Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Έννοια ανοικτού διαγωνισμού:

Ένα από τα είδη των διαγωνιστικών διαδικασιών είναι ο ανοικτός διαγωνισμός σύμβασης μελέτης  άνω / κάτω των ορίων.Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού(άρθρο27 § 1 Ν.4412/16).

Έννοια δημόσιας σύμβασης μελέτης :

«Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και Έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.(άρθρο 2§3 (α) Ν.4412/16 )

Ως μελέτη, ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και στην επεξεργασία αυτών, κατά τρόπον ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή των δεδομένων, αλλά μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσης να προχωρά στη διατύπωση συμπερασμάτων ή την υποβολή προτάσεων. Η αναλυτική αυτή επιστημονική και τεχνική εργασία – έρευνα, η οποία παρέχεται εξ ορισμού από εξειδικευμένους επιστήμονες που διαθέτουν τις αναγκαίες, ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο αυτής, γνώσεις και ικανότητες, σχετίζεται με την παραγωγή τεχνικού έργου  (ΕΛ.ΣΥΝ ,  Τμήμα VII Πράξη  42/2015 και Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 290, 304/2015).Οι  εργασίες που δεν αποσκοπούν στην παραγωγή δημοσίων έργων  δεν συνιστούν μελέτη αλλά σύμβαση υπηρεσιών γενικής  φύσης (ΕΛ.ΣΥΝ ,  Τμήμα VII Πράξη  297/2011)

Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, έχει κριθεί ότι:

Συνιστούν σύνταξη  μελέτης οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου που  αφορούν στη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και περιλαμβάνουν:  α)Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ. β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης γ)Υποστήριξη στις υπηρεσίες του Δήμου για την ωρίμανση των Υποέργων της Πράξης δ) Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης ε)  Καταγραφή και έγγραφη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης και προτάσεις για την επίλυσή τους και στ) Σύνταξη των προβλεπόμενων Εκθέσεων Πεπραγμένων.

(Αντίθετα)Συνιστούν  παροχή υπηρεσιών και όχι σύνταξη μελέτης   ,οι υπηρεσίες α) υποστήριξης του συστήματος ποιότητας 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης β) ενημέρωσης και υποστήριξης στη προετοιμασία προτάσεων για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η επιστημονική   καταγραφής δεικτών κυκλοφοριακού φόρτου και ηχορύπανσης , ψηφιακής επικοινωνίας Γραφείου Τύπου και διαδικτυακής δημοσιότητας (  ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII  , Πράξη 24/12)

Διάκριση συμβάσεων σε συνάρτηση με την εκτιμώμενη αξία τους     (Συμβάσεις έργων  άνω/κάτω των  ορίων )

Ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών   άνω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  μελετών  Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη των  209.000 ευρώ  που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ με τα νομικά τους πρόσωπα,

Ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών   κάτω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  έργων Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι  κατώτερη  των 209.000 ευρώ, που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ με τα νομικά τους πρόσωπα,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Τα παραπάνω χρηματικά όρια αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας  2014/24/ΕΕ (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 28 και 29  και άρθρο 5 Ν.4412/16 )

Χρήση Τ.Ε.Υ.Δ. / Ε.Ε.Ε.Σ.

 Χρήση  Τ.Ε.Υ.Δ  

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , κατ’ αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά  από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης τους, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016.
Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 τουάρθρου 308.
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ) έχει εκδώσει την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 με τίτλο: « Οδηγίες συμπλήρωσης  για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης » στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες .

Στη συνέχεια ακολουθούν  σχετικές ερωτήσεις επί των οποίων έχουν δοθεί  απαντήσεις από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορούν στο Τ.Ε.Υ.Δ στον ιστότοποhttp://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29? lang=gr

Στο Ερώτημα (33) : «Για ποιες συμβάσεις χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ); η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για όλες τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ και μικρότερη των κατώτατων ορίων που ορίζονται αντίστοιχα στις περιπτώσεις α, β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. (Πρβλ. άρθρα 79 παρ. 4 & 93 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 περ. 84 και 86 αντίστοιχα του ν. 4441/2016, καθώς και την παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ ΦΕΚ Β 3698/ 16-11-2016).
Κατά συνέπεια  απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των  20.000,00 ευρώ  και μικρότερης  η ίσης των 209.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α .

Στο ερώτημα (34) : «Από πότε ισχύει η υποχρεωτική χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);» η απάντηση είναι  : Ο αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για συμβάσεις, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής. (Πρβλ παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016).

