μελετες

ΒΗΜΑ 1

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικά αιτιολογημένη για την εκπόνηση της μελέτης από ιδιώτη μελετητή (αρθ. 2 § 1 περ. 9 α και αρθ. 45 § 8 Ν. 4412/2016).


ΒΗΜΑ 2

2.1

  • Τεύχος τεχνικών δεδομένων
  • Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου
  • Τεύχος προεκτίμησης αμοιβών
  • Τεύχος λοιπών στοιχείων (χρηματοδότηση σύμβασης, διαδικασία ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης)

2.2

  • Πρωτογενές αίτημα

ΒΗΜΑ 3

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης


ΒΗΜΑ 4

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (η Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης η του ΝΠΔΔ) περί α) ψήφισης της πίστωσης, β) έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμού των όρων διακήρυξης.

( άρθρο 72 § 1δ,1ε Ν. 3852/10)

4.1 Υπόδειγμα [υπό κατασκευή]


ΒΗΜΑ 5

Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  ( Α.Α.Υ )

 

ΒΗΜΑ 6

Εγκεκριμένο αίτημα

(αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 6 § 1β Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’ )

 


ΒΗΜΑ 7

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.

(άρθρο 221 Ν.4412/16)

7.1 : Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 8

Απόφαση διακήρυξης δημάρχου ( ή Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ )

Υπόδειγμα Α : Διακήρυξη  ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων μελετών  άνω των ορίων του  Ν.4412/16 με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Πρότυπο τεύχος  εγκεκριμμένο με την αριθμ. 179/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ΦΕΚ 4327Β/30-12-2016 με θέμα «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»  .doc

Υπόδειγμα B : Διακήρυξη  ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων έργου  κάτω   των ορίων του Ν.4412/16 με με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Πρότυπο τεύχος  εγκεκριμμένο με την αριθμ. 179/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ 4327Β/30-12-2016 με θέμα «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»  .doc


ΒΗΜΑ 9

Δημοσίευση προκήρυξης / διακήρυξης  άνω/κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ: PDF

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www. eprocurement.  gov.gr κατόπιν της έκδοσης της απόφασης 57654/17 (ΦΕΚ 1781/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικό έγγραφο με διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρισης των νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ : Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ


 ΒΗΜΑ10

Υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

(αρθ. 36 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

βλ. ανωτέρω «Απάντηση ΕΑΑΔΗΣΥ στο ερώτημα (25)».

  • Πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή έργου

10.1 Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 11

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 12

Κοινοποίηση της  απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου  σε όλους τους προσφέροντες.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

 Υπόδειγμα 


ΒΗΜΑ 13

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής

Αναλυτικά:

Έννομη προστασία μέχρι 26.6.2017

Έννομη προστασία από 26.6.2017

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας: Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 14

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 15

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 16

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 17

Ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).


ΒΗΜΑ 18

Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του αναδόχου (αρθ. 105 παρ. 2 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 19

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής 

Αναλυτικά:

Έννομη προστασία μέχρι 26.6.2017

Έννομη προστασία από 26.6.2017

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας: Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 20

Άσκηση προσυμβατικού Ελέγχου   από το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφόσον απαιτείται βάσει προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 278 Ν.3852/10

ΒΗΜΑ 21

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ  22

Υπογραφή σύμβασης.


ΒΗΜΑ 23

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 24

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής μελέτης