Τα βήματα που ακολουθούνται για την υλοποίηση του  ανοικτού  διαγωνισμού, είναι:

ΒΗΜΑ 1

Για την εκκίνηση της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού (και μόνο στη περίπτωση αυτή) εκδίδεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

(Ελ.Συν. VII Τμήμα Πράξη 326/13 ΕΣ, Τμήμα VII 33/2012, Ελ. Συν.Τμήμα VI Απόφαση 936/15  κ.α)


ΒΗΜΑ 2

 • 2.1 Σύνταξη και καθορισμός  τεχνικών προδιαγραφών

( άρθρο 54 § 7 Ν.4412/16)

 • 2.2  Πρωτογενές αίτημα

( άρθρο 38§1 Ν. 4412/16 , άρθρο 5 Υ.Α  57654/22-5-2017(Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)


ΒΗΜΑ 3

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ VII ,ΠΡΑΞΗ  96/2013 :εδώ 


ΒΗΜΑ 4

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.

( άρθρο 221 Ν.4412/16)

Αρμόδιο όργανο συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή ( ΕΛ.ΣΥΝ .Πράξη 101/2014 ΣΤ Κλιμακίου )

4.1   Υπόδειγμα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.) για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.

4.2  Υπόδειγμα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης (Μονομετοχικής Α.Ε ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών

 4.3  Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 5

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ( η Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης η του ΝΠΔΔ) περί α) ψήφισης της§§ πίστωσης, β) έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμού των όρων διακήρυξης. ( άρθρο 72 § 1δ,1ε Ν.3852/10)

5.1 Υπόδειγμα

 


ΒΗΜΑ 6

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ )


ΒΗΜΑ 7

Εγκεκριμένο αίτημα (αρθ. 38 παρ. 1 Ν. 4412/16, 5 Υ.Α  57654/22-5-2017(Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)


ΒΗΜΑ 8

Απόφαση διακήρυξης δημάρχου ( η Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ )

 • Επικαιροποιημένα Υποδείγματα διακηρύξεων επιστημονικής ομάδας:[με ενσωμάτωση στο Ν.4412/16 των αλλαγών που επήλθαν  με Ν.4446/16 , Ν.4447/16, Ν. 4445/17,Ν.4465/17 , ΚΥΑ 1191/2017-Φ.Ε.Κ 969Β  , Υ.Α 57654/17 ( ΦΕΚ1781Β), ΥΑ 56902/17 (ΦΕΚ 1924Β  )

Επικαιροποιημένα  Υποδείγματα  διακηρύξεων  ανοικτού διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής: (με ενσωμάτωση στο Ν.4412/16 των αλλαγών που επήλθαν με Ν.4446/16, Ν.4447/16, Ν. 4445/17, Ν.4465/17, ΚΥΑ 1191/2017-Φ.Ε.Κ969Β ,Υ.Α  57654/17 ΦΕΚ1781Β), ΥΑ 56902/17 (ΦΕΚ 1924Β  )

 • (2.1)με χρήση ΤΕΥΔΠατήστε εδώ
 • (2.2)χωρίς  χρήση ΤΕΥΔ : Πατήστε εδώ
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Το παρόν υπόδειγμα ενδείκνυται  να χρησιμοποιείται   από  Αναθέτοντες  Φορείς  του Βιβλίου ΙΙ)
 • (2.1.1)με χρήση Τ.Ε.Υ.Δ, πολυετούς δαπάνης με δυνατότητα  άσκησης δικαιώματος   προαίρεσης (και δυνατότητα χρήσης δάνειας εμπειρίας) Πατήστε εδώ
 • -ΣΗΜΕΙΩΣΗ: [Το υπόδειγμα ενδείκνυται για συμβάσεις προμηθειών καυσίμων ,τροφίμων ,γραφικής ύλης και λοιπών συναφών προμηθειών καθώς και για συμβάσεις ασφαλιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συντήρησης μηχανημάτων κ.α υπηρεσιών  που η σύναψη τους επαναλαμβάνεται κατ’ έτος]
 • (2.1.2 )με χρήση Τ.Ε.Υ.Δ δαπάνης μικτής φύσης ( σύμβαση προμηθειών περιλαμβάνουσα και εκτέλεση εργασιών): Πατήστε εδώ  
 • -ΣΗΜΕΙΩΣΗ : [ Το υπόδειγμα ενδείκνυται για συμβάσεις μικτής φύσης ] Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης.( άρθρο 4 § 1 εδ β’ Ν.4412/16)
 • (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος – προαιρετική επιλογή – με δικαίωμα χρήσης δάνειας ικανότητας και  ανάθεσης τμήματος σύμβασης  σε υπεργολάβο)


