6

Άρθρο 112: Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 113: Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 114 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 115 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 116 Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117 Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 119 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 121 Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 122 Προκηρύξεις σύμβασης

Άρθρο 123 Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 124 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 125 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127  Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο