ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ (31-5-17)με ενσωμάτωση στο Ν.4412/16 των αλλαγών που επήλθαν  με Ν.4446/16,Ν.4447/16,Ν 445/17,Ν.4465/17,Ν.4469/17,Ν.4472/17, ΚΥΑ 1191/2017-(Φ.Ε.Κ 969Β), Υ.Α 57654/17 (ΦΕΚ 1781Β)& ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).

  • Υποδείγματα  διακηρύξεων πρόχειρου διαγωνισμού

1.1 Υπόδειγμα Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης  την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με χρήση ΤΕΥΔ με χρήση ΤΕΥΔ: WORD

1.2. Υπόδειγμα Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/υπηρεσίαςμε κριτήριο κατακύρωσης  την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς χρήση Τ.Ε.Υ.Δ  :   WORD *Το παρόν υπόδειγμα ενδείκνυται να χρησιμοποιείται από Αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ.

1.3Υπόδειγμα Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης  την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με χρήση ΤΕΥΔ:WORD


  • Υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτού διαγωνισμού

2.1Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας (κάτω των ορίων) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με χρήση ΤΕΥΔ:  WORD (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος) 

 2.1.1 (Νέο) Υπόδεγμα διακηρύξης (κάτω των ορίων )  με χρήση Τ.Ε.Υ.Δ ,πολυετούς δαπάνης με δυνατότητα  άσκησης δικαιώματος   προαίρεσης (και δυνατότητα χρήσης δάνειας εμπειρίας)  της επιστημονικής ομάδας στη διαδρομή : e-dimos/Βήματα και υποδείγματα /Βήματα και υποδείγματα επιστημονικής ομάδας : WORD (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος)

[Ενδεικτικά ενδείκνυται για συμβάσεις προμηθειών  καυσίμων ,τροφίμων ,γραφικής ύλης και λοιπών συναφών προμηθειών καθώς και για συμβάσεις ασφαλιστικών υπηρεσιών ,υπηρεσιών συντήρησης μηχανημάτων   κ.α   υπηρεσιών που η ανάγκη  σύναψης των συμβάσεων τους  επαναλαμβάνεται κατ΄έτος ]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος  είναι προαιρετικός όρος στη διακήρυξη και συνιστά προϋπόθεση που επιτρέπει στον προσφέροντα να επικαλείται στήριξη σε Δάνεια ικανότητα

1, 2, 3, 4