Όλα τα άρθρα του/της john

Διοργάνωση 2μερου σεμιναρίου με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των ΟΤΑ »

Κυρίες, Κύριοι

Η «edimos» «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτωνσεμιναρίων   &   ιστότοπος  νομικών πληροφοριών θεμάτων  Ο.Τ.Α»   διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ  στην Αθήνα με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις Ν.4412/16 των Ο.Τ.Α»

Ειδικά προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο για   τους Δήμους, τα Νομικά τους Πρόσωπα και τις  Δημοτικές  τους Επιχειρήσεις.

Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η  Μιχαλοπούλου Στυλιανή μέλος του Κύριου Μητρώου των Επιστημονικών Συνεργατών-Εκπαιδευτών του  Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) ,με πολυετή διδακτική εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις και στα οικονομικά των Ο.Τ.Α καθώς και 30ετή πρακτική εμπειρία ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης σε μεγάλους Δήμους της Αττικής.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, διαβάσετε την πρόσκληση και προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής .

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας αποσταλεί προσφορά με αναλυτική  περιγραφή του κόστους συμμετοχής .

Με εκτίμηση

Για την  «edimos»

Χρήστος Χρονόπουλος

Νόμιμος εκπρόσωπος

 

 

Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Δ.Αναρτήσεις

1.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»(η περίληψη και η διακήρυξη )
2. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 67).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ ( ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξη 2875/12 Τμήμα ΙV ).

1.2. Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών,ισχύουν και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ύπαρξη επαρκούς τεχνικής υπηρεσία του δήμου για την ανάθεση ή/και επίβλεψη της μελέτης:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης μελέτης απαιτείται η τεχνική υπηρεσία κάθε Αναθέτουσας Αρχής (άρα και του Δήμου) να διαθέτει σχετική τεχνική επάρκεια. Παρά το ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό ΚΥΑ για να καθορίσει τις απαιτήσεις της «επάρκειας» είναι αναγκαίο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να είναι νομίμως «συγκροτημένη» δηλαδή να έχει οριστεί προϊστάμενος, ο οποίος να μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 183 του Ν. 4412/2016 ο επιβλέπων (ή οι επιβλέποντες) των τεχνικών μελετών πρέπει να είναι «κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση». Αν η υπηρεσία αυτή δεν είναι «συγκροτημένη» ή αν δεν διαθέτει τεχνικό υπάλληλο ΠΕ (ούτε καν τον προϊστάμενό της) τότε υποχρεωτικά πρέπει να απευθυνθεί σε άλλη τεχνική υπηρεσία για να ασκήσει την αρμοδιότητα αυτή (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία δήμου της Έδρας του οικείου νομού ή ΔΤΕ της οικείας Περιφέρειας κλπ).

Εάν ο δήμος δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, δηλαδή είτε δεν έχει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, είτε δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση η τεχνική υπηρεσία για την επίβλεψη της μελέτης, δύναται να συμβληθεί με άλλο φορέα (δήμος, περιφέρεια, άλλο) μέσω προγραμματικής σύμβασης. Ειδικότερα αν η μόνη έλλειψη είναι η μη ύπαρξη στην τεχνική υπηρεσία κατάλληλου επιβλέποντα ΠΕ, μπορεί η συνεργασία να αφορά μόνο στη «διάθεση» κατάλληλου μηχανικού από άλλο φορέα με βάση σχετική απόφαση του Δήμου της έδρας (ή της Περιφέρειας για τα νησιά του Ν. Αιγαίου) και απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την «παροχή διοικητικής υποστήριξης» ή και με βάση σύμβαση διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας.

