Διάκριση συμβάσεων σε συνάρτηση με την εκτιμώμενη αξία τους (Συμβάσεις έργων  άνω/κάτω των  ορίων).

Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων  άνω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  έργων Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη των των 5.225.000 ευρώ.

Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων  κάτω των ορίων»  νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις  έργων Ν.4412/16 των οποίων  η εκτιμώμενη αξία τους, χωρίς το ΦΠΑ, είναι  κατώτερη  των 5.225.000 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω χρηματικά όρια αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας  2014/24/ΕΕ (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 28 και 29  και άρθρο 5 Ν.4412/16 ).