Διεξαγωγή διαγωνισμού- Υποβολή προσφορών-Κατακύρωση

 

Για το συνοπτικό  διαγωνισμό, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη στην οποία  καθορίζονται  οι λεπτομέρειες διενέργειας του ( § 2  και 5 άρθρου 117 Ν.4412/16).

Στους Δήμους,αρμόδιο  όργανο καθορισμού των  όρων της διακήρυξης  ,είναι η Οικονομική Επιτροπή  η οποία εγκρίνει και τις τεχνικές προδιαγραφές ( § 9 άρθρου 209 Ν. 3463/06 ).

Επιπρόσθετα μπορεί να προσκαλεί για να υποβάλλουν προσφορές και συγκεκριμμένους οικονομικούς φορείς,τρείς  (3)  τουλάχιστον , εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στην σχετική   αγορά  ( § 2 άρθρων 117 και 327 Ν.4412/16). Η ελάχιστη  προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε (12) δώδεκα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  •  Αναφορικά με το ΒΙΒΛΙΟ Ι σημειώνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να :
    1. καθορίσουν μεγαλύτερες προθεσμίες όταν η σύνταξη των προσφορών απαιτεί επιτόπια επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων, για τις ελάχιστες προθεσμίες παραλαβής προσφορών
    2. παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής προσφορών όταν :
    πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες ζητήθηκαν εμπρόθεσμα από τους οικονομικούς φορείς, δεν παρασχέθηκαν, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών και
     όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
  • Αναφορικά με το ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ σημειώνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψιν ιδίως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, καθορίζοντας ενδεχομένως μεγαλύτερες προθεσμίες, με την επιφύλαξη των ελαχίστων προθεσμιών δημοσίευσης του συνοπτικού διαγωνισμού [Κατευθυντήρια  Οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 19/2017   ( αριθμ. πρωτ. 3015/8.5.2017 )   στη διαδρομή :e-dimos ->ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ]

Τα απαραίτητα  δικαιολογητικά που πρέπει να  ζητηθούν από το προσωρινό αναδοχο στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού είναι  το απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα . Εφόσον η διακήρυξη απαιτεί και άλλα δικαιολογητικά του άρθρου 80 Ν.4412/16 (π.χ βεβαίωση εγγραφής σε επαγγεματικο μητρωο η εμπορικό μητρώο ,  βεβαίωση περί μη πτώχευσης , μη υπαγωγής σε διαδικασία εκκαθάρισης κ.λ.π ), τότε και μόνο υποβάλλονται

[Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απάντηση (28) στον ιστότοπο http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis- apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr ]

Δεν απαιτείται  εγγύηση συμμετοχής  στο συνοπτικό διαγωνισμό εκτός αν απαιτείται από την διακήρυξη ( § 1α άρθρων 72 και 302 ΒΙΒΛΙΩΝ Ι και ΙΙ αντίστοιχα Ν.4412/16.

Η αποσφράγιση όλων των  φακέλων της προσφοράς (δικαιολογητικά τεχνική προσφορά ,οικονομική προσφορά ) μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση κατά τη κρίση της επιτροπής ( § 4 άρθρων 117 και 327 ΒΙΒΛΙΩΝ Ι και ΙΙ αντίστοιχα Ν.4412/16.

Στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ’. 26.Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απάντηση (25) στον ιστότοπο http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr).]

Το  όργανο ενώπιον  του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις που ασκούνται κατά της διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν.4412/16 ,είναι η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας .Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απάντηση (9 ) στον ιστότοπο http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr).]Οι αποφάσεις προσβάλλονται ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  σύμφωνα με το άρθρο 227 Ν.3852/10.

Για τη  κατακύρωση του αποτελέσματος εκδίδει απόφαση η οικονομική επιτροπή σύμφωνα με τη§ 1ε άρθρου 72 ν.3852/10