Στην περίπτωση υπογραφής προγραμματικής (ή άλλης) σύμβασης προηγείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, καθώς και απόφαση του έτερου συμβαλλόμενου (δήμου, περιφέρειας ή άλλου φορέα). Μέσω της σύμβασης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την υλοποίηση της μελέτης (στην απ’ ευθείας ανάθεση η παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης ενώ στο διαγωνισμό και η διαδικασία ανάθεσης). Ειδικότερα στην περίπτωση διαγωνισμού, ο 2ος συμβαλλόμενος δύναται να αναλάβει τη σύνταξη των τευχών του διαγωνισμού, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την παρακολούθηση και την παραλαβή της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4412/2016.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αποφαινόμενα όργανα, της συγκεκριμένης κάθε φορά προγραμματικής σύμβασης, είναι τα αρμόδια όργανα της νέας τεχνικής υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής. Οπότε πλέον ως «Αναθέτουσα Αρχή» ορίζεται ο νέος φορέας (δήμος της έδρας ή Περιφέρεια ή άλλος) που αναλαμβάνει με την προγραμματική σύμβαση το ρόλο αυτόν (βλ. Οδηγό ΜΟΔ ΑΕ).

Προεκτίμηση αμοιβής:

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ή η υπηρεσία η οποία την υποστηρίζει, βάσει νόμου (π.χ. Περιφέρειας, μεγαλύτερου δήμου, κλπ) συντάσσει τον προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης/μελετών ανά κατηγορία μελέτης σύμφωνα με τον Κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΥΑ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20.07.2017, ΦΕΚ 2519 Β’) όπως ισχύει. Με βάση την προεκτίμηση αμοιβής, ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης (εκτιμώμενη αξία) με απρόβλεπτα χωρίς ΦΠΑ, καθορίζει το είδος της διαδικασίας ανάθεσης.

Ακολουθεί  η καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται για τoν  ανοικτό διαγωνισμό  αποτυπωμένη σε «βήματα » και «υποδείγματα»  Πατήστε εδώ

1, 2, 3, 4, 5, 6

Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

α) Την 25η Ιουλίου για:

αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,( επομένως και από τους Δήμους ) όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,( επομένως και από τους Δήμους ) όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος.

γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς”.

ΚΥΑ 83010/4098/26.7.2017 ( Φ.Ε.Κ  2710/2.8.2017 )« Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την  ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»: PDF

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  Η ανωτέρω ΚΥΑ αφορά τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ  για τη διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών έργων,μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά


Δημοσίευση  προκήρυξης /διακήρυξης  μελέτης 

1.1 Δημοσίευσης προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης ) σύμβασης  άνω των ορίων  Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Α. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες  τουλάχιστον ,πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη  ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών . προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1και 4).
Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16.
Β. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών( άρθρο 121 §1περ (α)Ν.4412/16) .Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη (άρθρο 66 παρ 1 όπως αντικαταστ. με τη § 2 του άρθρο 47 Ν. 4472/17 και άρθρο 6 παρ. 1 γ’ της Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β’.

Ειδικότερα :

 Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων :

Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων:

Ως προκήρυξη(περίληψη διακήρυξης ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122 Ν.4412/16 (ήτοι του Μέρους Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ (βλέπετε έγγραφο με τίτλο: «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ» αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. e- Procurement .gr).

Γ. Δημοσιεύσεις στον Τύπο 
Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη ) για τη σύναψη σύμβασης
Μελετών:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 3316/05:
1.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, Καταργείται την 1-1-2018 (άρθρο 377παρ 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 10).
2.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού,στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, Καταργείται την 1-1-2021 ( άρθρο 377 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 12).

1, 2, 3, 4, 5, 6

Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Στο ερώτημα (35) : «Οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);»η απάντηση είναι :Όχι, κατά κανόνα οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 μπορούν να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων, χωρίς ΦΠΑ, είναι μεγαλύτερη των 20.000,00 ευρώ και μικρότερη των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 235 του ν. 4412/2016. (Πρβλ. άρθρο 281 παρ. 5 του ν. 4412/2016 & παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ ΦΕΚ Β 3698/ 16-11-2016).Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 308 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Στο ερώτημα (36) : «Ποιος διαμορφώνει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);»η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) διαμορφώνεται καταρχάς από την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα που επιλέγει τα κατάλληλα πεδία αυτού, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της εκάστοτε διακήρυξης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Στη συνέχεια το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την αναθέτουσα αρχή, συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/τους κατά περίπτωση υπόχρεο/-ους στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Στο ερώτημα (37) : «Απαιτείται να φέρει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) βεβαίωση του γνησίου της/των υπογραφής/-ών;» η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στο ερώτημα (38) : «Ποιος υποχρεούται να υπογράψει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);»η απάντηση είναι : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ΕΛ.ΣΥΝ. με την Πρ. 92/2017 Κλιμ. ΣΤ, έκρινε ότι μη νόμιμα αποκλείστηκε από το διαγωνισμό η προσφορά της εταιρείας «ΧΧΧ», καθόσον στη διακήρυξη του διαγωνισμού δεν αναφέρθηκε ρητά υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, περί μη ύπαρξης σε βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης.

