Άρθρο 1: Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β’ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 3: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 4: Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 5: Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)

Άρθρο 6: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 7: Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 8: Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 9: Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 10: Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 11: Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 12: Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 13: Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 14: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 15: Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 16: Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 17: Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται , σύμφωνα με διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 18: Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 19: Οικονομικοί φoρείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 20: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 21: Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 22: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 23: Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 24: Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 25: Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 26: Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 27: Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 28: Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 29: Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 30: Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 31: Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 33: Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 34: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 35: Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ

Άρθρο 37: Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 38: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Άρθρο 39: Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 40: Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 41: Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 42: Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 43: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 44: Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Άρθρο 45: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 46: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 47: Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48: Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 49: Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης

Άρθρο 51: Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52: Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53: Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 54: Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 55: Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 56: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 57: Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 58  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 παρ. 2 τηςΟδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 59: Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 60: Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 61: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 62: Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 63: Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 64: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 65: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 66: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 67: Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 68: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 69: Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 71: Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 72: Εγγυήσεις

Άρθρο 73: Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 74: Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 75: Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 76: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου

Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 78: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 79: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 80: Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 81: Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 82: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 83: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 84: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 85: Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 87: Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 89: Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 90: Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

Άρθρο 91: Λόγοι απόρριψης προσφορών

Άρθρο 92: Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 93: Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Άρθρο 94: Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Άρθρο 95: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Άρθρο 96: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 97: Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 98: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 99: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 100: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 101: Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 102: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 103: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 105: Κατακύρωση σύναψη σύμβασης

Άρθρο 106: Ματαίωση διαδικασίας

Άρθρο 107: Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 108: Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 109: Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 110: Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 111: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 112: Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 113: Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 114: Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 115: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 116: Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117: Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 118: Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 119: Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 120: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 121: Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 122: Προκηρύξεις σύμβασης

Άρθρο 123: Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 124: Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 125: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127:  Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο

Άρθρο 128: Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων

Άρθρο 129: Συμβατικό πλαίσιο  Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 130: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 131: Υπεργολαβία  (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 132: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 133: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 134: Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135:  Υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 136: Διοίκηση του έργου  Επίβλεψη

Άρθρο 137: Υπερημερία κυρίου του έργου

Άρθρο 138: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 139: Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140: Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141: Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142: Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 143: Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση

Άρθρο 144: Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

Άρθρο 145: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 146: Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147: Προθεσμίες

Άρθρο 148: Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149: Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 150: Προκαταβολές

Άρθρο 151: Επιμετρήσεις

Άρθρο 152: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Άρθρο 153 [1]: Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων

Άρθρο 154: Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155: Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 156: Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών  Νέες εργασίες

Άρθρο 157: Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

Άρθρο 158: Ποιότητα στα δημόσια έργα. – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 159: Ακαταλληλότητα υλικών  Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 160: Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161: Διακοπή εργασιών Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162: Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163: Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164: Υποκατάσταση

Άρθρο 165: Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση

Άρθρο 166: Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας

Άρθρο 167: Πτώχευση, θάνατος

Άρθρο 168: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 169: Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 170: Προσωρινή παραλαβή του έργου

Άρθρο 171: Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 172: Οριστική παραλαβή

Άρθρο 173: Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

Άρθρο 174: Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 175: Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 176: Διαιτητική επίλυση διαφορών

Άρθρο 177: Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Άρθρο 178: Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 179: Επιθεώρηση των Δημοσίων έργων

Άρθρο 180: Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 181: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 182: Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 183: Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 184: Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 185: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 186: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Άρθρο 187: Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Άρθρο 188: Υποχρεώσεις του αναδόχου Πρόγραμμα Ποιότητας

Άρθρο 189: Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Άρθρο 190: Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 191: Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 192: Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 193: Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 194: Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 195: Υποκατάσταση του αναδόχου

Άρθρο 196: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 197: Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 198: Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 199: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 200: Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Άρθρο 201:  Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 202: Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 203: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

