4

Άρθρο 74: Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 75: Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 76: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου

Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 78: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 79: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 80: Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 81: Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 82: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 83: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 84: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 85: Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 87: Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 89: Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 90: Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

Άρθρο 91: Λόγοι απόρριψης προσφορών

Άρθρο 92: Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12