Όλα τα άρθρα του/της john

Καταβολή ποσού από τον Δήμο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αναπτυξιακής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρίας

Η συμμετοχή του Δήμου στην ως άνω αύξηση δεν είναι νόμιμη διότι η αύξηση αυτή, με την οποία θα καλυφθεί κατά βάση το κόστος εργασίας 10 ατόμων σε δωδεκάμηνη διάρκεια, δεν συνδέεται με οποιαδήποτε συγκεκριμένη αλλαγή προς το βέλτιστο του τρόπου παροχής των υπηρεσιών της ούτε με την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς σκοπούς της ούτε με την υλοποίηση επενδυτικών έργων συναφών με την αναπτυσσόμενη από αυτή δραστηριότητα. Τέλος, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης σε αυτήν της παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της μέχρι του ποσού των 45.000,00 ευρώ (άρθρο 268 παρ. 1 Κ.Δ.Κ.), καταργήθηκε με την παρ. 1 περ. 38 του άρθρου 377 ν. 4412/2016.

Αντιθέτως, με την αύξηση αυτή επιδιώκεται η βιωσιμότητα της εταιρείας, η ικανότητά της, δηλαδή, να λειτουργήσει και να επιδιώξει τους καταστατικούς σκοπούς της για τα επόμενα πέντε χρόνια. Συνεπώς, η συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής αποτελεί, κατ’ ουσίαν, έμμεση επιχορήγηση προς αυτήν, η οποία, ωστόσο, ρητώς απαγορεύεται (άρθρα 252-253, 265 Κ.Δ.Κ.)( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 81/18 )

Δ.Ε.Υ.Α :Έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων»

α)Διαδικασία ανάθεσης β)Καταχώρηση σε Κ.Α Προϋπολογισμού  γ)Επικαιροποίηση δικαιολογητικών

Η ελεγχόμενη σύμβαση «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων» είναι «σύμβαση δημοσίου έργου» για την απευθείας ανάθεση της οποίας έπρεπε να διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των φορέων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο κατάλογο της αναθέτουσας αρχής.Τούτο διότι, πέραν του ότι οι επίμαχες εργασίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ν. 4412/2016, κατατείνουν στην επισκευή – συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας και η εκτέλεσή τους απαιτεί, λόγω της πολυπλοκότητάς τους εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν στην συνταχθείσα μελέτη της ΔΕΥΑ, που προηγήθηκε της ανάθεσής τους.

Περαιτέρω, ως σύμβαση δημοσίου έργου, η δαπάνη για την εκτέλεσή της έπρεπε, σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, να βαρύνει τον κωδικό 15 όπου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 της ΔΕΥΑ, εγγράφονται οι πιστώσεις των δημοσίων έργων (άρθρο 7 παρ. 1 β.δ/τος της 17ης.5/15ης.6.1959).

Τέλος, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος όφειλε να προσκομίσει επικαιροποιημένο αντίγραφο του ποινικού του μητρώου. (άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016)ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 125/18

Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής να μην υποδιαιρέσει την επίμαχη προμήθεια σε τμήματα ανά παιδική χαρά ή γεωγραφικό διαμέρισμα, αιτιολογείται επαρκώς, όπως βασίμως προβάλλεται με την υπό κρίση αίτηση. Τούτο διότι οι δέκα τρεις (13) παιδικές χαρές του Δήμου, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους χωροθέτηση, αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας, για την ομοιόμορφη διαμόρφωση του οποίου, με ομοειδή εξοπλισμό, απαιτείται ενιαίος συντονισμός του προσωπικού και των εργασιών των επιμέρους τμημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, που αποβλέπει στη δημιουργία σύγχρονων χώρων ψυχαγωγίας για το σύνολο των παιδιών των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου και στην ασφαλή λειτουργία των χώρων αυτών, ενόψει και των θεσπιζόμενων από την οικεία νομοθεσία αυστηρών προδιαγραφών. Συνεπώς, η ενιαία δημοπράτηση της επίμαχης προμήθειας χωρίς την πρόβλεψη δυνατότητας υποβολής προσφοράς για τμήμα μόνο των ζητουμένων ειδών δεν συνιστά εν προκειμένω κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής, ενόψει μάλιστα και του όρου του άρθρου 2.2.8 της διακήρυξης (βλ. σκέψη 4.Γ), βάσει του οποίου οι φορείς που τυχόν δεν δραστηριοποιούνται στην εμπορία του συνόλου των ειδών, δύνανται να υποβάλουν προσφορά στηριζόμενοι στις ικανότητες άλλων φορέων (πρβλ. Ε.Σ. Τμ. VI 528/2018). Κατ’ ακολουθίαν, δέχεται την αίτηση ανάκλησης και την υπέρ αυτής παρέμβαση. Ανακαλεί τη 10/2018 Πράξη του Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και της εταιρείας «ΧΧΧ» για την «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών»( ΕΛ.ΣΥΝ : Τμήμα VI ,Απόφαση 1321/18)

Απευθείας ανάθεση προμήθειας -Προϋποθέσεις νόμιμης ανάθεσης

α) Για να ανατεθεί απευθείας προμήθεια απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αξία, η ποσότητα και η φύση των προς προμήθεια ειδών, αντίστοιχο δε περιεχόμενο πρέπει να έχει και η σχετική σύμβαση, β) η σύμβαση προμήθειας θεωρείται πως έχει συναφθεί είτε με την υπογραφή της είτε με την ανακοίνωση της απόφασης απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο, όταν η ανακοίνωση περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στον νόμο στοιχεία είτε με την έγγραφη πρόταση προς τον δήμο για την κατάρτιση ήδη εκτελούμενης προμήθειας, στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ανακοίνωση ή που αυτή δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στον νόμο στοιχεία και γ) για την παραλαβή των ειδών συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από επιτροπή αποτελούμενη από τρείς δημοτικούς υπαλλήλους.[ ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VII,ΠΡΑΞΗ 4/2018 (σε συμβούλιο )]

 

 

Κρίσιμο στοιχείο διάγνωσης μη νόμιμης κατάτμησης

Φύλαξη του χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων : Κρίσιμη για τη διάγνωση της μη νόμιμης κατάτμησης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι, όχι η ενδεχόμενη και αβέβαιη διενέργεια δαπάνης, που πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά η συνολική δαπάνη που πράγματι καταβάλλεται για την κάλυψη των σχετικών ετήσιων αναγκών του δήμου (πρβλ. Ελ.Συν. IV Τμ. Πράξ. 213/2011). Κατά συνέπεια, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:ΚΠΕΔ στο VII ΤΜΗΜΑ ,ΠΡΑΞΗ 157/18 )

Αρμοδιότητες ειδικής επιτροπής της Υ.Α 3373/390/ 20.3.1975(Β΄ 349), Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Θέμα : «Αρμοδιότητες ειδικής επιτροπής επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων- λιπαντικών, των οχημάτων του δήμου κατ΄ εφαρμογή της Υ.Α  3373/390/ 20.3.1975(Β΄ 349), Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως»

 Περίληψη

 Μη νομίμως προέβη η Ειδική Επιτροπή της Υ.Α 3373/390/ 20.3.1975(Β΄ 349), Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως περί «Καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων λιπαντικών κ.λπ.», στη διενέργεια της υπό κρίση προμήθειας ελαιολιπαντικών», καθόσον αυτή συνιστά το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών με την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής συγκεκριμένων οχημάτων δήμου που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και δεν ορίζεται αρμόδια όταν η προμήθεια έχει ως αντικείμενο την αγορά ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες εν γένει των οχημάτων του Δήμου, λόγω εξάντλησης των ποσοτήτων.( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 119/18)

 

