Δημοσίευση προκήρυξης/διακήρυξης

1.1. Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης άνω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:

Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) για τη σύναψη σύμβασης Έργων:

Α. Δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες τουλάχιστον ,πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών . προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1 και 4). Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16.
Β. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών( άρθρο 121 §1περ (α)Ν.4412/16) .Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη (άρθρο 66 παρ 1 όπως αντικαταστ. με τη § 2 του άρθρο 47 Ν. 4472/17 και άρθρο 6 παρ. 1 γ’ της Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β’.Ειδικότερα :

 Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων :

Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην  Ευρωπαϊκή Ένωση ΄.

Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων:

Ως προκήρυξη(περίληψη διακήρυξης ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122   Ν.4412/16 ( ήτοι του Μέρους Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄( βλέπετε έγγραφο με τίτλο : «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ »αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. e- Procurement .gr)
Γ. Αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του Ν 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Δ. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 67Ν.4412/16).
Ε. Δημοσιεύσεις στον Τύπο:
I.Δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 1-1- 2018 (άρθρο 377 παρ1 περ.(31) και 379 παρ 10)
II.Δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ( άρθρο 377 § 1 περ( 37) και 376 § 4 ).
Η δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα αντικατασταθεί από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ όταν εκδοθεί η  υπουργική απόφαση της παρ. 6 αρθ. 38.(άρθρο 38 § 9)
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Λόγω έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 Ν.4412/16 (Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.2017 Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’)ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ η δημοσίευση προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 23/5/2017 (ημερ/νια δημοσίευσης της ανωτέρω Υ.Α. στο ΦΕΚ) και εφεξής.
III.Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 15Ν.3669/08 ως εξής:
Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαβαίνει χώρα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:
α. Δημοσιεύεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
β. Δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, οι περιλήψεις των διακηρύξεων δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας . Αν οι δήμοι στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. . (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1-1-2021 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ /άρθρο 377 § 1 περ (31) και 379 § 12).
Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαμβάνει χώρα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:
α. Δημοσιεύεται σε δύο (2)ημερήσιες και (1)μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή (σε νομούς που εκδίδεται ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα)
β. Δημοσιεύεται σε (2)εβδομαδιαίες Νομαρχιακές (σε νομούς που δεν εκδίδεται ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα)
γ. Δημοσιεύεται σε μία (1)ημερήσια και (1)μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή του κάθε νομού στους οποίους θα ασκηθεί η δραστηριότητα (όταν η δραστηριότητα που θα ασκηθεί ,θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από ένα Νομούς).
δ. Δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες και (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή που έχουν την  έδρα τους σε 2 τουλάχιστον νησιά.
(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1-1-2021ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ /άρθρο 377 § 1 περ (31) και 379 § 12).

1.2. Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών,ισχύουν και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.