Ενημερωτικό σημείωμα περί της έναρξης ισχύος του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147Α’/8-8-2016) & επιμέρους διατάξεων του.

Το παρόν σημείωμα σημείωμα σκοπό έχει να συμβάλλει στην ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου όσον αφορά τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο Ν. 4412/16( Φ.Ε.Κ 147 Α΄) ως προς τους χρόνους έναρξης ισχύος επί μέρους διατάξεων του. Η ενημέρωση αυτή κρίνεται χρήσιμη και στοχεύει στην πληροφόρηση των εμπλεκομένων στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ,έργων, υπηρεσιών , μελετών , τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με σκοπό τη ταχεία εμπέδωση και ορθή εφαρμογή του. Στο ακροτελεύτιο άρθρο 379 του Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν την έναρξη ισχύος του. Ως βασικό κανόνα ,που θέτουν οι διατάξεις αυτές, είναι ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει από 8-8-2016, ημερομηνία δημοσίευσης του στο Φ.Ε.Κ., για όλα τα είδη των συμβάσεων.Παράλληλα και προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος να επέλθουν οι αναγκαίες προσαρμογές για την απρόσκοπτη εφαρμογή του ,τίθενται και διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ως προς την εφαρμογή του ως εξής:

Με την παρ. 2 του άρθρου 379 εισάγεται εξαίρεση ως προς την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη συμβάσεων που αφορούν σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Η υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> για τα είδη των ανωτέρω συμβάσεων αρχίζει την 18/4/2017<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>

Η δεύτερη εξαίρεση που εισάγεται, αφορά τον χρόνο έναρξης ο οποίος ορίζεται επίσης η 18/4/2017, ως προς την Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο προσφέρων πληροί όλους τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό ( δικαιολογητικό συμμετοχής στους διαγωνισμούς), για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.Αντίθετα, με την ίδια παράγραφο ( παρ. 2 άρθρου 379 ) τίθενται άμεσα σε εφαρμογή( από 8/8/16) για όλα τα είδη των συμβάσεων οι διατάξεις των άρθρων που ακολουθούν των Βιβλίων I & ΙΙ  αντίστοιχα 33& 270 «Δυναμικά Συστήματα Αγορών»

<![if !supportFootnotes]><![if !supportLists]><![endif]>κτρονικοί Πλειστηριασμοί »

35 & 272  «Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι

<![if !supportLists]>

 • <![if !supportLists]><![endif]><![if !supportLists]><![endif]>αρ.3 άρθρου 40 & 274 « Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων από Κεντρικές
  Αρχές
   Αγορών( Κ.Α.Α.) μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 • <![if !supportLists]><![endif]>παρ. 2 άρθρου 65 & άρθρου 295 « Τρόπος σύνταξης προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που διαβιβάζονται για δημοσίευση στην υπηρεσία εκδόσεων της ΕΕ 

<![if !supportLists]>άρθρ. 67 & 297 <![endif]> « Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της
σύμβασης».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Oι διαγωνιστικές διαδικασίες
για σύναψη συμβάσεων που αφορούν σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών διενεργούνται με υποχρεωτική χρήση
ΕΣΗΔΗΣ εφόσον η εκτιμώμενη αξία τους είναι ανώτερη των 60.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α.( άρθρο 36 παρ1)

Με την  παρ. 3 του άρθρου 379 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των παρ. 3, 4 & 9 του άρθρου 38 η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Η  ανωτέρω
ρύθμιση ερμηνευμένη σημαίνει ότι μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση
που θα ρυθμίζει θέματα λειτουργίας του ΚΗΔΜΗΣ, οι περιλήψεις διακηρύξεων των διαγωνισμών θα εξακολουθούν να  δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
όπως ισχύει έως σήμερα.
   

Με την  παρ. 4 του άρθρου 379  ορίζεται ως
ημερομηνία έναρξης της παρ. 2 του άρθρου 81 η 18η /4/2018. Η ανωτέρω παράγραφος ρυθμίζει θέματα που
αφορούν τη διασυνοριακή υποβολή προσφορών (σύστημα e
Certis) . Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τις συμβάσεις
του Βιβλίου ΙΙ

Με την  παρ. 5 του άρθρου 379 ορίζεται
ως ημερομηνία έναρξης  του άρθρου 119 του Βιβλίου Ι & 329 του Βιβλίου ΙΙ   « Συμβάσεις Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» καθώς
και της παρ 8 του άρθρου 200 « Εντολή πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΕΟΧ ……..» , η 1η /1/2017.

Με την  παρ. 6 του άρθρου 379 ορίζεται
ως ημερομηνία έναρξης  της παρ. 4 του άρθρου  344 « Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών» το
εξάμηνο μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο συστήνεται
Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων ( Μη. Π.Υ. Δη.Συ.)

Με την παρ. 7 & 8 του άρθρου 379 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των
άρθρων 345 έως 374 ( Βιβλίο
IV)
¨ Έννομη προστασία κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων
¨, η 1η
/1/2017.

