Άρθρο 127 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη η ίση των 60.000 ευρώ »(χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο

1.Για δημόσιες συμβάσεις  «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη η ίση  των  60.000 ευρώ »[1],χωρίς Φ.Π.Α σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.«Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών».[2]

«2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής,αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωµοδοτεί το αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο».[3]

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.


[1]αντικατάσταση της φράσης μέσα σε «       »με την  παρ 31 του άρθρου 107 Ν 4497/17 ( ΦΕΚ 171Α/13-11-2017 )

[2]αντικατ. τουδεύτερου εδάφιου  της παρ. 1 του άρθρου 127 με τη παρ 32  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 ( ΦΕΚ 171Α/13-11-2017 )

[3]αντικατ.  της παρ. 2 του άρθρου 127 με τη παρ 33  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 ( ΦΕΚ 171Α/13-11-2017 )-είχε προστεθεί  εδαφίου στο τέλος της παρ 2 με την παρ 33 του άρθρου 22 Ν.4441/16( ΦΕΚ 227Α/6-12-2016