2.Ανάθεση συμβάσεων-Εκπαιδευτικό υλικό Ν.4412/16

 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 2. ΚΗΜΔΗΣ /   Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ.57654 /22-5-17 ( ΦΕΚ 1781/23-5-17 τ.Β΄) με τίτλο «  Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης »  /Oδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ/Δείτε εδώ 
 3. ΕΣΗΔΗΣ/   Απόφαση  Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ 56902/215/19.5.2017 ( Φ.Ε.Κ  1924/2.6.2017 τ.Β’ )   « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων »

 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 5. ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΟΡΩΝ
 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 8. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 11. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 12. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ -ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 14. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΒΙΒΛΙΟΥ Ι
 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ
 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 18. ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 19. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 20. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 21. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 22. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 23. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 24. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 25. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΣΥΝ.
 26. ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
 27. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΟΥ