Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

Δ.Αναρτήσεις

1.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»(η περίληψη και η διακήρυξη )
2. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 67).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ ( ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξη 2875/12 Τμήμα ΙV ).

1.2. Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών,ισχύουν και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ύπαρξη επαρκούς τεχνικής υπηρεσία του δήμου για την ανάθεση ή/και επίβλεψη της μελέτης:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης μελέτης απαιτείται η τεχνική υπηρεσία κάθε Αναθέτουσας Αρχής (άρα και του Δήμου) να διαθέτει σχετική τεχνική επάρκεια. Παρά το ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό ΚΥΑ για να καθορίσει τις απαιτήσεις της «επάρκειας» είναι αναγκαίο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να είναι νομίμως «συγκροτημένη» δηλαδή να έχει οριστεί προϊστάμενος, ο οποίος να μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 183 του Ν. 4412/2016 ο επιβλέπων (ή οι επιβλέποντες) των τεχνικών μελετών πρέπει να είναι «κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση». Αν η υπηρεσία αυτή δεν είναι «συγκροτημένη» ή αν δεν διαθέτει τεχνικό υπάλληλο ΠΕ (ούτε καν τον προϊστάμενό της) τότε υποχρεωτικά πρέπει να απευθυνθεί σε άλλη τεχνική υπηρεσία για να ασκήσει την αρμοδιότητα αυτή (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία δήμου της Έδρας του οικείου νομού ή ΔΤΕ της οικείας Περιφέρειας κλπ).

Εάν ο δήμος δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, δηλαδή είτε δεν έχει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, είτε δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση η τεχνική υπηρεσία για την επίβλεψη της μελέτης, δύναται να συμβληθεί με άλλο φορέα (δήμος, περιφέρεια, άλλο) μέσω προγραμματικής σύμβασης. Ειδικότερα αν η μόνη έλλειψη είναι η μη ύπαρξη στην τεχνική υπηρεσία κατάλληλου επιβλέποντα ΠΕ, μπορεί η συνεργασία να αφορά μόνο στη «διάθεση» κατάλληλου μηχανικού από άλλο φορέα με βάση σχετική απόφαση του Δήμου της έδρας (ή της Περιφέρειας για τα νησιά του Ν. Αιγαίου) και απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την «παροχή διοικητικής υποστήριξης» ή και με βάση σύμβαση διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας.

Στην περίπτωση υπογραφής προγραμματικής (ή άλλης) σύμβασης προηγείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, καθώς και απόφαση του έτερου συμβαλλόμενου (δήμου, περιφέρειας ή άλλου φορέα). Μέσω της σύμβασης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την υλοποίηση της μελέτης (στην απ’ ευθείας ανάθεση η παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης ενώ στο διαγωνισμό και η διαδικασία ανάθεσης). Ειδικότερα στην περίπτωση διαγωνισμού, ο 2ος συμβαλλόμενος δύναται να αναλάβει τη σύνταξη των τευχών του διαγωνισμού, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την παρακολούθηση και την παραλαβή της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4412/2016.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αποφαινόμενα όργανα, της συγκεκριμένης κάθε φορά προγραμματικής σύμβασης, είναι τα αρμόδια όργανα της νέας τεχνικής υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής. Οπότε πλέον ως «Αναθέτουσα Αρχή» ορίζεται ο νέος φορέας (δήμος της έδρας ή Περιφέρεια ή άλλος) που αναλαμβάνει με την προγραμματική σύμβαση το ρόλο αυτόν (βλ. Οδηγό ΜΟΔ ΑΕ).

Προεκτίμηση αμοιβής:

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ή η υπηρεσία η οποία την υποστηρίζει, βάσει νόμου (π.χ. Περιφέρειας, μεγαλύτερου δήμου, κλπ) συντάσσει τον προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης/μελετών ανά κατηγορία μελέτης σύμφωνα με τον Κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΥΑ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20.07.2017, ΦΕΚ 2519 Β’) όπως ισχύει. Με βάση την προεκτίμηση αμοιβής, ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης (εκτιμώμενη αξία) με απρόβλεπτα χωρίς ΦΠΑ, καθορίζει το είδος της διαδικασίας ανάθεσης.

Ακολουθεί  η καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται για τoν  ανοικτό διαγωνισμό  αποτυπωμένη σε «βήματα » και «υποδείγματα»  Πατήστε εδώ

1, 2, 3, 4, 5, 6