Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

ΒΗΜΑ 1

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικά αιτιολογημένη για την εκπόνηση της μελέτης από ιδιώτη μελετητή (αρθ. 2 § 1 περ. 9 α και αρθ. 45 § 8 Ν. 4412/2016).

Αν η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 209 § 4 Ν. 3463/2006).


ΒΗΜΑ 2

2.1

 • Τεύχος τεχνικών δεδομένων
 • Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου
 • Τεύχος προεκτίμησης αμοιβών
 • Τεύχος λοιπών στοιχείων (χρηματοδότηση σύμβασης, διαδικασία ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης)

2.2

 • Πρωτογενές αίτημα (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 6§1α Υ.Α  57654/22-5-2017)

Καταχώριση  στο ΚΗΜΔΗΣ


ΒΗΜΑ 3

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΤΜΗΜΑ VII, ΠΡΑΞΗ 96/2013 εδώ


ΒΗΜΑ 4

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (η Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης η του ΝΠΔΔ) περί α) ψήφισης της πίστωσης, β) έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμού των όρων διακήρυξης.

( άρθρο 72 § 1δ,1ε Ν. 3852/10)

4.1 Υπόδειγμα [υπό κατασκευή]

 • Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α  57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)
 • Ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρο 2 παρ 4 περ.6α Ν.3861/10)

ΒΗΜΑ 5

Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  ( Α.Α.Υ )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  : Το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ ( Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ )με την Πράξη  189 /17 έκρινε ότι: «Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016  διαδικασία, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης, εφόσον δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις με την απόφαση εν προκειμένω  του Δημοτικού Συμβουλίου και προηγουμένως εκδόθηκαν προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες περιείχαν βεβαίωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 66 του ν. 4270/2014 και την παρ. 1 α του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 και αναφέρεται ότι καταχωρήθηκαν με α/α  στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 


ΒΗΜΑ 6

Εγκεκριμένο αίτημα

(αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 6 § 1β Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’ )

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α 57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)


ΒΗΜΑ 7

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.

(άρθρο 221 Ν.4412/16)

7.1 : Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 8

Απόφαση διακήρυξης δημάρχου ( ή Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ )

Υπόδειγμα Α : Διακήρυξη  ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων μελετών  άνω των ορίων του  Ν.4412/16 με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Πρότυπο τεύχος  εγκεκριμμένο με την αριθμ. 179/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ΦΕΚ 4327Β/30-12-2016 με θέμα «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»  .doc

Υπόδειγμα B : Διακήρυξη  ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων έργου  κάτω   των ορίων του Ν.4412/16 με με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Πρότυπο τεύχος  εγκεκριμμένο με την αριθμ. 179/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ 4327Β/30-12-2016 με θέμα «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»  .doc


ΒΗΜΑ 9

1.1 Δημοσίευσης προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης ) σύμβασης  άνω των ορίων  Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Α. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες  τουλάχιστον ,πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη  ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών . προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1και 4).
Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16.
Β. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών( άρθρο 121 §1περ (α)Ν.4412/16) .Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη (άρθρο 66 παρ 1 όπως αντικαταστ. με τη § 2 του άρθρο 47 Ν. 4472/17 και άρθρο 6 παρ. 1 γ’ της Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β’.

Ειδικότερα :

 Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων :

Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων:

Ως προκήρυξη(περίληψη διακήρυξης ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122 Ν.4412/16 (ήτοι του Μέρους Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ (βλέπετε έγγραφο με τίτλο: «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ»(αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. e- Procurement .gr).

Γ. Δημοσιεύσεις στον Τύπο 
Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη ) για τη σύναψη σύμβασης
Μελετών:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 3316/05:
1.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, Καταργείται την 1-1-2018(άρθρο 377παρ 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 10).

2.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού,στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, Καταργείται την 1-1-2021            ( άρθρο 377 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 12).

Δ.Αναρτήσεις

1.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»(η περίληψη και η διακήρυξη )
2. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 67).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ ( ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξη 2875/12 Τμήμα ΙV ).

1.2. Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών,ισχύουν και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΒΗΜΑ 10

Υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

(αρθ. 36 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

βλ. ανωτέρω «Απάντηση ΕΑΑΔΗΣΥ στο ερώτημα (25)».

 • Πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή έργου

10.1 Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 11

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 12

Κοινοποίηση της  απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου  σε όλους τους προσφέροντες.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

 Υπόδειγμα 


ΒΗΜΑ 13

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής

Αναλυτικά:

Έννομη προστασία μέχρι 26.6.2017

Έννομη προστασία από 26.6.2017

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας: Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 14

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 15

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 16

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 17

Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του αναδόχου (αρθ. 105 παρ. 2 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 18

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής 

Αναλυτικά:

Έννομη προστασία μέχρι 26.6.2017

Έννομη προστασία από 26.6.2017

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας: Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 19

 • Άσκηση προσυμβατικού Ελέγχου   από το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφόσον απαιτείται βάσει προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 278 Ν.3852/10

ΒΗΜΑ 20

 • Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο:
  • στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).
  • στο ΚΗΜΔΗΣ ( Άρθρο 10 Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’ )
  • Οι αποφάσεις κατακύρωσηςαπότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο  καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

ΒΗΜΑ 21

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ  22

Υπογραφή σύμβασης.

Ανάρτηση  στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α  57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)


ΒΗΜΑ  23

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα φακέλου σύμβασης μελέτης (Οδηγός ΜΟΔ ΑΕ).


ΒΗΜΑ 24

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής μελέτης.