Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Έννοια ανοικτού διαγωνισμού:

Ένα από τα είδη των διαγωνιστικών διαδικασιών είναι ο ανοικτός διαγωνισμός σύμβασης μελέτης  άνω / κάτω των ορίων.Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού(άρθρο27 § 1 Ν.4412/16).

Έννοια δημόσιας σύμβασης μελέτης σύμφωνα με το Ν.4412/16:

«Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και Έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.( άρθρο 2 §3 (α) Ν.4412/16 )

Έννοια δημόσιας σύμβασης μελέτης σύμφωνα με τη Νομολογία  του ΕΛ.ΣΥΝ υπό την ισχύ   Ν.3316/05:

-Ως μελέτη, ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και στην επεξεργασία αυτών, κατά τρόπον ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή των δεδομένων, αλλά μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσης να προχωρά στη διατύπωση συμπερασμάτων ή την υποβολή προτάσεων. Η αναλυτική αυτή επιστημονική και τεχνική εργασία – έρευνα, η οποία παρέχεται εξ ορισμού από εξειδικευμένους επιστήμονες που διαθέτουν τις αναγκαίες, ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο αυτής, γνώσεις και ικανότητες, σχετίζεται με την παραγωγή τεχνικού έργου  (ΕΛ.ΣΥΝ ,  Τμήμα VII Πράξη  42/2015 και Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 290, 304/2015).Οι  εργασίες που δεν αποσκοπούν στην παραγωγή δημοσίων έργων  δεν συνιστούν μελέτη αλλά σύμβαση υπηρεσιών γενικής  φύσης (ΕΛ.ΣΥΝ ,  Τμήμα VII Πράξη  297/2011)

-Η ανάθεση μελετών που δεν συνδέονταν με την κατασκευή ενός δημοσίου έργου και, ως εκ τούτου, δεν ευέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 716/1977, συνιστούν εκτέλεση εργασιών προς επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. Η διάκριση αυτή πρέπει να ισχύσει και υπό το καθεστώς του νέου ν. 3316/2005, εφόσον κατά τα ως άνω αυτός αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα ν. 716/1977 (βλ. Πρακτικά Ελ. Συν. VII Τμ. 5ης Συν./ 15.2.2011, πράξ. Κλιμ. Προλ. Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμ. 73, 125/2014, πρβλ. πράξ. IV Τμ. 273/2007, 71/2005, 154/2006, 158/2004, 193/2003, 126/2002, VII Τμ. 297/2011, 199/2010, γνωμοδ. Ν.Σ.Κ. 406/1995).

-Ως μελέτη ορίζεται η αναλυτική  επιστημονική και τεχνική εργασία και έρευνα σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που αποβλέπει ή συνδέεται με τεχνικό έργο ή με την επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό ή στην απεικόνιση τεχνικού έργου. Στις περιπτώσεις των μελετών οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή εργασίας καθ’ εαυτή ιδιαίτερα με την προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων από συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό για ορισμένο χρόνο που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας (βλ πράξεις VII Τμήματος 211/2010, 157/2010, 102, 185/2009).

Έννοια δημόσιας σύμβασης μελέτης σύμφωνα με τη Νομολογία  του ΕΛ.ΣΥΝ υπό την ισχύ   Ν. 4412/16:

Ως «μελέτη», ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στον σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου και αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και στην επεξεργασία αυτών, κατά τρόπο ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή δεδομένων, αλλά, μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσής τους, να προβαίνει στη διατύπωση συμπερασμάτων ή την υποβολή προτάσεων. Τους κανόνες ανάθεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών ακολουθούν και οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.(ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ.,Πράξη 169/2017  ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Ο Ορισμός της έννοιας της μελέτης υπό την ισχύ του Ν.4412/16 , εξακολουθεί να παραμένει ο ίδιος όπως αυτός είχε ορισθεί   από το ΕΛ.ΣΥΝ , υπό την ισχύ του προισχύοντος Ν.3316/05 

Μελέτες και τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες είναι αυτές που συνδέονται με την εκτέλεση τεχνικών έργων,  Οι μελέτες που δεν συνδέονται με την παραγωγή τεχνικών έργων συνιστούν γενικές υπηρεσίες.

Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, έχει κριθεί ότι:

Συνιστούν σύνταξη  μελέτης οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου που  αφορούν στη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και περιλαμβάνουν:  α)Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ. β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης γ)Υποστήριξη στις υπηρεσίες του Δήμου για την ωρίμανση των Υποέργων της Πράξης δ) Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης ε)  Καταγραφή και έγγραφη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης και προτάσεις για την επίλυσή τους και στ) Σύνταξη των προβλεπόμενων Εκθέσεων Πεπραγμένων.

(Αντίθετα)Συνιστούν  παροχή υπηρεσιών και όχι σύνταξη μελέτης   ,οι υπηρεσίες α) υποστήριξης του συστήματος ποιότητας 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης β) ενημέρωσης και υποστήριξης στη προετοιμασία προτάσεων για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η επιστημονική  καταγραφής δεικτών κυκλοφοριακού φόρτου και ηχορύπανσης , ψηφιακής επικοινωνίας Γραφείου Τύπου και διαδικτυακής δημοσιότητας (  ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII  , Πράξη 24/12).

Συνιστούν  παροχή υπηρεσιών και όχι σύνταξη μελέτης   ,οι υπηρεσίες «για την προετοιμασία του Δήμου ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και την αξιοποίηση  των χρηματοδοτικών εργαλείων» (λεπτομερειακή ανάλυση και εξειδίκευση του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του  ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και καταγραφή, ανά προτεινόμενη δράση, των όρων επιλεξιμότητας, των προϋποθέσεων ένταξης και των αναγκαίων  ενεργειών  ωρίμανσης. (  ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII  , Πράξη 53/16).

 

1, 2, 3, 4, 5, 6