Στο ερώτημα (35) : «Οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);»η απάντηση είναι :Όχι, κατά κανόνα οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 μπορούν να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων, χωρίς ΦΠΑ, είναι μεγαλύτερη των 20.000,00 ευρώ και μικρότερη των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 235 του ν. 4412/2016. (Πρβλ. άρθρο 281 παρ. 5 του ν. 4412/2016 & παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ ΦΕΚ Β 3698/ 16-11-2016).Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 308 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Στο ερώτημα (36) : «Ποιος διαμορφώνει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);»η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) διαμορφώνεται καταρχάς από την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα που επιλέγει τα κατάλληλα πεδία αυτού, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της εκάστοτε διακήρυξης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Στη συνέχεια το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την αναθέτουσα αρχή, συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/τους κατά περίπτωση υπόχρεο/-ους στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Στο ερώτημα (37) : «Απαιτείται να φέρει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) βεβαίωση του γνησίου της/των υπογραφής/-ών;» η απάντηση είναι  : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στο ερώτημα (38) : «Ποιος υποχρεούται να υπογράψει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);»η απάντηση είναι : Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Στο ερώτημα (39) : «Με την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλονται και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και τα παραστατικά εκπροσώπησης;»η απάντηση  είναι : Όχι. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στο ερώτημα (40) : «Διατίθεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή;»η απάντηση είναι : Το ΤΕΥΔ, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 158/2016 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 3698/ 16-11-2016) διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής στην ακόλουθη διαδρομή:www.eaadhsy.gr / Αρχική Σελίδα / «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – Τ.Ε.Υ.Δ και Οδηγίες συμπλήρωσης του», ή εναλλακτικά από το μενού «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ» –> «ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ» –> «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΤΕΥΔ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15)»

 Χρήση   Ε.Ε.Ε.Σ   

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των  άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα ΄άρθρα 75,76,77

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84

Στόχος του ΕΕΕΣ είναι να περιοριστεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής, παρέχοντας παράλληλα τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο οικονομικός φορέας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προϋποθέσεων ευρύτερης συμμετοχής ΜΜΕ λόγω της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας του φακέλου υποβολής προσφοράς.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3828/6.9.2016)

Στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (Ε.Ε ) 2016 /7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016  για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.

Οδηγίες για το ΕΕΕΣ στο e-procurement.gr

Χρονική μετάθεση  ένταξης των μελετών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

Με την παράγραφο 15 άρθρου 47 Ν.4472/17 μετατίθεται χρονικά η ένταξη των  μελετών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιλέγεται η σταδιακή ένταξη αυτών, αφενός για να δοκιμαστεί το σύστημα αφετέρου για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων στην εφαρμογή αυτού επαρκώς.Πιο συγκεκριµένα, Η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει την 20η Οκτωβρίου 2017[ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α ]για:

i) για το σύνολο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του ν. 4412/2016,

iii) για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονι- κών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς. 

Επισήμανση!!! Σύμφωνα με τη παράγραφο 19 του άρθρου 47 Ν.4472/17  η χρονική  μετάθεση της  ένταξης των έργων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ  ισχύει αναδρομικά απο 18-4-2017  (άρθρο 379 παρ 2 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ 15 και 19 Ν. 4472/17)

Δημοσίευση διακήρυξης μελέτης 

1.1 Δημοσίευσης προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης ) σύμβασης  άνω των ορίων  Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Α. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες  τουλάχιστον ,πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη  ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών . προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1και 4).
Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16.
Β. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών( άρθρο 121 §1περ (α)Ν.4412/16) .Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη (άρθρο 66 παρ 1 όπως αντικαταστ. με τη § 2 του άρθρο 47 Ν. 4472/17 και άρθρο 6 παρ. 1 γ’ της Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β’.

Ειδικότερα :

 Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων :

Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην  Ευρωπαϊκή Ένωση ΄.

 Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων:

Ως προκήρυξη(περίληψη διακήρυξης ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122   Ν.4412/16 ( ήτοι του Μέρους Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄( βλέπετε έγγραφο με τίτλο : «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ »αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. e- Procurement .gr)

Γ. Δημοσιεύσεις στον Τύπο 
Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη ) για τη σύναψη σύμβασης
Μελετών:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 3316/05:
1.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, Καταργείται την 1-1-2018. ( άρθρο 377παρ 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 10).
2.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού,στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, Καταργείται την 1-1-2021 ( άρθρο 377 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 12)

Δ.Αναρτήσεις

1.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»(η περίληψη και η διακήρυξη )
2. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 67).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ ( ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξη 2875/12 Τμήμα ΙV ).

1.2. Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών,ισχύουν και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.