Όμως με την 1434/2017 Απόφασή του 6ου  Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ ανακλήθηκε η 92/2017 Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου το οποίο  έκρινε ότι από την οικεία διακήρυξη προέκυπτε με σαφήνεια, κατά ρητή παραπομπή στο άρθρο 73 ν.4412/2016, ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων φορέας έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, η υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο συνιστά υπεύθυνη δήλωση για την ποινική κατάσταση εκάστου των μελών του ΔΣ της εταιρείας, αφορά τόσο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής όσο και σε έκαστο εκ των μελών του ΔΣ αυτής και ότι υφίστατο, συνεπώς, υποχρέωση υπογραφής αυτού από όλα τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, η οποία, λόγω της παραλείψεως υπογραφής αυτού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, νομίμως αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό. Άλλωστε, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του οποίου κάθε άτομο «ενδέχεται» να πρέπει να υπογράψει το ίδιο Ε.Ε.Ε.Σ., τελεί υπό την επιφύλαξη των σχετικών εθνικών κανόνων δικαίου, ήτοι, εν προκειμένω, των άρθρων 73 και 79 ν. 4412/2016.Η ρητή παραπομπή της διακήρυξης σε συγκεκριμένες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τις καθιστά τμήμα του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαγωνιστική διαδικασία, το οποίο δεσμεύει, τόσο τη Διοίκηση όσο και τους υποψηφίους αναδόχους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Στο ερώτημα (39) : «Με την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλονται και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και τα παραστατικά εκπροσώπησης;»η απάντηση  είναι : Όχι. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Στο ερώτημα (34) : «Από πότε ισχύει η υποχρεωτική χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);» η απάντηση είναι  : Ο αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για συμβάσεις, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής. (Πρβλ παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016).

Στο ερώτημα (35) : «Οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);»η απάντηση είναι :Όχι, κατά κανόνα οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 μπορούν να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων, χωρίς ΦΠΑ, είναι μεγαλύτερη των 20.000,00 ευρώ και μικρότερη των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 235 του ν. 4412/2016. (Πρβλ. άρθρο 281 παρ. 5 του ν. 4412/2016 & παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ ΦΕΚ Β 3698/ 16-11-2016).Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 308 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Στο ερώτημα (36) : «Ποιος διαμορφώνει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);»η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) διαμορφώνεται καταρχάς από την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα που επιλέγει τα κατάλληλα πεδία αυτού, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της εκάστοτε διακήρυξης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Στη συνέχεια το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την αναθέτουσα αρχή, συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/τους κατά περίπτωση υπόχρεο/-ους στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Στο ερώτημα (37) : «Απαιτείται να φέρει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) βεβαίωση του γνησίου της/των υπογραφής/-ών;» η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στο ερώτημα (38) : «Ποιος υποχρεούται να υπογράψει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);»η απάντηση είναι : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ΕΛ.ΣΥΝ. με την Πρ. 92/2017 Κλιμ. ΣΤ, έκρινε ότι μη νόμιμα αποκλείστηκε από το διαγωνισμό η προσφορά της εταιρείας «ΧΧΧ», καθόσον στη διακήρυξη του διαγωνισμού δεν αναφέρθηκε ρητά υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, περί μη ύπαρξης σε βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης.

