Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης (η απευθείας ανάθεση)  είναι η διαδικασία εκείνη στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν η περισσότερους από αυτούς (άρθρο 2 παρ 6 ΥΑ 11389/93-ΕΚΠΟΤΑ). Με τον ορισμό αυτό καθόριζε εννοιολογικά  ο καταργηθείς ΕΚΠΟΤΑ την  διαδικασία της διαπραγμάτευσης.Στον ισχύοντα Νόμο 4412/16 δεν συναντάμε εννοιολογικό προσδιορισμό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, παρά μόνο περιγραφή των περιπτώσεων που αυτή επιτρέπεται στα άρθρα 32 του ΒΙΒΛΙΟΥ Ι και 269 του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του Ν.4412/16 

Επειδή από τη διαμορφωθείσα ως σήμερα Νομολογία, η διαδικασία της  δια­πραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσιότητα, έχει κριθεί ότι   ταυτίζεται εννοιολογικά  με την απευθείας ανάθεση (ΕΛ.ΣΥΝ ΚΠΕΔ,Τμήμα VΙΙ,Πράξη 190/15)  ,δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε  τον ορισμό του Ν.4412/16( άρθρο 2 § 1περ.31)  περί  απευθείας  ανάθεσης,  σύμφωνα με  τον  οποίο  ορίζεται ως  η  διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

Για το λόγο  αυτό η  διαδικασία αυτή δεν απαιτεί συλλογή προσφορών από περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς (ΕΛ.ΣΥΝ ΚΠΕΔ ,Τμήμα IV,Πράξη 18/15),

Η διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα χαρακτηρίζεται από τη Νομολογία ως εξαιρετική διαδικασία  απευθείας ανάθεσης , ,η οποία  επειδή αποκλίνει από τους  κανόνες  ανάθεσης των συμβάσεων ,χρήζει πάντοτε η εφαρμογή της  ειδικής αιτιολογίας(ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμ.VI ,Πράξεις 58/2005, 91/2007, 19/2009, ΣΤ’ Κλιμ. 205/2007) και επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν διαζευκτικά οι απαριθμούμενες στο νόμο περιστάσεις (ΕΛ.ΣΥΝ, ΚΠΕΔ ,Τμήμα VII,Πράξη 8/17,113.16 κ.α ).Η απόφαση δε για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης επιβάλλεται από τη φύση της να είναι πλήρως και σαφώς αιτιολογημένη, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της εφαρμογής της, και το βάρος απόδειξης ότι συντρέχουν πράγματι οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή φέρει η αναθέτουσα αρχή, η οποία τις επικαλείται (πρβλ. Ε.Σ. Τμ. Μείζ-Επτ. Συνθ. 4169, 4002, 538/2013, Ζ΄ Κλ. 145/2014).