Λόγοι αποκλεισμού εργοληπτικής επιχείρισης:Νόμιμοι -Μη Νόμιμοι

Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου Δήμου «Ανάπλαση περιοχής» διότι  συντρέχουν ουσιώδεις πλημμέλειες στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Ειδικότερα: Α) Ο αποκλεισμός της 1ης κατά την αρχική σειρά μειοδοσίας «Κ/Ξ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την αιτιολογία ότι υπέβαλε την οικονομική προσφορά της σε έντυπο που δεν έφερε τη σφραγίδα της υπηρεσίας, παρίσταται μη νόμιμος. Οι συμμετέχοντες στον ελεγχόμενο διαγωνισμό υποχρεούνταν, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, να καταθέσουν με την προσφορά τους, εκτός των λοιπών στοιχείων, συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο είχε τεθεί στη διάθεσή τους από την αναθέτουσα αρχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Συνεπώς, οι όποιες ελλείψεις παρουσιάζει το έντυπο αυτό, και συγκεκριμένα η απουσία στρογγυλής σφραγίδας της Υπηρεσίας στο αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της έντυπο οικονομικής προσφοράς μορφής DOC, το οποίο συμπλήρωσε η ως άνω αποκλεισθείσα κοινοπραξία, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή,η οποία δεν δικαιούται, επικαλούμενη την εκ παραδρομής ανάρτηση του ως άνω μη σφραγισμένου εντύπου μορφής DOC, να χρησιμοποιεί τις ελλείψεις αυτές ως λόγο απόρριψης υποβληθέντων προσφορών, διότι έτσι παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου στην ειλικρίνεια και συνέπεια της δράσης της διοίκησης. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι ούτε από τις προεκτεθείσες διατάξεις της διακήρυξης ούτε από τις λοιπές που διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων έργων (ν. 4412/2016) προβλέπεται ρητά ή συνάγεται ερμηνευτικά ότι η χρήση μη σφραγισμένου από την υπηρεσία – πλην όμως απολύτως όμοιου ως προς το περιεχόμενο με το αντίστοιχο σφραγισμένο – εντύπου οικονομικής προσφοράς συνιστά λόγο κήρυξης υποβληθείσας προσφοράς ως απαράδεκτης (βλ. Ε΄ Κλιμάκιο 238/2006, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμ. 88/2014).

Β) Ο αποκλεισμός της 2ης κατά την αρχική σειρά μειοδοσίας ««Κ/Ξ Ι.Δ. Ο.Ε.», με την αιτιολογία ότι στην εγγυητική επιστολή που κατέθεσε δεν αναφέρονται οι Α.Φ.Μ. των κοινοπρακτούντων οικονομικών φορέων καθώς και η διεύθυνση του δεύτερου κοινοπρακτούντος, παρίσταται μη νόμιμος. Στα υποβληθέντα από τις εταιρείες-μέλη της ως άνω αποκλεισθείσας κοινοπραξίας Τ.Ε.Υ.Δ. αναγράφονταν οι Α.Φ.Μ. και οι διευθύνσεις της έδρας αυτών, πλην όμως τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονταν ελλιπώς στην εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. που προσκόμισε η παραπάνω κοινοπραξία, παράλειψη όμως που δεν είναι ουσιώδης, δεδομένου ότι δεν προκαλείται αμφιβολία για την ταυτότητα των μελών της ως άνω διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας καθώς και για τη δέσμευση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως προς τις αναλαμβανόμενες από το Ταμείο αυτό εγγυητικές δεσμεύσεις σε σχέση με την ανωτέρω συμμετέχουσα. Επομένως, η αναθέτουσα αρχή έπρεπε να καλέσει την ανωτέρω διαγωνιζομένη να άρει την πλημμέλεια αυτήν, η οποία συνιστά πρόδηλο τυπικό σφάλμα που δεν επιδρά στο περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς, η σχετική δε παράλειψη της αναθέτουσας αρχής και κατ’ επέκταση η απόρριψη της προαναφερόμενης δεύτερης μειοδότριας για τον λόγο αυτόν είναι μη νόμιμη(πρβλ. Ελ.Συν. Τμ.Μείζ.Επταμ.Σύνθ. 3148/2012, βλ. Ε΄ Κλιμ. 406/2017).

