ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (9/6/2017): α. Η  Διεύθυνση Νομικών  Υπηρεσιών  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απέστειλε απαντητικό έγγραφο( αριθμ. πρωτ. 3367/25-5-2017)  προς   τον   Πανελλήνιο   Σύνδεσμο   Τεχνικών   Εταιριών  (Σ.Α.Τ.Ε ) με θέμα :  «Υπογραφή  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ»   Δείτε  εδώ    

Το σχετικό έγγραφο (αριθμ.πρωτ. 31300/24-5-2017) του Πανελλήνιου   Τεχνικών     Εταιριών  (Σ.Α.Τ.Ε ) προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  με τίτλο :«Αντιφατικές οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σε ζητήματα υποχρέωσης υπογραφής του ΤΕΥΔ /ΕΕΕΣ» Δείτε   εδώ  

β. Εκδόθηκαν  οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις( ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α) : 1.Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 37834 /Φ.Ν 466/6-6-2017 (ΦΕΚ  1980/18.6.2017 τ.Β΄) «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών    συναφών επιστημονικών  υπηρεσιών»                   2.Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 37835 /Φ.Ν 466/6-6-2017 (ΦΕΚ  1980/18.6.2017 τ.Β΄« Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις έργων Ν.4412/16 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών »Δείτε τις αποφάσεις στην διαδρομή : ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Σημερινά νέα (6/6/2017):Εκδόθηκαν οι εξης Υπουργικές Αποφάσεις

  • Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 38107 /Φ.Ν 466/22.3.2017 (ΦΕΚ 1956/7.6.2017 τ.Β΄) « Καθορισμός Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις  »
  • Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 38108 /Φ.Ν 466/5.4.2017 ( ΦΕΚ 1956/7.6.2017 τ.Β΄)« Περιεχόμενο του Μητρώου Έργων»
  • Δείτε τις αποφάσεις στην διαδρομή : ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Σημερινά νέα (6/6/2017): Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 56902/215/19.5.2017 (Φ.Ε.Κ 1924/2.6.2017 τ.Β΄) Απόφαση Υπ. Οικονομίας κ Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέριες και διαδικασίες λειτουργίας του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ » κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.5 του άρθρου 36 Ν.4412/16  Δείτε ενημερωτικό σημείωμα  στην  διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ   

Σημερινά νέα (1/6/2017)Δικαίωμα προαίρεσης σε σύμβαση  προμήθειας .Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης: Πράξη ΕΛ.ΣΥΝ /Δείτε στην επόμενη σελίδα

Σημερινά νέα ( 30/5/2017):
Η Διεύθυνση  Νομικών  Υπηρεσιών  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εξέδωσε  ενημερωτικό έγγραφο  με αριθμό πρωτοκόλλου  3468/30-5-2017 με θέμα : “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ”.Δείτε εδώ 

Εκδόθηκε η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 20 (   (Aπόφαση 42/30-5-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων» PDF

Σημερινά νέα (26/5/2017): Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr κατόπιν της έκδοσης της απόφασης 57654/17 (ΦΕΚ 1781/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικό έγγραφο με διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρισης των νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ : Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ

 Σημερινά νέα (24/5/216): Εκδόθηκε κατ’    έξουσιοδότηση της παρ 6 του άρθρου 38  Ν.4412/16 η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ.57654 /22-5-17 ( ΦΕΚ 1781/23-5-17 τ.Β΄) με τίτλο  » Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «

 1 , 2, 3, 4, 5, 6