2

Άρθρο 38: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Άρθρο 39: Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 40: Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 41: Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 42: Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 43: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 44: Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Άρθρο 45: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 46: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 47: Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48: Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 49: Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης

Άρθρο 51: Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52: Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53: Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 54: Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 55: Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12