Χρηματικό όριο – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

I.Χρηματικό όριο 

Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται  όταν  η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση η κατώτερη από το ποσόν των 60.000 € ,χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (§ 1 άρθρου 117 Ν.4412/16)

II. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης  

Για το προσδιορισμό της αξίας της σύμβασης χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στο  άρθρο  6 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 236 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ ) αντίστοιχα Ν.4412/16. Οι  μέθοδοι αυτοί   μεταξύ των άλλων επιτάσσουν το προσδιορισμό της συνολικής εκτιμώμενης αξίας  των ομοειδών προμηθειών/υπηρεσιών(και στη περίπτωση ανάθεσης κατά  τμήματα υπό τη μορφή χωριστών  συμβάσεων) ώστε να ανατεθεί η σύμβαση με την προσήκουσα διαδικασία  (π.χ. με Ανοικτό   αντί  συνοπτικό  διαγωνισμό)(βλέπετε § 3,8 άρθρου 6 και 236).

Σύμφωνα με τη  νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ έχει γίνει παγίως δεκτό ότι κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, όταν η ετήσια, κατ’ είδος, προμήθεια δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και κατ’ επέκταση, η δυνατότητα ανάθεσής της με πρόχειρο διαγωνισμό, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες του Δήμου σε αγαθά που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών.  Παράλληλα κατά τη πάγια νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ , δεν είναι νόμιμος ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και στη συνέχεια η ανάθεση της προμήθειάς τους κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από τον επιμερισμό των σχετικών πιστώσεων, γιατί με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η κατά νόμο υποχρέωση διενέργειας ενιαίου τακτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αυτών (βλ. Ελ.Συν Πράξεις Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπανών στο VII Τμ. 14/2015, 143/2014, 254/2013, 96/2012 κ.ά.).

Επιπρόσθετα Το Ελεγκτικό Συνέδριο , μεταξύ άλλων, έχει κρίνει ότι: 

  • Μη νομίμως πραγματοποιείται  επιμερισμός  όμοιων υπηρεσιών, με συνέπεια να ανατεθεί η σύμβαση  χωριστά, κατόπιν κατατμήσεως της συνολικά απαιτουμένης δαπάνης και μάλιστα ταυτοχρόνως, στην ίδια   εταιρία, μετά από δύο πρόχειρους διαγωνισμούς (Ελ.Συν,Τμήμα IV , Πράξη  95/06)
  • Εφόσον η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή ομοειδών υπηρεσιών  για το έτος 2015 υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μη νομίμως για την ανάθεση της υπηρεσίας διενεργήθηκαν δύο (2) χωριστοί πρόχειροι διαγωνισμοί, διότι οι διαγωνισμοί αυτοί διενεργήθηκαν κατά κατάτμηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης ομοειδών υπηρεσιών, με συνέπεια να παρακαμφεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία της διενέργειας ενός ενιαίου ανοιχτού διαγωνισμού. Ελ.Συν,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου ,Τμήμα IV , Πράξη  104/16 )