Άρθρο 204: Ανωτέρα βία

Άρθρο 205: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Άρθρο 206: Χρόνος παράδοσης υλικών

Άρθρο 207: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Άρθρο 208: Παραλαβή υλικών

Άρθρο 209: Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 210: Ναύλωση – Ασφάλιση

Άρθρο 211: Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 212: Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 213: Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Άρθρο 214: Δείγματα – Δειγματοληψία Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 215: Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Άρθρο 216: Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 217: Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 218: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 219: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 220: Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

Άρθρο 221: Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 222: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 223: Αναθέτουσες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 224: Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 225: Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 226: Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 227: Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 228: Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 229: Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25)

Άρθρο 230:Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 231: Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 232: Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 233: Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 234: Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 235: Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 236: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 237: Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 238: Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228 – 234 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 239: Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 240: Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 241: Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 242: Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 243: Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 244: Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 245: Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 246: Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 247: Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 248: Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρθρα 29 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 249: Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 250: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 251: Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 252: Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 251 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 253: Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 254: Οικονομικοί φορείς (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 255: Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 256: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 257: Εχεμύθεια (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 258: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 259: Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 260: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Άρθρο 261: Ονοματολογίες (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 262: Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 263: Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 264: Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 265: Κλειστή διαδικασία (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 266: Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 267: Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 268: Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 269: Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 270: Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 271: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 272: Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 273: Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 274: Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 275: Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ)

Άρθρο 276: Διαδικασίες σύναψης συβάσεων με αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά Κράτη – Μέλη (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 277: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρο 99 παράγραφοι 6 και 100 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 278: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 279: Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 280: Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 281: Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 282: Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 283: Σήματα (άρθρο 61 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 284: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 285: Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 286: Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 287: Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 288: Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 289: Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 290: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 291: Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 292: Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 293: Προκήρυξη σύμβασης (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 294: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 295: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 296: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 297: Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 298: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 299: Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 300: Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 301: Γενικές αρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 302: Εγγυήσεις

Άρθρο 303: Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 304: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 305: Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 306: Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

Άρθρο 307: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 308: Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου Ι (παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2 της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 309: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 310: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 311: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 312: Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 313: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 314: Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ

Άρθρο 315: Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας

Άρθρο 316: Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 317: Ματαίωση διαδικασίας

Άρθρο 318: Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 319: Δημοσίευση (άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 320: Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 321: Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 322: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 323: Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 324: Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή (άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 325: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 326: Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 327: Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 328: Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 329: Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 330: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 331: Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 332: Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων

Άρθρο 333: Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 334: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 335: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 336: Υπεργολαβία (άρθρο 88 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 337: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 338: Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 339: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 340: Επιβολή (άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 341: Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρθρα 84 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 100 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 342: Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών (άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 343: Διοικητική συνεργασία (άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 344: Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων

Άρθρο 345: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 346: Προστασία κατά την ανάθεση Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 347: Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 348: Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 349: Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 350: Οικονομική Αυτοτέλεια

Άρθρο 351: Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 352: Πειθαρχική Διαδικασία

Άρθρο 353: Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 354: Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 355: Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ

Άρθρο 356: Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 357: Προσωπικό Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 358: ΝομικήΥπηρεσία

Άρθρο 359: Έκθεση πεπραγμένων

Άρθρο 360: Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 361: Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

Άρθρο 362: Άσκηση προσφυγής Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 363: Παράβολο

Άρθρο 364: Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 365: Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

Άρθρο 366: Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 367: Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ

Άρθρο 368: Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 369: Κήρυξη ακυρότητας – Διαδικασία

Άρθρο 370: Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος  Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 371: Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 372: Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

Άρθρο 373: Αξίωση αποζημίωσης

Άρθρο 374: Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άρθρο 375: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 376: Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 377: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 378: Προσαρτήματα

Άρθρο 379: Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)