11

Άρθρο 201  Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 202 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 203 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

Άρθρο 204 Ανωτέρα βία

Άρθρο 205 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Άρθρο 206 Χρόνος παράδοσης υλικών

Άρθρο 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Άρθρο 208 Παραλαβή υλικών

Άρθρο 209 Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 210 Ναύλωση – Ασφάλιση

Άρθρο 211 Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 212 Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 213 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Άρθρο 214 Δείγματα – Δειγματοληψία Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 215 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Άρθρο 216 Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 217 Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 218 Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 220 Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων