ΧΡΗΣΗ ΤΕΥΔ /ΕΕΕΣ

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω:

α. Προηγούμενου άγονου ->  Απαιτείται
β. Αποκλειστικότητα ->  Δεν απαιτείται
γ. Κατεπείγουσα ανάγκη ->  Δεν απαιτείται
δ. Ευνοϊκοί όροι ->  Δεν απαιτείται
ε. Κατασκευή για έρευνα κλπ ->  Απαιτείται
στ. Συμπληρωματικές              παραδόσεις -> Δεν απαιτείται
ζ. Χρηματιστήριο εμπορευμάτων -> Δεν απαιτείται