Όμως με την 1434/2017 Απόφασή του 6ου  Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ ανακλήθηκε η 92/2017 Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου το οποίο  έκρινε ότι από την οικεία διακήρυξη προέκυπτε με σαφήνεια, κατά ρητή παραπομπή στο άρθρο 73 ν.4412/2016, ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων φορέας έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, η υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο συνιστά υπεύθυνη δήλωση για την ποινική κατάσταση εκάστου των μελών του ΔΣ της εταιρείας, αφορά τόσο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής όσο και σε έκαστο εκ των μελών του ΔΣ αυτής και ότι υφίστατο, συνεπώς, υποχρέωση υπογραφής αυτού από όλα τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, η οποία, λόγω της παραλείψεως υπογραφής αυτού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, νομίμως αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό. Άλλωστε, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του οποίου κάθε άτομο «ενδέχεται» να πρέπει να υπογράψει το ίδιο Ε.Ε.Ε.Σ., τελεί υπό την επιφύλαξη των σχετικών εθνικών κανόνων δικαίου, ήτοι, εν προκειμένω, των άρθρων 73 και 79 ν. 4412/2016.Η ρητή παραπομπή της διακήρυξης σε συγκεκριμένες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τις καθιστά τμήμα του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαγωνιστική διαδικασία, το οποίο δεσμεύει, τόσο τη Διοίκηση όσο και τους υποψηφίους αναδόχους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Στο ερώτημα (39) : «Με την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλονται και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και τα παραστατικά εκπροσώπησης;»η απάντηση  είναι : Όχι. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στο ερώτημα (40) : «Διατίθεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή;»η απάντηση είναι : Το ΤΕΥΔ, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 158/2016 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 3698/ 16-11-2016) διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής στην ακόλουθη διαδρομή:www.eaadhsy.gr / Αρχική Σελίδα / «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – Τ.Ε.Υ.Δ και Οδηγίες συμπλήρωσης του», ή εναλλακτικά από το μενού «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ» –> «ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ» –> «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΤΕΥΔ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15)»

 Χρήση   Ε.Ε.Ε.Σ   

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των  άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα ΄άρθρα 75,76,77

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84

Στόχος του ΕΕΕΣ είναι να περιοριστεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής, παρέχοντας παράλληλα τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο οικονομικός φορέας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προϋποθέσεων ευρύτερης συμμετοχής ΜΜΕ λόγω της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας του φακέλου υποβολής προσφοράς.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3828/6.9.2016)

Στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (Ε.Ε ) 2016 /7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016  για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.

Οδηγίες για το ΕΕΕΣ στο e-procurement.gr

1, 2, 3, 4, 5

Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Στο ερώτημα (40) : «Διατίθεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή;»η απάντηση είναι : Το ΤΕΥΔ, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 158/2016 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 3698/ 16-11-2016) διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής στην ακόλουθη διαδρομή:www.eaadhsy.gr / Αρχική Σελίδα / «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – Τ.Ε.Υ.Δ και Οδηγίες συμπλήρωσης του», ή εναλλακτικά από το μενού «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ» –> «ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ» –> «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΤΕΥΔ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15)»

  •  Χρήση   Ε.Ε.Ε.Σ   

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των  άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα ΄άρθρα 75,76,77

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84

Στόχος του ΕΕΕΣ είναι να περιοριστεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής, παρέχοντας παράλληλα τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο οικονομικός φορέας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προϋποθέσεων ευρύτερης συμμετοχής ΜΜΕ λόγω της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας του φακέλου υποβολής προσφοράς.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3828/6.9.2016)

Στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (Ε.Ε ) 2016 /7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016  για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.

Οδηγίες για το ΕΕΕΣ στο e-procurement.gr

Χρονική μετάθεση  ένταξης των μελετών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

Επέκταση της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων και μελετών που διενεργούνται με τον Ν. 4412/2016

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 19.07.2017 ο Ν. 4482/2017 με τίτλο: “Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”.

Με το άρθρο 37 του ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 102/25-07-2017 τεύχος Α’) αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 379 Ν.4412/16   και προστίθεται το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (άρα και οι Ο.Τ.Α) στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η σταδιακή εφαρμογή σε δύο στάδια κρίνεται απαραίτητη, καθότι χρειάζεται χρόνος τόσο για την υλοποίηση – επέκταση του συστήματος όσο και για την ενημέρωση των δημοσίων φορέων και την εκπαίδευση τους στις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Ειδικότερα ορίζεται ότι:

“Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79 και των άρθρων 258 και 259 αρχίζει:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Διάκριση συμβάσεων σε συνάρτηση με την εκτιμώμενη αξία τους     (Συμβάσεις έργων  άνω/κάτω των  ορίων )

Ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών   άνω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  μελετών  Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη των  209.000 ευρώ  που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ με τα νομικά τους πρόσωπα,

Ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών   κάτω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  έργων Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι  κατώτερη  των 209.000 ευρώ, που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ με τα νομικά τους πρόσωπα,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Τα παραπάνω χρηματικά όρια αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας  2014/24/ΕΕ (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 28 και 29  και άρθρο 5 Ν.4412/16 )

Χρήση Τ.Ε.Υ.Δ. / Ε.Ε.Ε.Σ.

