ΒΗΜΑ [6]

Εγκεκριμένο αίτημα (αρθ. 38 παρ. 1 Ν. 4412/16, αρθ. 5 Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’ )


ΒΗΜΑ [7]

Δημοσίευση  διακήρυξης( πλήρες κείμενο ) στο ΚΗΜΔΗΣ [τουλάχιστον για 12 ημέρες] (αρθ. 38 παρ. 1 και αρθ. 121 παρ. 1γ’ Ν. 4412/16 όπως αντικατ. με τη παρ 1 περ.6 του άρθρου 47Ν.4472/17  ) & (άρθρο 6 παρ 1 γ Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.2017 Φ.Ε.Κ 1781 τ.Β )


ΒΗΜΑ [8]

  • Ανάρτηση προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρθ. 2 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3861/10).
  • Ανάρτηση  προκήρυξης ( περίληψης διακήρυξης ) στην  ιστοσελίδα του Δήμου 
  • Δημοσίευση προκήρυξης ( περίληψης διακήρυξης ) σε ΄ΤΟΠΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ πέντε ημέρες (5) τουλάχιστον ημέρες   πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  .( άρθρο 18 Ν.4469/17 με το οποίο προστίθεται δεύτερο εδάφιο στη περιπτ. (68) της παρ 1 του άρθρου 377 Ν.4412/16)

8.1  Υπόδειγμα


Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Επιστημονικής Ομάδας  Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με χρήση ΤΕΥΔ.

  •  Υπόδειγμα (επικαιροποιημένο με ενσωμάτωση των αλλαγών Ν.4447/16 , της ΚΥΑ 1191/17 -ΦΕΚ 969/Β  και του άρθρου 18 Ν. 4469/17) 

   Οδηγίες συμπλήρωσης Τ.Ε.Υ.Δ

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Επιστημονικής Ομάδας  Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς  χρήση ΤΕΥΔ (το υπόδειγμα  συνίσταται για χρήση από  Δ.Ε.Υ.Α / ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ).


ΒΗΜΑ [9]

Υποβολή προσφορών εγγράφως  (αρθ. 117 παρ. 3 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

  • Πρακτικό επιτροπής διενέργειας  περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής

9.1 Υπόδειγμα

  •  Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

9.2 Υπόδειγμα 

  • Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

9.3 Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ [10]

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

ΒΗΜΑ [11]

Κοινοποίηση της  απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου  σε όλους τους προσφέροντες.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [12]

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης προσωρινού  αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης (αρθ. 127 Ν. 4412/16). Δείτε εδώ


ΒΗΜΑ [13]

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [14]

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [15]

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.( Αρθρο 105 § 1 Ν.4412/16)


ΒΗΜΑ [16]

Ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).


ΒΗΜΑ [17]

Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του οριστικου αναδόχου (αρθ. 105 §. 2 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [18]

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης οριστικού αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης (αρθ. 127 Ν. 4412/16). Δείτε εδώ


ΒΗΜΑ [19]

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 105 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [20]

Υπογραφή σύμβασης.

20.1 Υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας

20.2 Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσίας 


ΒΗΜΑ [21]

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [22]

α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας.

α1) Πρωτόκολλο παραλαβής  προμήθειας 

β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας.

β1) Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσίας 

γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

1, 2