3

Άρθρο 56: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 57: Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 58  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 παρ. 2 τηςΟδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 59: Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 60: Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 61: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 62: Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 63: Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 64: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 65: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 66: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 67: Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 68: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 69: Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 71: Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 72: Εγγυήσεις

Άρθρο 73: Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12