Ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Σε περίπτωση προμήθειας, παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, αν πρόκειται για διαιρετό υλικό, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή, αν πρόκειται για διαιρετή υπηρεσία, αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο, ενώ έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά τα υλικά ή υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (άρθρα 202 και 334  Ν.4412/16).