Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ:   Α)Πρόσθετοι   συμβατοί όροι Β)Πρόσθετοι μη  συμβατοί όροι που απαιτούν έγκριση του ΥπουργούΓ) Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In