Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το  άρθρο 46 Ν 4447/16 (ΦΕΚ 241 Α/2016): Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Δείτε το κείμενο του άρθρου 46 Ν.4447/16

  • άρθρο 46 Ν.4447/16 PDF

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 34 Ν.4456/17 (ΦΕΚ 24 Α) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Δείτε το κείμενο του  άρθρου 34 Ν.4456/17 

  • άρθρο 34 Ν.4456/17 PDF

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 54 Ν.4465/17 (ΦΕΚ 47Α):   Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

Δείτε το κείμενο του  άρθρου  54 Ν.4465/17

  • άρθρο 54 Ν. 4465/17 PDF 

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 11 Ν.4468/17 (ΦΕΚ 61Α): Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Δείτε το κείμενο του άρθρου 11 Ν.4468/17

  • άρθρο 11Ν.4468/17 PDF 

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 18 Ν.4469/17 (ΦΕΚ 62Α): Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Δείτε το κείμενο του άρθρου 18 Ν.4469/17

  • άρθρο 18 Ν.4469/17 PDF

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 47 Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74Α):«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λο πές διατάξεις»,

Δείτε το κείμενο του άρθρου 47 Ν.4472/17

  • άρθρο 47 Ν.4472/17 PDF

Πίνακας αλλαγών στο κείμενο του Ν.4412/2016 (χρονολογικά) εδώ

1, 2