ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημερινά νέα (12-5-2017)Η άσκηση της  γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ , που ασκείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, ουδεμία επιρροή ασκεί στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων. Δείτε τη σχετική Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ  στη διαδρομή: e-dimos-> Νομολογία-> Διαγωνιστικές διαδικασίες-> Έτος 2015.

Σημερινά νέα (8-5-2017): Εκδόθηκε η Οδηγία 19 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (αριθμ. πρωτ 3015/8.52017) » Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ  ΙΙ) του Ν.4412/16: εδώ 

Σημερινά νέα (5-5-2017): Εκδόθηκε με το Π.Δ 39/17 (Φ.Ε.Κ 64/4.5.2017 Α΄) ο Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Σημειώνουμε ότι οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016, μεταξύ αυτών και του άρθρου 347 – Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυφών-διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017.

Σημερινά νέα (4-5-2017)Επαναφορά από 3.5.2017  της υποχρέωσης δημοσίευσης της  περίληψης της διακήρυξης του συνοπτικού  διαγωνισμού (προμηθειών και υπηρεσιών) σε τοπική Εφημερίδα. Δείτε ενημερωτικό σημείωμα της επιστημονικής ομάδας στη διαδρομή  e-dimos -> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-> Ενημερωτικό σημείωμα: Δημοσίευση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας-υπηρεσίας από 3-5-2017

Εγκύκλιος ΔΝΣΒβ’/οικ.29145/17 (25/04/2017) Υπ.Υποδομών και Μεταφορών: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στη διαδρομή : e-dimos -> Υπουργικές Αποφάσεις /Εγκύκλιοι.

Σημερινά νέα (27-4-2017)Ομοειδής προμήθεια η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (αυτοκόλλητα χαρτάκια, γομολάστιχες, ντοσιέ, διορθωτικά, διακορευτές, φάκελοι με αυτιά, κλασέρ, μαρκαδόροι, κιμωλίες, συρραπτικά κ.λ.π) με τη προμήθεια «φωτοαντιγραφικού χαρτιού». Δείτε τη σχετική Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ στη διαδρομή: e-dimos -> Νομολογία -> Διαγωνιστικές διαδικασίες->Έτος 2016

Νομίμως συμβάλλεται ο Δήμος με τους αναδόχους προμηθευτές φαρμάκων και  αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για λογαριασμό των Σχολικών του Επιτροπών.Περαιτέρω νομίμως συμβάλλεται ο ίδιος (ο Δήμος) με τους ανωτέρω αναδόχους προμηθευτές για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών της εδαφικής του περιφέρειας, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η δαπάνη της προμήθειας των ανωτέρω ειδών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του και θα καλυφθεί από αντίστοιχη παρακράτηση των επιχορηγήσεων που οι Σχολικές Επιτροπές λαμβάνουν σε ετήσια βάση από αυτόν (Δήμο) για την κάλυψη των αναγκών τους. Δείτε τη σχετική Απόφαση του ΕΛ.ΣΥΝ  στη διαδρομή : e-dimos ->  Νομολογία -> Διαγωνιστικές διαδικασίες->Έτος 2017

1 , 2, 3, 4, 5