Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

α) Την 25η Ιουλίου για:

αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,( επομένως και από τους Δήμους ) όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,( επομένως και από τους Δήμους ) όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος.

γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς”.

ΚΥΑ 83010/4098/26.7.2017 ( Φ.Ε.Κ  2710/2.8.2017 )« Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την  ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»: PDF

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  Η ανωτέρω ΚΥΑ αφορά τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ  για τη διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών έργων,μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά


Δημοσίευση  προκήρυξης /διακήρυξης  μελέτης 

1.1 Δημοσίευσης προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης ) σύμβασης  άνω των ορίων  Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Α. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες  τουλάχιστον ,πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη  ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών . προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1και 4).
Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16.
Β. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών( άρθρο 121 §1περ (α)Ν.4412/16) .Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη (άρθρο 66 παρ 1 όπως αντικαταστ. με τη § 2 του άρθρο 47 Ν. 4472/17 και άρθρο 6 παρ. 1 γ’ της Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β’.

Ειδικότερα :

 Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων :

Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων:

Ως προκήρυξη(περίληψη διακήρυξης ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122 Ν.4412/16 (ήτοι του Μέρους Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ (βλέπετε έγγραφο με τίτλο: «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ» αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. e- Procurement .gr).

Γ. Δημοσιεύσεις στον Τύπο 
Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη ) για τη σύναψη σύμβασης
Μελετών:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 3316/05:
1.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, Καταργείται την 1-1-2018 (άρθρο 377παρ 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 10).
2.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού,στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, Καταργείται την 1-1-2021 ( άρθρο 377 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 12).

1, 2, 3, 4, 5, 6