Απευθείας ανάθεση μικρού έργου από Δήμο κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 171/87

Απευθείας ανάθεση μικρού έργου από Δήμο κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 171/87 ( υπό την ισχύ Ν.4412/16 ).Δαπάνη νόμιμη και κανονική  

 Με τα δεδομένα αυτά, η εντελλόμενη δαπάνη, η οποία αφορά σε εργασίες προϋπολογισμού μικρότερου των 5.869,41 ευρώ και εξοφλείται μετά την περαίωση των εργασιών αυτών, είναι νόμιμη και κανονική, καθόσον επισυνάπτονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 4 του π.δ. 171/1978, αφενός βεβαίωση ότι ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και αφετέρου βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. Δεν ασκεί δε επιρροή το ότι η επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των σχετικών έργων ορίστηκε μετά την περαίωση των εργασιών, ούτε απαιτείται η υποβολή λογαριασμού (πιστοποίησης).(ΕΛ.ΣΥΝ : Κ.Π.Ε.Δ στο VΙI Τμήμα ,Πράξη 296/17 )