ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Σημερινά νέα (31-1-2018 ):

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥΚατευθυντήρια Οδηγία 19 (2η έκδοση ):Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 ( ΒΙΒΛΙΟ Ι ) και 235 ( ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ ) Ν.4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (  προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

Διακηρύξεις έργων : Νόμιμος ο όρος περί υποχρέωσης των ημεδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων τους δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008»Ανάκληση της 339/17 Πράξης του Ε΄Κλιμακίου  ΕΛ.ΣΥΝ


 Σημερινά νέα (28-1-2018 ):

Εργασίες Προετοιμασίας και κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων »,Μη νόμιμη δαπάνη 


Σημερινά νέα (26-1-2018 ):

Έργο συντήρησης ασφαλτοταπήτων οδών : Α) Περιεχόμενο τευχών Β) Ασυνήθιστα χαμηλή τιμή-Όρια διακριτικής ευχέρειας αναθέτουσας αρχής


Σημερινά νέα (24-1-2018 ):

Α.Ε.Π.Π :ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης σε ιδιώτη αρχιτέκτονα 


Σημερινά νέα (23-1-2018 ):

Α)Σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  Β)Απευθείας Ανάθεση- Αυτοτελής διαδικασία σε σχέση με τον εν  εξελίξει διαγωνισμό

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών -Κριτήριο ανάθεσης


 

Σημερινά νέα (22-1-2018 ):

Εγγυητική συμμετοχής – εσφαλμένη αναγραφή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

Γεωγραφικός προσδιορισμός των εγκαταστάσεων του προμηθευτή σε διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων

Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β’)

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ 66/19.1.2018  Τ.β’ ) της Αριθμ. Απόφασης 134/2017 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ


Σημερινά νέα (19-1-2018 ):

Σημαντικά!!!ενδιαφέρουσες Νομολογιακές Πράξεις που ερμηνεύουν διατάξεις του Ν.4412/16 :ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας καιΑνάπτυξης -Παιδείας,Έρευνας κ Θρησκευμάτων – Περιβάλλοντος κ Ενέργειας . Παράταση Ε.Π.Π. 2008 – ΠΙΣΤ. 2008 και 2009, Ε.Π.Π 2009 – ΠΙΣΤ. 2009 και 2010, Ε.Π.Π. 2010 – ΠΙΣΤ. 2010 και 2011, Ε.Π.Π. 2011 – ΠΙΣΤ. 2011 και 2012,Ε.Π.Π. 2012 – ΠΙΣΤ. 2012 και 2013, Ε.Π.Π. 2013 -ΠΙΣΤ. 2013 και 2014, Ε.Π.Π. 2014 – ΠΙΣΤ. 2014 και 2015 μέχρι 31-12-2018 για υπογραφή σύμβασης


Τροποποιήσεις  Ν.4412/16 


Σημερινά νέα (17-1-2018 ):

Εξαιρετικά Σημαντικό !!!.Απευθείας ανάθεση προμήθειας ομοίων αγαθών ανά δημοτική ενότητα κατ΄εφαρμογή της παρ.14 του άρθρου 6 Ν.4071/12  –Νόμιμη διαδικασία που συναντά έρεισμα σε εξαιρετική  ρύθμιση, μη δυνάμενη να καταργηθεί  από το άρθρο 377 παρ 4  Ν.4412/16  


Σημερινά νέα (15-1-2018 ):

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε έγγραφο με αριθμ. πρωτ 4495/15-1-2018 με ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» Σημερινά νέα (11-1-2018 ):

Σημαντική υπενθύμιση :

«Εννομη προστασία δημοσίων συμβάσεων  από 1-1-2018»


Α.Ε.Π.Π:Επουσιώδης παράλειψη η μετάφραση των τεχνικών φυλλαδίων-Παρίσταται συμπληρωτέα και διορθώσιμη 


Σημερινά νέα (10-1-2018 ):

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές:

Τα νέα (αναθεωρημένα) πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποότητας- τιμής,όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 134/14.12.2017 απόφαση της Αρχής.

  • Πρότυπο τεύχος άνω των ορίων  σε μορφή σε .doc  εδώ,  σε μορφή .pdf εδώ.
  • Πρότυπο τεύχος κάτω των ορίων σε μορφή  .doc  εδώ, ενώ σε μορφή .pdf εδώ.

Δείτε τα πρότυπα τεύχη  και στη διαδρομή :e-dimos->ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ /ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ->ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ( ΑΝΩ /ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ )

Τα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α’ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Τα ως άνω πρότυπα τεύχη θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ  5 Ν.4412/16

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όπως αυτά εγκρίθηκαν στην 72η/ 21-12-2017 Συνεδρίαση της Αρχής.Τα εν λόγω υποδείγματα είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α’ 137) και με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).Τα ως άνω υποδείγματα ΔΕΝ αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ.

Δείτε εδώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

  • Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣεδώ
  • Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:εδώ

Δείτε τα πρότυπα τεύχη  και στη διαδρομή :e-dimos->ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ /ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ->ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ( ΑΝΩ /ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ )


Σημερινά νέα (9-1-2018 ):

ΕΛ.ΣΥΝ:Ανάθεση προμήθειας από Δήμο εμπίπτουσα στην αρμοδιότητα Σχολικών Επιτροπών -Μή νόμιμη δαπάνη 


Σημερινά νέα (5-1-2018 ):

ΕΛ.ΣΥΝ :Α)Προϋποθέσεις θεμελίωσης έννομου συμφέροντοςπροσωπικού, άμεσου και ενεστώτος  ως προϋπόθεση άσκησης παρέμβασης υπέρ του κύρους προσβαλλόμενης Πράξης  Β)Ημερομηνία υπογραφής ένορκης βεβαίωσης υποβαλλόμενης ως δικαιολογητικό συμμετοχής σε διαγωνισμό, προγενέστερη αυτής που φέρει η προσφορά


Σημερινά νέα (5-1-2018 ):

Σημαντικό!!!ΕΛ.ΣΥΝ:Όρος διακήρυξης για την προαπόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων σε διαγωνισμούς έργων- Μη νόμιμος.


1, 2