Γ) Η μη συμπλήρωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, του σχετικού πεδίου του Τ.Ε.Υ.Δ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως απαιτείται από το άρθρο 22.Γ.β της διακήρυξης του ελεγχόμενου διαγωνισμού, δεν αποδεικνύει τη συνδρομή του εν λόγω κριτηρίου επιλογής, η δε παράλειψη αυτή δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί από την αναθέτουσα αρχή ως αρνητική δήλωση, ήτοι ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπερβαίνει το όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου.( ΕΛ.ΣΥΝ : Ε΄Κλιμάκιο ,Πράξη 366/18) 

α)Διάκριση σύμβασης έργου -υπηρεσίας β) Κριτήριο χαρακτηρισμού μικτής σύμβασης προμήθειας -υπηρεσίας

«Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου ΧΧΧ»,αποτελεί μικτή σύμβαση υπηρεσίας – προμήθειας, της οποίας όμως υπερέχον τμήμα αποτελεί αυτό της παροχής υπηρεσιών (410.205,50 ευρώ οι υπηρεσίες, έναντι 380.117,00 ευρώ της προμήθειας – μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,), λόγω της εφαρμογής εν προκειμένω του κριτηρίου της υψηλότερης εκτιμώμενης αξίας (βλ. άρθρο 4 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).

Κατά  τη ρητή διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4412/2016, όταν πρόκειται για μικτές συμβάσεις με αντικείμενο προμήθειες και υπηρεσίες (και όχι έργα), το νομοθετικό καθεστώς που εφαρμόζεται για την ανάθεσή τους προσδιορίζεται με βάση ποια από τις εκτιμώμενες αξίες αυτών είναι η υψηλότερη.

Ανακαλείται η 231/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμ. Ελ. Συν. Το αντικείμενο της ελεγχόμενης σύμβασης αφενός δεν αφορά σε κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, αφετέρου δεν αποβλέπει στην πραγματοποίηση ενός «έργου» (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 6 β΄ και 7), αφού δεν συνίσταται σε οικοδομικές εργασίες ή εργασίες μηχανικού. Για την εκτέλεση δε αυτής, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από την προμήθεια και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (όργανα παιδικών χαρών, εκγύμνασης ενηλίκων και αστικού εξοπλισμού), τις αναγκαίες εργασίες αποξήλωσης του κατεστραμμένου υφιστάμενου εξοπλισμού, επίστρωσης δαπέδου ασφαλείας, δενδροφύτευσης κατόπιν διαμόρφωσης της επιφάνειας του εδάφους, τοποθέτησης φωτοβολταϊκών σωμάτων, ανακατασκευής και επισκευής του αυτόματου δικτύου άρδευσης, δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, ούτε εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό. ( ΕΛ.ΣΥΝ :Τμήμα VI ,Απόφαση 1070/18)

Ε.Α,Α.ΔΗ.ΣΥ :   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο μενού «Αναθέτουσες Αρχές» –> «Υποστηρικτικό Υλικό», ο «Πίνακας Χρονικής Αλληλουχίας Καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ Σταδίων Σύμβασης», προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών.

Για άμεση πρόσβαση πατήστε εδώ

Απευθείας ανάθεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς αμμοχάλικου σε Τοπική Κοινότητα -Μη ορισμός επιβλέποντος κατά το άρθρο 216 παρ 2 Ν.4412/16

Α)Οι επίμαχες εργασίες, συνιστάμενες στην απλή επεξεργασία και μεταφορά υλικού που προϋπήρχε και είχε ήδη εξορυχθεί από την περιοχή για ικανοποίηση αναγκών του Δήμου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του   α.ν. 1219/1938.

Β)Σε  περίπτωση  εναπόθεσης του αμμοχάλικου σε  Τοπική Κοινότητα που πιστοποιείται με τη βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, η μη ύπαρξη των σχετικών πιστοποιήσεων από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων παρίσταται μη ουσιώδης.

Γ)Με το άρθρο 216 παρ. 2 του ν. 4412/2016 παρέχεται ευχέρεια και όχι υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας να ορίζει υπάλληλο για την παρακολούθηση της σύμβασης, σε περιπτώσεις που κατά την κρίση της απαιτείται παρακολούθηση σε ημερήσια βάση.( ΕΛ.ΣΥΝ Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 95/18 )