Σημερινά νέα (15/6/2017): Έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο : Υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες –ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α Δείτε εδώ

Σημερινά νέα (15/6/2017): Έχει αναρτηθεί στην  διαδικτυακή  πύλη (www.promitheus.gov.gr) ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο : Υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες  –ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α  Δείτε εδώ