Άρθρο 201 Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.