Όλα τα άρθρα του/της john

Απρόβλεπτες και κατεπείγουσες περιστάσεις απευθείας ανάθεσης έργου

Σημερινά νέα (17-11-2017 ):

ΕΛ. ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα :Απρόβλεπτες και κατεπείγουσες περιστάσεις απευθείας ανάθεσης έργου  -Μη αναίρεση  του χαρακτήρα τους  

Αναλυτικά

Η απευθείας ανάθεση από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου για την κατασκευή έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου, αφού συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης συμμετοχής στις διαδικασίες κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται σε ειδικές, ρητώς καθοριζόμενες στον νόμο περιπτώσεις, όπως   σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις προς ικανοποίηση όλως επείγουσας ανάγκης ή αποτροπή σοβαρού επικείμενου κινδύνου, οφειλόμενες σε απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή σε αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής. Η όλως επείγουσα ανάγκη ή ο σοβαρός επικείμενος κίνδυνος, που δικαιολογούν την προσφυγή στην ως άνω εξαιρετική διαδικασία λόγω αδυναμίας τήρησης του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή τακτικού διαγωνισμού, δεν είναι επιτρεπτό να οφείλονται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας (βλ. Ε.Σ. Πρξ. Τμ. …/2008, …/2008, …/2009, Κλ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. …/2017, …/2012).

Νομίμως ανατέθηκε απευθείας το έργο, δεδομένου ότι συνέτρεξε απρόβλεπτη περίσταση ,ήτοι θεομηνία με ανεμοστρόβιλο εξαιτίας της οποίας αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα της ε… του κ… Κ…, η αποκατάσταση της οποίας υπήρξε κατεπείγουσα. Ο χαρακτήρας δε των ως άνω περιστάσεων ως καταρχάς απρόβλεπτων και κατεπειγουσών δεν αναιρείται από την παρατηρούμενη στη συνέχεια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη σύναψη της σύμβασης απευθείας ανάθεσης, καθόσον η καθυστέρηση αυτή οφείλεται προεχόντως στη μέριμνα των αρμοδίων οργάνων να εξασφαλίσουν όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο εγκρίσεις, ώστε να μην τεθεί εκ των υστέρων ζήτημα μη νομιμότητας της διαδικασίας και πάντως δεν υπερέβη ένα ακραίο όριο μετά το οποίο δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί.

Δείτε το πλήρες κείμενο της  242/17 Πράξης του ΕΛ. ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα εδώ 

και  στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017

Προγραμματική  σύμβαση

Σημερινά νέα (26/8/2017): 
Μη Νόμιμη η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ Δήμου και  της Ανώνυμης Αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α»για την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου  και των νομικών  προσώπων του». Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι ότι ο σκοπός, τον οποίο αυτή καλείται να εκπληρώσει, δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο και ότι δεν λειτουργεί  ως  ισοδύναμη ή  εναλλακτική  με  την  ειδικώς  προβλεπόμενη  από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την παράκαμψη των διατάξεων που θέτουν συγκεκριμένους  περιορισμούς στη δράση των Ο.Τ.Α. ή απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την άσκησή της.

Δείτε αναλυτικά την Πράξη 180/17 του ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο VII ΤΜΗΜΑ εδώ

και στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /Έτος 2017

Προσυμβατικός έλεγχος ΕΛ.ΣΥΝ

Σημερινά νέα (28/8/2017): 

Προσυμβατικός έλεγχος  σύμβασης «Kρίσιμο στοιχείο για την υποβολή (ή μη) σχεδίου σύμβασης στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και όχι το όλως συμπτωματικό γεγονός της σύναψης εντέλει πλειόνων συμβάσεων, ύψους έκαστης (ενδεχομένως) μικρότερου του κατώτατου ορίου υπαγωγής στον έλεγχο».

Δείτε αναλυτικά την Πράξη 183/17 του ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο VII ΤΜΗΜΑ εδώ  

και στη διαδρομή: E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /Έτος 2017

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης

Σημερινά νέα (5/9/2017):

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης με αντικείμενο: «Έργα διάθεσης νερού από την Επιχείρηση για άρδευση  στο Δήμο». Το Κλιμάκιο κρίνει ότι, μολονότι η ελεγχόμενη σύμβαση εγκαθιδρύει πράγματι συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό, διά της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους και άρα ως τέτοια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 6 και 4), ωστόσο το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης δεν έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, συντρέχει νόμιμος λόγος που κωλύει την υπογραφή του.