Με την  παρ. 9 του άρθρου 379    ορίζεται ότι   

Με την παρ. 10 του άρθρου
379
  ρυθμίζονται τα εξής
θέματα:

 1. Καταργείται ο
  Ν.3669/08
  «Κύρωση της κωδικοποίησης της
  νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
  πλην των άρθρων 80 έως
  110
  , τα οποία καταργούνται με την έκδοση του Π.Δ του άρθρου 83 «
  Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων». Καταργείται  την  1η /1/2018 το ‘άρθρο 15
  του Ν. 3669/08 που προβλέπει τη
  δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.
   Η
  υποχρέωση δημοσίευσης στον τοπικό και περιφερειακό τύπο
  που
  προβλέπεται  στο ίδιο άρθρο , καταργείται την 1η /1/2021.<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>
 2. Καταργείται  ο Ν. 3316/2005 (A’ 42) «Ανάθεση και
  εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
  υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» , πλην
  των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και πλην των άρθρων 39 και
  40
  τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού
  διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η
  υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα
  της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία,
  που προβλέπεται στο άρθρο 12
  του ως άνω νόμου, καταργείται
  την  1-1-2018.
  Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της
  προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού,
  στον
  οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η
  υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας,
  αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο
  θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς,
  που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
  καταργείται την 1-1-2021<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>
 3. Καταργείται το π.δ.
  118/2007 (A’ 150)
  «Κανονισμός
  Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).»
  Ειδικά η
  υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε
  δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας
  , που
  προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται την  1η /1/2018  Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που
  προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από
  περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται
  την 1η -1-2021<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>
 4. Καταργείται η απόφαση
  με αριθμ. 11389/1993 (B’ 185) του Υπουργού Εσωτερικών( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
  Ειδικά
  η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
  άνω απόφασης, καταργείται την 1-1-2018. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης
  εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
  καταργείται την 1η -1-2021<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>
 5. Καταργείται κάθε
  γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης ή
  περίληψης διακήρυξης σε ημερήσιες εφημερίδες, οικονομικές ή μη,
  πανελλήνιας ή ευρείας κυκλοφορίας, την 1η -1-2018<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>
 6. Καταργούνται
  την  1η /1/2018 οι
  δημοσιεύσεις των περιλήψεων των διακηρύξεων σε οικονομικές εφημερίδες, σε
  ημερήσιες εφημερίδες οικονομικές ή μη Πανελλήνιας ή ευρείας κυκλοφορίας. Με την παρ. 11 του άρθρου 379

  ορίζεται ως ημερομηνία κατάργησης του Ν. 3886/10
  «  Δικαστική Προστασία» η 1η /1/2017<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

Με την παρ. 12 του άρθρου 379  ρυθμίζεται
το εξής θέμα:        Ορίζεται ως ημερομηνία κατάργησης την
δημοσιεύσεων της περίληψης των διακηρύξεων         των διαγωνιστικών διαδικασιών στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο που
προβλέπεται        στις διατάξεις Ν. 3548/07, η 1 / 1/2021.

 Με την παρ. 13 του άρθρου 379
ορίζεται ως χρόνος κατάργησης του Π.Δ 4/2002<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>  «Εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»,         η    1η/1/2017. 
      Με
την ανωτέρω παράγραφο ορίζεται επίσης η
1η/1/2017
 ως  χρόνος κατάργησης  των
άρθρων
17 έως 23
της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με  αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ413/2016(Β’ 449)
«Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης, ανάθεσης και  υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας.»

 

                                                                                                    

        ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                                    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΚ.Δ.Δ.Α                                             

       ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ -ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Τα άρθρα τα οποία
ρυθμίζουν τα σχετικά με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και ορίζουν ως ημερομηνία
υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη συμβάσεων, έργων, μελετών και  παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών την 18/4/2017 είναι : άρθρο 22 Βιβλίου
I & άρθρο 258 Βιβλίου II « Κανόνες που εφαρμόζονται στις
επικοινωνίες», άρθρο 36 Βιβλίου
I «Υποχρέωση
χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ», άρθρο 37 Βιβλίου
I & άρθρο 259 Βιβλίου II « Πολιτική ασφαλείας
ΕΣΗΔΗΣ».

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Η υποβολή της προβλέπεται στη
παρ 2 του άρθρου 79 για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των
ορίων υποχρεωτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές η
τρίτα μέρη.

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Περ.31  παρ 1 άρθρου 377

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> Περ.40  παρ 1 άρθρου 377

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>Περιπτ.59  της παρ 1  άρθρου  377

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> Περιπτ. 82 της παρ 1 άρθρου  377

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> Παρ 3 άρθρου 377

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> Περιπτ 27 της παρ 1 άρθρου 377

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> Περιπτ. 62 της παρ 1 άρθρου 377

Ενημερωτικά σημειώματα

Ενημερωτικό έγγραφο : Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ επι προτύπων τευχών δημοσίων έργων

 Ενημερωτικό σημείωμα  ΥΠΟΜΕΔΙ: Δημιουργείται Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Εργων -Δείτε το σχέδιο Νόμου 

Ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 της επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

Ενημερωτικό σημείωμα : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ν. 4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών » 

Ενημερωτικό σημείωμα: Έναρξη ισχύος του Ν. 4412/16 και επιμέρους διατάξεών του:  WORD

Ενημερωτικό σημείωμα: Όροι διακήρυξης σύμβασης ανοικτού διαγωνισμού: PDF

Ενημερωτικό σημείωμα: Έννοια Έργου – Υπηρεσίας: PDF

Ενημερωτικό σημείωμα: Περιεχόμενο Προκηρύξεων & Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: PDF