ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την 214/17 Πράξη του  Κλιμακίου του  Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  του ΕΛ.ΣΥΝ στο  VII Τμήμα έκρινε το προέχοντα χαρακτήρα μικτής σύμβασης (έργου -εργασιών) ως σύμβαση γενικής φύσης υπηρεσιών Ν.4412/16,  στη περίπτωση που το έργο αποτελεί ήσσον τμήμα της σύμβασης .Επομένως ο  Δήμος δεν υποχρεούται  να τηρήσει τη διαδικασία της παρ 5 του άρθρου 118 Ν.4412/16 η οποία  ρυθμίζει την απευθείας ανάθεση έργων.          ( ΕΛ.ΣΥΝ:  Πράξη 214/17 Κλιμακίου   Προληπτικού     Ελέγχου     Δαπανών   στο  VII Τμήμα )