Δείτε  αναλυτικά   τη    Πράξη  79/17 του  ΕΛ.ΣΥΝ  Ε΄Κλιμάκιο  εδώ

και στη διαδρομή : E-DIMOS / Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες  /  Έτος 2017.

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016 διαδικασία

Σημερινά νέα (8/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ,Πράξη 189/17 : «Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016  διαδικασία, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης,εφόσον δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις με την απόφαση εν προκειμένω  του Δημοτικού Συμβουλίου και  προηγουμένως εκδόθηκαν προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες περιείχαν βεβαίωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 66 του ν. 4270/2014 και την παρ. 1 α του άρθρου 4 του  π.δ. 80/2016 ,που καταχωρήθηκαν με α/α  στο Μητρώο Δεσμεύσεων».

Δείτε αναλυτικά:

ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ (Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Πράξη  189 /17

και στη διαδρομή: E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017

Μη νόμιμη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-Νομικά πλημμελής    η διαδικασία ανάδειξης  αναδόχου

ΕΛ.ΣΥΝ :  Τμήμα  VΙ  , Απόφαση 668/17:

Μη νόμιμη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-Νομικά πλημμελής    η διαδικασία ανάδειξης  αναδόχου

Η μη νόμιμη συγκρότηση της οικείας επιτροπής διαγωνισμού, ως γνωμοδοτικού οργάνου, συνεπάγεται την ακυρότητα των γνωμοδοτήσεων που διατυπώνει και, ως εκ τούτου, οι εκδιδόμενες βάσει των γνωμοδοτήσεων αυτών διοικητικές πράξεις του έχοντος την αποφασιστική αρμοδιότητα οργάνου πάσχουν ακυρότητα με συνέπεια να καθίσταται νομικά πλημμελής η σχετική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου στο σύνολό της (Ε.Σ. Τμ. Μειζ. – Επταμ. Συνθ. αποφ. 610/2012, Τμ.VI Τμ. αποφ. 3356/2009).

Δείτε το πλήρες κείμενο της  Απόφασης 668/17  του VI Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ εδώ 

και στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017


Σημερινά νέα (8/9/2017):

Στοιχείο καθορισμού εφαρμοστέων διατάξεων σε μικτή σύμβαση

Σημερινά νέα (11/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ :  Τμήμα  VΙ  , Απόφαση 668/17:Στοιχείο καθορισμού εφαρμοστέων διατάξεων σε μικτή σύμβαση

‘Οταν η σύμβαση περιλαμβάνει τόσο στοιχεία σύμβασης έργου, όσο και στοιχεία άλλου τύπου δημόσιας σύμβασης (μικτή σύμβαση) το στοιχείο που καθορίζει ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις, είναι εκείνο της σύμβασης που είναι κύριο, το κεντρικό δηλ. στοιχείο γύρω από το οποίο διαρθρώνεται η σύμβαση, το οποίο προσδιορίζεται στο πλαίσιο της αντικειμενικής εξέτασης του συνόλου της σύμβασης. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με βάση τις ουσιώδεις υποχρεώσεις που υπερισχύουν και οι οποίες ακριβώς χαρακτηρίζουν τη σύμβαση, σε αντίθεση με αυτές που έχουν απλώς παρεπόμενο ή συμπληρωματικό χαρακτήρα, ενώ η οικονομική αξία αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει το αποκλειστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό, αλλά είναι ένα κριτήριο, το οποίο συνεκτιμάται με τα λοιπά (Ε.Σ. Τμ. Μειζ.-Επταμ. Συνθ. αποφ. 1182/2015, 1656/2011).

Δείτε το πλήρες κείμενο της  Απόφασης 668/17  του VI Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ εδώ 

και στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017

Αιτιολόγηση του συμφέροντος χαρακτήρα μοναδικής προσφοράς

Σημερινά νέα (15/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ :  Τμήμα  VΙ  , Απόφαση 486/17:«Μη απαίτηση περαιτέρω αιτιολόγησης του συμφέροντος χαρακτήρα της προσφερθείσας τιμής από τη  μοναδική παραδεκτώς συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία.»

Αναλυτικά :

Το Τμήμα κρίνει ότι, στο μέτρο που αποδεικνύεται ανέφικτη η ανεύρεση περαιτέρω συγκριτικών τιμών για όμοια υλικά, δεν απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση του συμφέροντος χαρακτήρα της προσφερθείσας τιμής και, επομένως, νομίμως κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στη μοναδική παραδεκτώς συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία.

