Ανοικτός διαγωνισμός/ Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας /γενικής φύσης υπηρεσίας

ΒΗΜΑ 9

Δημοσίευση προκήρυξης / διακήρυξης  άνω/κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ: PDF

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www. eprocurement.gov.gr κατόπιν της έκδοσης της απόφασης 57654/17 (ΦΕΚ 1781/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικό έγγραφο με διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρισης των νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ : Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ

Σύμφωνα  με την Πράξη 894 /12 Τμήμα VI  του ΕΛ.ΣΥΝ. κρίθηκε ότι :Σε  περίπτωση  που  ο Δήμος έχει παραλήψει να αναρτήσει την περίληψη της διακήρυξης στην  διαύγεια , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3861/10 , η νομιμότητα του διαγωνισμού δεν θίγεται , αν η περίληψη της διακήρυξης   έχει δημοσιευθεί    στην  εφημερίδα  της Κυβέρνησης και έχουν τηρηθεί οι λοιποί τύποι δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος . ( ΠΡΟΣΟΧΗ !! Με τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 η  δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει   από 23.5.2017 λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 
ΒΗΜΑ 10

Υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ  (αρθ. 36 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

  • Πρακτικό επιτροπής διενέργειας  περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής

10.1 Υπόδειγμα

  •  Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

10.2 Υπόδειγμα

  • Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

10.3 Υπόδειγμα  


ΒΗΜΑ 11

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 12

Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

 Υπόδειγμα 


ΒΗΜΑ 13

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής

 ΕΝΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ   26-6-2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΑΠΟ     26-6-2017 

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας: Δείτε εδώ


ΒΗΜΑ 14

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 15

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα 


ΒΗΜΑ 16

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.

Υπόδειγμα


 ΒΗΜΑ 17

Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του οριστικού  αναδόχου (αρθ. 105 παρ. 2 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 18

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής

 ΕΝΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ   26-6-2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΑΠΟ     26-6-2017 

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας:  Δείτε εδώ 


ΒΗΜΑ 19

Άσκηση προσυμβατικού Ελέγχου   από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται βάσει προυπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης  σύμφωνα με το άρθρο 278 Ν.3852/10

ΒΗΜΑ 20

Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο:

  • στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).
  • στο ΚΗΜΔΗΣ( Άρθρο 10 Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’ )
  • Οι αποφάσεις κατακύρωσηςαπότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο  καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

ΒΗΜΑ 21

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 105 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ  22

Υπογραφή σύμβασης.

22.1 Υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας

22.2 Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσίας 

Ανάρτηση της σύμβασης  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  άρθρο 38 παρ 1 Ν.4412/16 , Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)


ΒΗΜΑ 23

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).ΒΗΜΑ 24

α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας.

α1) Πρωτόκολλο παραλαβής  προμήθειας 

β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας.

β1) Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσίας 

γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων


1, 2