Τι ισχύει για τον συνοπτικό διαγωνισμό (Ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)

Τι  ισχύει  για τον συνοπτικό διαγωνισμό:

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Ν.4412/2016)στον ιστότοπο (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr)


Στο ερώτημα (29)«Πως νοείται ο όρος “απλοποιημένη προκήρυξη” στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι  :

Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, μέχρι την ενδεχόμενη έκδοση σχετικού τυποποιημένου εντύπου, ο όρος “απλοποιημένη προκήρυξη” πρέπει να ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τις ενδεδειγμένες, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, πληροφορίες του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α’ του νόμου.

Στο ερώτημα(13)Ποιες είναι οι υποχρεώσεις δημοσιότητας του συνοπτικού διαγωνισμού;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι  :

Η απλοποιημένη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, και λαμβάνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ). Οι υποχρεώσεις δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3861/2010 εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ δεν προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης στο τύπο ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σηματοδοτεί το χρόνο έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού και αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

Στο ερώτημα(14): . Επιτρέπεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση προκήρυξης;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι   :

 Όχι. Η προβλεπόμενη από το νόμο δυνατότητα αποστολής πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς είναι προαιρετική και δεν αναιρεί την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης.

Στο ερώτημα(15): . Στο πλαίσιο συνοπτικών διαγωνισμών πρέπει να αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και η τυχόν πρόσκληση προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι   :

Δεν προκύπτει υποχρέωση ανάρτησης της πρόσκλησης προς συγκεκριμένους

Στο ερώτημα (28): Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να ζητηθούν στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι   :

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73, παρ. 1 & 2 του ν. 4412/2016, αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, ανεξαρτήτως προεκτιμώμενης αξίας και ακολουθούμενης διαδικασίας ανάθεσης.Για την απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού στις διαδικασίες κάτω των ορίων (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο προβλεπόμενος στο άρθρο 117 συνοπτικός διαγωνισμός), η αναφερόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 79 υπεύθυνη δήλωση έχει ήδη αντικατασταθεί από το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β 3698/2016), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79, και του οποίου η χρήση είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές.

Στο ερώτημα(27) : Σε συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά τεχνικό έργο και στον οποίο κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, απαιτείται η υποβολή τεχνικής προσφοράς;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι   :

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση κατά την οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, δεν υποβάλλεται τεχνική προσφορά, καθώς οι υποβαλλόμενες προσφορές αξιολογούνται μόνο βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Στο ερώτημα (9)Σε ποιο όργανο υποβάλλονται οι ενστάσεις που ασκούνται κατά της διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι   :

Σύμφωνα με το άρθρο 127, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., υποβάλλεται ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα.

Στο ερώτημα (25): Είναι νοητή η ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά;

Η απάντηση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι   :

 Στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ’. 26.