1

Άρθρο 19: Οικονομικοί φoρείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 20: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 21: Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 22: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 23: Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 24: Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 25: Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 26: Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 27: Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 28: Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 29: Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 30: Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 31: Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 33: Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 34: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 35: Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ

Άρθρο 37: Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12