 • -ΕπικαιροποιημέναΥποδείγματα  διακηρύξεων  ανοικτού διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας άνω  των ορίων με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 • (3.1)με χρήση ΕΕΕΣ: (στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας λόγω της φύσης της προμήθειας/υπηρεσίας-και δυνατότητα χρήσης δάνειας εμπειρίας ) Πατήστε εδώ
 • (3.2)με   χρήση ΕΕΕΣ : (στα  δικαιολογητικά συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκεια) Πατήστε εδώ
 • (4)-ΕπικαιροποιημένοΥπόδειγμα διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας άνω των ορίων, με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής   με χρήση ΕΕΕΣ Πατήστε εδώ 

 Υποδείγματα    διακηρύξεων ΕΑΑΔΗΣΥ:

Α. Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (μη δεσμευτικού χαρακτήρα): PDF WORD

Β. Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (μη δεσμευτικού χαρακτήρα): PDF     WORD

Γ.Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας αγαθών PDF   WORD


ΒΗΜΑ 9

Δημοσίευση προκήρυξης / διακήρυξης  άνω/κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ: PDF

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www. eprocurement.  gov.gr κατόπιν της έκδοσης της απόφασης 57654/17 (ΦΕΚ 1781/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικό έγγραφο με διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρισης των νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ : Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ

Σύμφωνα  με την Πράξη 894 /12 Τμήμα VI  του ΕΛ.ΣΥΝ. κρίθηκε ότι :Σε  περίπτωση  που  ο Δήμος έχει παραλήψει να αναρτήσει την περίληψη της διακήρυξης στην  διαύγεια , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3861/10 , η νομιμότητα του διαγωνισμού δεν θίγεται , αν η περίληψη της διακήρυξης   έχει δημοσιευθεί    στην  εφημερίδα  της Κυβέρνησης και έχουν τηρηθεί οι λοιποί τύποι δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος . ( ΠΡΟΣΟΧΗ !! Με τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 η  δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει   από 23.5.2017 λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 
 ΒΗΜΑ 10

Υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ  (αρθ. 36 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

 • Πρακτικό επιτροπής διενέργειας  περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής

10.1 Υπόδειγμα

 •  Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

10.2 Υπόδειγμα

 • Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

10.3 Υπόδειγμα  


ΒΗΜΑ 11

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 12

Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

 Υπόδειγμα 


ΒΗΜΑ 13

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης προσωρινού  αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σύμφωνα με  το αρθ. 127 Ν. 4412/16) για συμβάσεις  κάτω των ορίων. 

(Τυχόν) Υποβολή  προδικαστικής προσφυγής   κατά της απόφασης κήρυξης προσωρινού 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σύμφωνα με  το  Ν. 3886/10  για συμβάσεις άνω των ορίων  

 ΕΝΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ   26-6-2017     Δείτε εδώ 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΑΠΟ     26-6-2017      Δείτε εδώ 

ΒΗΜΑ 14

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 15

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 16

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 17

Ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).


ΒΗΜΑ 18

Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του οριστικού  αναδόχου (αρθ. 105 παρ. 2 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 19

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης προσωρινού  αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σύμφωνα με  το αρθ. 127 Ν. 4412/16) για συμβάσεις  κάτω των ορίων.  

(Τυχόν) Υποβολή  προδικαστικής προσφυγής   κατά της απόφασης κήρυξης προσωρινού 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σύμφωνα με  το  Ν. 3886/10  για συμβάσεις άνω των ορίων   

ΕΝΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ   26-6-2017     Δείτε εδώ 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΑΠΟ     26-6-2017      Δείτε εδώ 


ΒΗΜΑ 20

Άσκηση προσυμβατικού Ελέγχου   από το Ελεγκτικό Συνέδριο ( εφόσον απαιτείται    βάσει προυπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης ) σύμφωνα με το άρθρο 278 Ν.3852/10

ΒΗΜΑ 21

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 105 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ  22

Υπογραφή σύμβασης.

22.1 Υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας

22.2 Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσίας 


ΒΗΜΑ 23

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).ΒΗΜΑ 24

α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας.

α1) Πρωτόκολλο παραλαβής  προμήθειας 

β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας.

β1) Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσίας 

γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

1, 2