«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ ΚΑΙ 2014/23/ΕΕ».

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο : «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ ΚΑΙ 2014/23/ΕΕ».

Αναλυτικά το κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος είναι το εξής :

«Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018.

Συγκεκριμένα η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 4 (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»·
β) στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «144 000 EUR»·
γ) στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».
2) Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»·
β) στο στοιχείο β), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 235 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:
(1) στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR»,
(2) στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 2α ν. 4413/2016) το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 1/1/2018 και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του 4413/2016, αναθεωρούνται αντίστοιχα και τα όρια των προαναφερόμενων άρθρων.  ».

Ακολουθούν οι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων PDF
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων PDF
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2366 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων PDF
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2366 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων PDF
  • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19.12.2017 : Αντίστοιχες αξίες των  κατωτάτων ορίων των  οδηγιών 2014/23/ΕΕ,2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2009/81/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  PDF