Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Διάκριση συμβάσεων σε συνάρτηση με την εκτιμώμενη αξία τους     (Συμβάσεις έργων  άνω/κάτω των  ορίων )

Ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών   άνω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  μελετών  Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη των  209.000 ευρώ  που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ με τα νομικά τους πρόσωπα,

Ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών   κάτω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  έργων Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι  κατώτερη  των 209.000 ευρώ, που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ με τα νομικά τους πρόσωπα,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Τα παραπάνω χρηματικά όρια αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας  2014/24/ΕΕ (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 28 και 29  και άρθρο 5 Ν.4412/16 )

Χρήση Τ.Ε.Υ.Δ. / Ε.Ε.Ε.Σ.

  •  Χρήση  Τ.Ε.Υ.Δ  

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , κατ’ αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά  από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης τους, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016.
Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 τουάρθρου 308.
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ) έχει εκδώσει την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 με τίτλο: « Οδηγίες συμπλήρωσης  για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης » στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες .

Στη συνέχεια ακολουθούν  σχετικές ερωτήσεις επί των οποίων έχουν δοθεί  απαντήσεις από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορούν στο Τ.Ε.Υ.Δ στον ιστότοποhttp://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29? lang=gr

Στο Ερώτημα (33) : «Για ποιες συμβάσεις χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ); η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για όλες τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ και μικρότερη των κατώτατων ορίων που ορίζονται αντίστοιχα στις περιπτώσεις α, β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. (Πρβλ. άρθρα 79 παρ. 4 & 93 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 περ. 84 και 86 αντίστοιχα του ν. 4441/2016, καθώς και την παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ ΦΕΚ Β 3698/ 16-11-2016).
Κατά συνέπεια  απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των  20.000,00 ευρώ  και μικρότερης  η ίσης των 209.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α .

Στο ερώτημα (34) : «Από πότε ισχύει η υποχρεωτική χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);» η απάντηση είναι  : Ο αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για συμβάσεις, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής. (Πρβλ παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016).

1, 2, 3, 4, 5, 6