την αναθέτουσα αρχή του κενού στοιχείου 22.Γ του πρότυπου τεύχους διακήρυξης, που ίσχυε εν προκειμένω (Παράρτημα Β της 29/2017 Απόφασης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και είναι  σύμφωνη προς το άρθρο 75 παρ. 1 και 3 ν. 4412/2016. Περαιτέρω, ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που επιβάλλεται δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που τίθεται ως ανώτατο όριο και, συνεπώς, δεν είναι δυσανάλογος προς το αντικείμενο της σύμβασης. Εξάλλου, οι ως άνω σωρευτικά απαιτούμενοι όροι της απέβλεπαν στη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιχειρήσεων με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα ανάλογου, με το επίμαχο, οικονομικού αντικειμένου και, συνεπώς, παρίστανται κατάλληλοι, αντικειμενικοί και πρόσφοροι. Οι απαιτήσεις δε αυτές λειτουργούν αντικειμενικά έναντι όλων των υποψηφίων, δίχως να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή να συνεπάγονται αδικαιολόγητους φραγμούς στην ελεύθερη ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, νομίμως, διαμορφώθηκαν – στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας και της προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού (βλ. άρθρο 18 του ν. 4412/2016) – οι ως άνω όροι από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς η τελευταία να έχει υπερβεί τα άκρα όρια της διακριτικής της ευχέρειας.Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να ανακληθεί η προσβαλλόμενη 151/2018 Πράξη  του Ε΄ Κλιμακίου 

Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την «Στελέχωση Κολυμβητηρίου»

Περίληψη: Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την «στελέχωση Κολυμβητηρίου» με αντικείμενο υπηρεσίες που συνιστούν κύρια καταστατική αρμοδιότητα του Ν.Π.Δ.Δ , είναι μη νόμιμες  

 Αναλυτικά :

 A) Oι ανάγκες που ανακύπτουν από την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις συστατικές τους ρυθμίσεις και ανεξαρτήτως του αν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας τους ή αν έχουν προβλεφθεί σ’ αυτόν οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητος (βλ. Ε.Σ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ.286/2015, ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 321/2014), είναι πάγιες και διαρκείς, αφού αποτελούν συνέπεια της συνήθους λειτουργικής δραστηριότητάς τους, συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες συνιστούν κύρια καταστατική αρμοδιότητα του δημόσιου φορέα με τον οποίο αυτές συνάπτονται, είναι, μη νόμιμες (Ε.Σ. VII Τμ. Πρ.26/2015 και Κ.Π.Ε.Δ. VII Τμ. 86/2017, 112/2016).

Β)Οι ανατεθείσες  υπηρεσίες στελέχωσης του κολυμβητηρίου που διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χ…,συνιστάμενες σε ναυαγοσωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες,προαπαιτούμενες για την αδειοδότηση της κολυμβητικής δεξαμενής και άρα για τη λειτουργία της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβάνονται  στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Αθλητικών Εγκαταστάσεων του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. και είναι επιφορτισμένο με τη λειτουργία τους, την ασφαλή εκγύμναση των αθλουμένων δημοτών και την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Το γεγονός δε ότι δεν προβλέπονταν στον Ο.Ε.Υ. αυτού θέσεις ναυαγοσωστών δεν παρέχει αυτό και μόνο δυνατότητα οι επίμαχες υπηρεσίες να ανατεθούν σε τρίτο, δεδομένου ότι η παροχή τους συνιστά προϋπόθεση, η μη εκπλήρωση της οποίας καθιστά εν τοις πράγμασι αδύνατη τη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης, με συνέπεια η παροχή τους να αποσκοπεί στην κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, για την οποία η σύναψη σύμβασης για την ανάθεση τους σε τρίτο δεν είναι νόμιμη.

Γ)Περαιτέρω,η πρόβλεψη στη Διακήρυξη του διαγωνισμού όρου περί κατοχής άδειας λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον ν. 2518/1997 συνιστά τεχνική προδιαγραφή μη συναφή με το αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας.

Δ)Ούτε, τέλος, μπορεί να γίνει δεκτό ότι τα όργανα του Ν.Π.Δ.Δ. ενήργησαν συγγνωστώς, δοθέντος ότι αφενός οι συγκεκριμένες  διατάξεις  του ν. 4412/2016 επαναλαμβάνουν αντίστοιχου περιεχομένου διατάξεις των προηγουμένως επί σειρά ετών εφαρμοστέων επί δημοσίων διατάξεων νομοθετημάτων, αφετέρου διότι η έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης πράξης οργάνου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. δεν καθιστά άνευ άλλου τινός συγγνωστή τυχόν πλάνη των μελών του τελευταίου ως προς την ορθή ερμηνεία των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων (Ε.Σ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 86/2017).Κατ’ ακολουθία όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη.( ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII  Τμήμα ,Πράξη 77/18)