Άρθρο 332 Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων

1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 263παρ. 3,269 ,327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων, χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.

2.Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Πρ οσαρτήματος Β’, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296.