ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

2.1.2  (Νέο) υπόδειγμα διακηρύξης (κάτω των ορίων)  με χρήση Τ.Ε.Υ.Δ στη διαδρομή : e-dimos/Βήματα και υποδείγματα / Επικαιροποιημένα  υποδείγματα επιστημονικής ομάδας  : WORD

(Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος – προαιρετική επιλογή – με δικαίωμα χρήσης δάνειας ικανότητας και  ανάθεσης τμήματος σύμβασης  σε υπεργολάβο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  [Το υπόδειγμα ενδείκνυται για συμβάσεις μικτής φύσης]  Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται ,σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης.( άρθρο 4 § 1 εδ β’ Ν.4412/16)

2.2. Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας  κάτω των ορίωνμε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής( χωρίς χρήση ΤΕΥΔ)WORD (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος)*Το παρόν υπόδειγμα ενδείκνυται να χρησιμοποιείται από Αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ( π.χ Δ.Ε.Υ.Α )

3.1 Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας άνω των ορίων με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με χρήση ΕΕΕΣ:  WORD  (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος)

3.2. Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας άνω των οριών με κριτήριο την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με  χρήση ΕΕΕΣ:  WORD (Στα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος)

4. Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας/ υπηρεσίας άνω των ορίων, με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής , με χρήση ΕΕΕΣ: WORDΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ   ΕΑΑΔΗΣΥ

1.Έργων 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ  με την υπ’ αριθ. 182/2016/23.12.2016 (ΦΕΚ 4269/30.12.2016 τεύχος Β’) απόφασή της εξέδωσε πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Τα πρότυπα αυτά τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω απόφασης.

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.

1α. Υπόδειγμα  Α : Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων  του άρθρου 5του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

1β. Υπόδειγμα  Β : Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του άρθρου 5του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

12, 3, 4