Σημερινά νέα(18-4-2017): Δείτε τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων της επιστημονικής ομάδας στη διαδρομή : e-dimos/Βήματα και υποδείγματα /Βήματα και υποδείγματα επιστημονικής ομάδας   ( με ενσωματωμένες τις αλλαγές που επέφεραν οι διατάξεις του Ν.4465/17 (Φ.Ε.Κ 47Α) στην Έννομη προστασία των Δημοσίων Συμβάσεων και τις αλλαγές που επέφερε η ΚΥΑ 1191/17(Φ.Ε.Κ 969Β) στο καθεστώς των κρατήσεων )

Έννομη προστασία Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι 31/5/2017
Παρουσίαση εδώ :
Έννομη προστασία Δημοσίων  Συμβάσεων από 31/5/2017
Παρουσίαση εδώ:

Σημερινά νέα(6-4-2017):Ν.4465/17(Φ.Ε.Κ 474/4.4.2017 )-Αρθρο 54§2&3: Ρύθμιση θεμάτων έννομης προστασίας  των Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/16

Ενημερωτικό σημείωμα επιστημονικής ομάδας : εδώ


Σημερινά νέα(1-4-2017):Έναρξη ισχύος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) της παρ 6 του άρθρου 118 Ν.4412/16 μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις για την απευθείας ανάθεση ( μέχρι ποσού 20.000€ πλέον Φ.Π.Α )  συμβάσεων έργων ,μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Ενημερωτικό σημείωμα επιστημονικής ομάδας : εδώ


 Σημερινά νέα (31-3-2017): Παράταση ισχύος Ν.3886/10 ( εφαρμοστέο δίκαιο άσκησης προσφυγών για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων )μέχρι 31.5.2017 και μετάθεση του χρόνου έναρξης του Βιβλίου IV N.4412/16 «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρα 345-373 )»την 1.6.2017 

Δείτε ενημερωτικό σημείωμα  της Επιστημονικής Ομάδας :εδώ

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών ,Τμήμα VII,Πράξη 14 /2017« Κριτήριο εφαρμοστέου δικαίου σε μικτή σύμβαση προμήθειας -υπηρεσίας «

ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμ.Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  ,Τμήμα VII,Πράξη 23/2017«Επαρκής αιτιολόγηση κόστους  ανάθεσης υπηρεσιών «