Δείτε το πλήρες κείμενο της  Απόφασης  486/17  του VI Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ εδώ


Σημερινά νέα (11/9/2017):

απευθείας ανάθεσης μικρών δημοτικών έργων ή εργασιών συντήρησης

Σημερινά νέα (19/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ, Πράξη 71/2017  Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα: «στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης μικρών δημοτικών έργων ή εργασιών συντήρησης, δηλ. εκείνων που δεν υπερβαίνουν το όριο των 10.271,46 ευρώ (3.500.000 δραχμών) χωρίς Φ.Π.Α., η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής και, ήδη Οικονομικής Επιτροπής (βλ. άρθρο 72 του ν. 3852/2010, Α΄ 87), που ταυτόχρονα συνιστά και μελέτη του έργου, πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή προσδιορισμό του τεχνικού αντικειμένου και αναλυτικό προϋπολογισμό με αναγραφή του είδους των προς εκτέλεση εργασιών, την ποσότητα κάθε είδους, την τιμή μονάδος και την δαπάνη που προκύπτει για κάθε είδος εργασίας καθώς και για το σύνολο των εργασιών. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν ουσιώδες περιεχόμενο της απόφασης ανάθεσης, απαραίτητο, αφενός μεν, για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας και την προστασία του ανταγωνισμού, αφετέρου δε, για τη διασφάλιση του ελέγχου ως προς τον τρόπο υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και, κατ’ επέκταση, τη νόμιμη διάθεση του δημοτικού χρήματος (πρβλ. Ε.Σ. Αποφ. VI Tμ. 23, 3492/2012, Πράξη Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 147/2014). Περαιτέρω, για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται βεβαίωση για την καλή εκτέλεσή του, η οποία συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (βλ. Ε.Σ. Απόφ. 985/2015 και Πράξεις VII Τμ. 210/2010, Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 104/2013).

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πράξης 71/2017 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του ΕΛ.ΣΥΝεδώ

και στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 15 Π.Δ 171/87 δεν έχει καταργηθεί από το Ν.4412/16. Αντίθετα , εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 377περίπτωση (67) Ν.4412/16 .

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα λόγω κατεπείγοντος

Σημερινά νέα (26-9-2017):

Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ 34/17 :Εφαρμογή του  άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ του ν. 4412/2016 και μάλιστα για την εξαίρεση του κατεπείγοντος

Αναλυτικά :

Η  διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και ήδη άρθρα 26 και 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, περιπτώσεις (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007 και ήδη άρθρα 26 και 32 του Ν. 4412/2016). Περαιτέρω επισημαίνεται ότι οι εν λόγω διατάξεις, στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από την βασική ρύθμιση, ήτοι από τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συσταλτικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα, προκειμένου η οδηγία 2014/24/ΕΚ να μην απωλέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, τα κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές τους δεν επιτρέπεται να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με 8 διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συνοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της 18ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28ης Μαρτίου 1996, C- 318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, σκέψη 13 και της 13ης Ιανουαρίου 2005, C- 84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48). 11. Ως εκ τούτου, δέον όπως διερευνηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του επικαλούμενου στο αίτημα της αναθέτουσας αρχής άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ του ν. 4412/2016 και μάλιστα για την εξαίρεση του κατεπείγοντος, η εφαρμογή της τελευταίας εξαρτάται από τη συνδρομή πέντε σωρευτικών προϋποθέσεων.

(α) Συγκεκριμένα, προϋποθέτει:

  • την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες,
  • την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης,
  • την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει,
  • οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, και τέλος,
  • την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο.

(β) Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον συνήθη ρου του οικονομικού και κοινωνικού βίου, όπως λ.χ. οι θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί κλπ.), οι οποίες καθιστούν κατεπειγόντως απαραίτητη την παράδοση διαφόρων προμηθειών στους πληγέντες.

(γ) Γίνεται περαιτέρω δεκτό, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι, κατά την έννοια της διάταξης της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 1 του άρθρου 25 του π.δ/τος 60/2007 και πλέον άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή έχει μεν ευχέρεια, κατ’ απόκλιση από το γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, να συνάπτει δημόσια σύμβαση με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και δη μη απορρέοντα από δική της ευθύνη. Η σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία (βλ. χαρακτηριστικά ΣτΕ 1747/2011). Επιπλέον, αντίστοιχη άποψη έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά πράξεις ΕΣ 91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 και 74/2008).

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις ως προς το κατεπείγον, δεν δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (βλ. αποφάσεις ΔΕΕ της 2ας Αυγούστου 1993, C-107/92, Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 12, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, σκέψη 14).(Απόφαση  ΕΑΑΔΗΣΥ 34/2017)