  •  Χρήση  Τ.Ε.Υ.Δ  

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , κατ’ αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά  από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης τους, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016.
Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 τουάρθρου 308.
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ) έχει εκδώσει την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 με τίτλο: « Οδηγίες συμπλήρωσης  για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης » στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες .

Στη συνέχεια ακολουθούν  σχετικές ερωτήσεις επί των οποίων έχουν δοθεί  απαντήσεις από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορούν στο Τ.Ε.Υ.Δ στον ιστότοποhttp://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29? lang=gr

Στο Ερώτημα (33) : «Για ποιες συμβάσεις χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ); η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για όλες τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ και μικρότερη των κατώτατων ορίων που ορίζονται αντίστοιχα στις περιπτώσεις α, β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. (Πρβλ. άρθρα 79 παρ. 4 & 93 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 περ. 84 και 86 αντίστοιχα του ν. 4441/2016, καθώς και την παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ ΦΕΚ Β 3698/ 16-11-2016).
Κατά συνέπεια  απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των  20.000,00 ευρώ  και μικρότερης  η ίσης των 209.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α .

Στο ερώτημα (34) : «Από πότε ισχύει η υποχρεωτική χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);» η απάντηση είναι  : Ο αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για συμβάσεις, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής. (Πρβλ παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016).

1, 2, 3, 4, 5, 6

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (19/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ :Το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ έκρινε ότι:«στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης μικρών δημοτικών έργων ή εργασιών συντήρησης, δηλ. εκείνων που δεν υπερβαίνουν το όριο των 10.271,46 ευρώ (3.500.000 δραχμών) χωρίς Φ.Π.Α., η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής και, ήδη Οικονομικής Επιτροπής (βλ. άρθρο 72 του ν. 3852/2010, Α΄ 87), που ταυτόχρονα συνιστά και μελέτη του έργου, πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή προσδιορισμό του τεχνικού αντικειμένου και αναλυτικό προϋπολογισμό με αναγραφή του είδους των προς εκτέλεση εργασιών, την ποσότητα κάθε είδους, την τιμή μονάδος και την δαπάνη που προκύπτει για κάθε είδος εργασίας καθώς και για το σύνολο των εργασιών. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν ουσιώδες περιεχόμενο της απόφασης ανάθεσης, απαραίτητο, αφενός μεν, για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας και την προστασία του ανταγωνισμού, αφετέρου δε, για τη διασφάλιση του ελέγχου ως προς τον τρόπο υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και, κατ’ επέκταση, τη νόμιμη διάθεση του δημοτικού χρήματος (πρβλ. Ε.Σ. Αποφ. VI Tμ. 23, 3492/2012, Πράξη Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 147/2014). Περαιτέρω, για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται βεβαίωση για την καλή εκτέλεσή του, η οποία συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (βλ. Ε.Σ. Απόφ. 985/2015 και Πράξεις VII Τμ. 210/2010, Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 104/2013).

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πράξης 71/2017 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του ΕΛ.ΣΥΝεδώ

και στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 15 Π.Δ 171/87 δεν έχει καταργηθεί από το Ν.4412/16. Αντίθετα , εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 377περίπτωση (67) Ν.4412/16 .


Σημερινά νέα (15/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ :  Τμήμα  VΙ  , Απόφαση 486/17:«Μη απαίτηση περαιτέρω αιτιολόγησης του συμφέροντος χαρακτήρα της προσφερθείσας τιμής από τη  μοναδική παραδεκτώς συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία.»

Αναλυτικά :

Το Τμήμα κρίνει ότι, στο μέτρο που αποδεικνύεται ανέφικτη η ανεύρεση περαιτέρω συγκριτικών τιμών για όμοια υλικά, δεν απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση του συμφέροντος χαρακτήρα της προσφερθείσας τιμής και, επομένως, νομίμως κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στη μοναδική παραδεκτώς συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία.

