Απευθείας ανάθεση/ Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης της απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικής φύσης υπηρεσιών

ΒΗΜΑ 7

Εγγραφή της αναθέτουσας αρχής στο ΚΗΣΚ.

Δείτε εδώ: Κ.Η.Σ.Κ.


ΒΗΜΑ 8

Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια κλήρωσης.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 9

 • Κλήρωση μέσω ΚΗΣΚ για την ανάδειξη αναδόχου.
 • Πρακτικό ηλεκτρονικής κλήρωσης.

ΒΗΜΑ 10

Απόφαση ανάθεσης Δημάρχου στον αναδειχθέντα μέσω κλήρωσης ανάδοχο (άρθ. 209 § 9β Ν. 3463/06)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1, 3 και 118 § 5 Ν. 4412/16 ).

Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 εδάφιο  α ( όπως τροποποιήθηκε με την παρ  31 του άρθρου 22 Ν. 4441/16 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τη παρ 4του άρθρου 47 Ν. 4472/17 ) ορίζεται ότι «Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ.3 του   άρθρου  38 , με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.Το άρθρο 379 παρ. 3 ορίζει ότι η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης  με τίτλο : Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ , εκδόθηκε  με αριθμό  577654/22.5.17  (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β )   .

Συνεπώς από 23.5.2017  ,  η απόφαση ανάθεσης αναρτάται  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ δεν έχει τροποποιηθεί ακόμα αναλόγως, με αποτέλεσμα αρκετά από τα ανωτέρω στοιχεία να μην μπορούν να αναρτηθούν παρά το γεγονός ότι η ισχύς της Υ.Α με αριθμό  577654/22.5.17  (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β )  αρχίζει από τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ (σύμφωνα με το άρθρο 15αυτής ).


ΒΗΜΑ 11

Αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κλπ), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ δέκα  ( 10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή (άρθ. 118 § 5 Ν. 4412/16)


ΒΗΜΑ 12

Σύμβαση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Η σύμβαση  αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 3 Ν. 4412/16 και αρθ. 6 § 1 ε Υ.Α. 57654/22-5-2017 ΦΕΚ 1781Β’).
 • Σημειωτέον ότι για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 130 Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/16 άρθρο 375 § 2). 
 • Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.
 • Με βάση τις διατάξεις του αρθ. 118 Ν. 4412/16 περί απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών και και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικής φύσης υπηρεσιών, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικής φύσης υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση αυτών των διατάξεων είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός  έχει προκύψει από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή προσέλθει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολόγηση της δύναται να επαναλάβει την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 4.5.της Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 (ΦΕΚ 900Β 17-3-2017).
 • Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός προέκυψεαπό το πρώτο αποτέλεσμα της κλήρωσης αρνηθεί την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της προχωρήσει στην οριστική ματαίωση της ανάθεσης, πριν τη συμβασιοποίησή της, και κατόπιν της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο επιλαχών υποψήφιος ανάδοχος, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους για την συγκεκριμένη κατηγορία έργων ή μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών.

ΒΗΜΑ 13

Στη περίπτωση του έργου:

Επιμέτρηση εργασιών (αρθ. 151 Ν. 4412/16).

Έλεγχος έγκρισης ή επιστροφής της αναλυτικής επιμέτρησης στον ανάδοχο προς διόρθωση και επανυποβολή εντός 45 ημερών.


ΒΗΜΑ 14

α) Για έργο

Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών)έργου  που συντάσσεται από τον ανάδοχο, υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου (άρθ. 152 Ν 4412/16).

β) Για μελέτη

Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών) μελέτης   που συντάσσεται από τον ανάδοχο, υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου (άρθ. 187 § 5 Ν 4412/16).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Δεν απαιτείται να συνυποβάλλονται με το λογαριασμό του έργου  τα σχετικά δικαιολογητικά και συνεπώς ο έλεγχος και η έγκριση του λογαριασμού καθώς και οι προθεσμίες, από πλευράς διευθύνουσας υπηρεσίας εκκινούν με την υποβολή του ( αρθ. 152 § 7 Ν. 4412/16).
 • Προϋπόθεση πληρωμής της πιστοποίησηςτου έργου είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη  του ποσού πιστοποίησης (αρθ. 152 § 8 Ν. 4412/16). Συνεπώς το τιμολόγιο προσκομίζεται για την πληρωμή του λογαριασμού (και όχι για την έγκριση).
 • Για την πληρωμή του προτελικού και του τελικού λογαριασμού του έργου απαιτούνται τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής αντίστοιχα, εγκεκριμένα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 152 παρ. 13 Ν 4412/16), μαζί με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής (άρθρα 170 παρ. 3 και 172 Ν 4412/2016).


ΒΗΜΑ 15

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής προσωρινής  και  οριστικής παραλαβής έργου(  (άρθρα 170 § 3 και 172 Ν 4412/2016  καθώς και άρθρο 65§ 1 Ν.3852/10 ).


ΒΗΜΑ 16

α) για έργο  

Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβή  έργου από την επιτροπή παραλαβής (άρθρο 152 παρ. 13 και 172 Ν 4412/16)

β) για μελέτη

Βεβαίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την οριστική παραλαβή της μελέτης (άρθρα 187 παρ. 2 και 189 παρ. 3 Ν 4412/2016).


ΒΗΜΑ 17

Απόφαση οικονομικής επιτροπής παραλαβής της μελέτης

Με την   Πράξη 80/12 του 7ου Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ ,έχει κριθεί ότι αρμόδιο όργανο παραλαβής των μελετών των Ο.Τ.Α είναι η Οικονομική Επιτροπή .Σε περίπτωση όμως που η μελέτη παραληφθεί από το δημοτικό συμβούλιο  δεν   συντρέχει πλημμέλεια

ΒΗΜΑ 18

Τιμολόγιο (άρθρο 8 Ν. 4308/14).


ΒΗΜΑ 19

Προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι: Φορολογική ενημερότητα απαιτείται για ακαθάριστο ποσό που υπερβαίνει τα 1.500 € σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ΠΟΛ 1274/2013 το οποίο ορίζει: «1. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, «από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω» εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού».Όσον αφορά τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 58 Ν.3863/2010  για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ βαθμίδας απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις 3.000 €.


ΒΗΜΑ 20

Κατάσταση πληρωμής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: αρθ. 2 § 4 Ν. 3861/10: «Στο διαδίκτυο αναρτώνται: 1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα, 2)πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, 3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα, 4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, 5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».


ΒΗΜΑ 21

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).

1, 2