ΒΙΒΛΙΟ IV
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Άρθρα 345 – 374 [1]

Άρθρο 345 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 346 Προστασία κατά την ανάθεση Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 347 Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 348 Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 349 Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 350 Οικονομική Αυτοτέλεια

Άρθρο 351 Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 352 Πειθαρχική Διαδικασία

Άρθρο 353 Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 354 Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 355 Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ

Άρθρο 356 Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 357 Προσωπικό Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 358 ΝομικήΥπηρεσία

Άρθρο 359 Έκθεση πεπραγμένων

Άρθρο 360 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 361 Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

Άρθρο 362 Άσκηση προσφυγής Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 363 Παράβολο

Άρθρο 364 Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 365 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

Άρθρο 366 Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 367 Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ

Άρθρο 368 Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 369 Κήρυξη ακυρότητας – Διαδικασία

Άρθρο 370 Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος  Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 371 Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 372 Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

Άρθρο 373 Αξίωση αποζημίωσης

Άρθρο 374 Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

[1]«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).»  Π.Δ 39/17 (Φ.Ε.Κ 64/4.5.2017 Α΄)