Δείτε το πλήρες κείμενο της  Απόφασης  486/17  του VI Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ εδώ


Σημερινά νέα (11/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ :  Τμήμα  VΙ  , Απόφαση 668/17:

Ι.Στοιχείο καθορισμού εφαρμοστέων διατάξεων σε μικτή σύμβαση

‘Οταν η σύμβαση περιλαμβάνει τόσο στοιχεία σύμβασης έργου, όσο και στοιχεία άλλου τύπου δημόσιας σύμβασης (μικτή σύμβαση) το στοιχείο που καθορίζει ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις, είναι εκείνο της σύμβασης που είναι κύριο, το κεντρικό δηλ. στοιχείο γύρω από το οποίο διαρθρώνεται η σύμβαση, το οποίο προσδιορίζεται στο πλαίσιο της αντικειμενικής εξέτασης του συνόλου της σύμβασης. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με βάση τις ουσιώδεις υποχρεώσεις που υπερισχύουν και οι οποίες ακριβώς χαρακτηρίζουν τη σύμβαση, σε αντίθεση με αυτές που έχουν απλώς παρεπόμενο ή συμπληρωματικό χαρακτήρα, ενώ η οικονομική αξία αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει το αποκλειστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό, αλλά είναι ένα κριτήριο, το οποίο συνεκτιμάται με τα λοιπά (Ε.Σ. Τμ. Μειζ.-Επταμ. Συνθ. αποφ. 1182/2015, 1656/2011).

ΙΙ.Μη νόμιμη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-Νομικά πλημμελής    η διαδικασία ανάδειξης  αναδόχου

Η μη νόμιμη συγκρότηση της οικείας επιτροπής διαγωνισμού, ως γνωμοδοτικού οργάνου, συνεπάγεται την ακυρότητα των γνωμοδοτήσεων που διατυπώνει και, ως εκ τούτου, οι εκδιδόμενες βάσει των γνωμοδοτήσεων αυτών διοικητικές πράξεις του έχοντος την αποφασιστική αρμοδιότητα οργάνου πάσχουν ακυρότητα με συνέπεια να καθίσταται νομικά πλημμελής η σχετική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου στο σύνολό της (Ε.Σ. Τμ. Μειζ. – Επταμ. Συνθ. αποφ. 610/2012, Τμ.VI Τμ. αποφ. 3356/2009).

Δείτε το πλήρες κείμενο της  Απόφασης 668/17  του VI Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ εδώ 

και στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017


Σημερινά νέα (8/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ :Το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ έκρινε ότι: «Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016  διαδικασία, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης,εφόσον δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις με την απόφαση εν προκειμένω  του Δημοτικού Συμβουλίου και  προηγουμένως εκδόθηκαν προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες περιείχαν βεβαίωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 66 του ν. 4270/2014 και την παρ. 1 α του άρθρου 4 του  π.δ. 80/2016 ,που καταχωρήθηκαν με α/α  στο Μητρώο Δεσμεύσεων».

Δείτε αναλυτικά :

ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ ( Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ ) Πράξη  189 /17 

και στη διαδρομή : E-DIMOS /Νομολογία / Διαγωνιστικές Διαδικασίες /    Έτος 2017

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (7/9/2017):

ΕΛ.ΣΥΝ : Ανάκληση της 92/2017 Πράξης ΣΤ΄ Κλιμακίου με την 1434 /2017 Απόφαση του 6ου Τμήματος , όσον αφορά την υποχρέωση υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ από προσφέροντα οικονομικό φορέα με μορφή Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε) .Δείτε αναλυτικά  :

 Με την 92/16 Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου του ΕΛ.ΣΥΝκρίθηκε ότι μη νόμιμα αποκλείστηκε από το διαγωνισμό η προσφορά της εταιρείας «……… Α.Ε.», διότι   στη διακήρυξη του διαγωνισμού δεν αναφέρθηκε ρητά υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, περί μη ύπαρξης σε βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης. Η σχετική διάταξη δε του Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας η αναθέτουσα αρχή έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της «…… Α.Ε.» και απέρριψε την προσφορά της «……. Α.Ε.», αναφέρει ότι κάθε άτομο «ενδέχεται» να πρέπει να υπογράψει το ίδιο Ε.Ε.Ε.Σ., ανάλογα όμως με τους εθνικούς κανόνες δικαίου. Κατά συνέπεια, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο κείμενο της διακήρυξης δεν υφίστατο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό υποχρέωση υπογραφής του ως άνω εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας.

Όμως με την 1434/2017 Απόφασή του 6ου  Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ ανακλήθηκε η 92/2017 Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου το οποίο  έκρινε ότι από την οικεία διακήρυξη προέκυπτε με σαφήνεια, κατά ρητή παραπομπή στο άρθρο 73 ν.4412/2016, ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων φορέας έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, η υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο συνιστά υπεύθυνη δήλωση για την ποινική κατάσταση εκάστου των μελών του ΔΣ της εταιρείας, αφορά τόσο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής όσο και σε έκαστο εκ των μελών του ΔΣ αυτής και ότι υφίστατο, συνεπώς, υποχρέωση υπογραφής αυτού από όλα τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, η οποία, λόγω της παραλείψεως υπογραφής αυτού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, νομίμως αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό. Άλλωστε, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του οποίου κάθε άτομο «ενδέχεται» να πρέπει να υπογράψει το ίδιο Ε.Ε.Ε.Σ., τελεί υπό την επιφύλαξη των σχετικών εθνικών κανόνων δικαίου, ήτοι, εν προκειμένω, των άρθρων 73 και 79 ν. 4412/2016.Η ρητή παραπομπή της διακήρυξης σε συγκεκριμένες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τις καθιστά τμήμα του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαγωνιστική διαδικασία, το οποίο δεσμεύει, τόσο τη Διοίκηση όσο και τους υποψηφίους αναδόχους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Σημερινά νέα (6/9/2017):

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 3074/6-9-2017) η με αριθμ. 29ΕΣ/ 18-8-2017 απόφαση της Αρχής «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σε αυτή πρότυπα τεύχη ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει  τα ακόλουθα Παραρτήματα:

 

  • Παράρτημα Α. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.
doc icon
 

  • Παράρτημα Β. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.
doc icon

Δείτε ενημερωτητικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εδώ 

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Προγραμματισμός συμβάσεων

Προγραμματισμός συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 και 7 Ν.4412/16 ,οι  αναθέτουσες αρχές, εν προκειμένω οι Ο.Τ.Α Α Βαθμού, υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, δηλαδή: α) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, β) στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών

Παράλληλα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. α΄ Ν.4013/11 ορίζεται ότι οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού προγραμματίζουν τις ανάγκες τους για το επόμενο έτος σχετικά με την εκτέλεση έργων, την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών και διαβιβάζουν σχετικό πίνακα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προς ενημέρωσή της

Με απόφαση του Υπουργού που προίσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται τα θέματα προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως : α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι υπόχρεες και μη υπόχρεες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα (άρθρο 41 παρ. 7 Ν.4412/16, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 80 του άρθρου 22 του Ν 4441/2016).

 Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με τους πίνακες προγραμματισμού που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή από όλες τις αναθέτουσες αρχές (άρθρο 10 Απόφ. Υπ. Οικον. και Ανάπτ. 56902/215/2017).

Το ΕΣΗΔΗΣ υποστηρίζει μηχανογραφικά την υποβολή, τροποποίηση, επεξεργασία και απολογισμό του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 41Ν.4412/16 . Οι κεντρικές αρχές αγορών και οι αναθέτουσες αρχές καταχωρούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και υποβάλλουν μέσω αυτού τον πίνακα των προγραμματιζόμενων συμβάσεων. Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται και οι τυχόν τροποποιήσεις.

Στο Σύστημα τηρείται ενδεικτικά αρχείο ως κατωτέρω:

  • αρχείο με τις αποφάσεις του άρθρου 41 αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ
  • αρχείο με τους πίνακες προγραμματισμού των Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών και αναθετουσών αρχών που υποβάλλονται στη ΓΓΕΠΚ
  • ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει υποστεί.
  • απολογιστικά στοιχεία του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών.