Δημοσιότητα

Από 3.5.2017 και μέχρι 31.12.2020, με το άρθρο 18 Ν.4469/17 επαναφέρεται η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης  του συνοπτικού διαγωνισμού      ( για σύναψη σύμβασης προμήθειας/υπηρεσίας ) σε μία (1)  εβδομαδιαία η ημερήσια τοπική η της έδρας του νομού εφημερίδα, τουλάχιστον  πέντε (5) ημέρες  πριν την διενέργεια του  διαγωνισμού .(Βλέπετε  ενημερωτικό σημείωμα επιστημονικής ομάδας (4-5-2017 στη διαδρομή :e-dimos -> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ καθώς  και Κατευθυντήρια  Οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 19/2017   ( αριθμ. πρωτ. 3015/8.5.2017 )    στη διαδρομή :e-dimos ->ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται  στο ΚΗΜΔΗΣ  δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών , σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  38 παρ. 3  Ν. 4412/16, του  άρθρου 121 παρ 1γ΄ Ν.4412/16 και του  άρθρο 6 παρ 1γ΄Υ.Α  57654/22.5.17 (Φ.ΕΚ 1781Β)

Οι υποχρεώσεις δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3861/2010 εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ δεν προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης στο τύπο ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σηματοδοτεί το χρόνο έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού και αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών.[ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απάντηση (13) στον ιστότοπο http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr).]

Η  έναρξη της  διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού ορίζεται  η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα και με  την Κατευθυντήρια Οδηγία 19/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.Παράλληλα σύμφωνα με την ίδια Οδηγία  δεν προβλέπεται δημοσίευση της διακήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβέρνησης . Δεν προκύπτει υποχρέωση ανάρτησης της τυχόν πρόσκλησης προς συγκεκριμένους  οικονομικούς φορείς

[Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απάντηση (15) στον ιστότοπο http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr]

Οι  δημοσιεύσεις στο τοπικό και νομαρχιακό τύπο που προβλέπονται  από το Ν. 3584/07 δεν αφορούν τους συνοπτικούς διαγωνισμούς( ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII ,  Πράξεις 387/10, 408/09, 219/09)