8

Άρθρο 146 Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147 Προθεσμίες

Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149 Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 150 Προκαταβολές

Άρθρο 151 Επιμετρήσεις

Άρθρο 152 Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Άρθρο 153 [1] Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων

Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών  Νέες εργασίες

Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

Άρθρο 158 Ποιότητα στα δημόσια έργα. – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών  Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162 Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164 Υποκατάσταση