Απευθείας ανάθεση/ Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης της απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικής φύσης υπηρεσιών

Διαδικασία  απευθείας ανάθεσης

Η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης είναι επιτρεπτή, όταν εφαρμόζεται για συμβάσεις εκτιμώμενης  αξίας μικρότερης  η ίσης από το ποσόν των 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 118 και 328 Ν.4412/16 .Ειδικότερα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 20.000€, χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στην “απευθείας ανάθεση” των άρθρων 118 και 328 των Βιβλίων Ι και ΙΙ αντίστοιχα.  [Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Οδηγία 19/17 (ενότητα 3)]     βλέπετε στη διαδρομή: e-dimos  ->ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Για τον προσδιορισμό του ποσού, Για το προσδιορισμό της αξίας της σύμβασης χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στο  άρθρο  6 ( ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 236 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) αντίστοιχα Ν.4412/16. Οι  μέθοδοι αυτοί   μεταξύ των άλλων επιτάσσουν το προσδιορισμό της συνολικής εκτιμώμενης αξίας  των ομοειδών προμηθειών/υπηρεσιών(και στη περίπτωση ανάθεσης κατά  τμήματα υπό τη μορφή χωριστών  συμβάσεων ) ώστε να ανατεθεί η σύμβαση με την προσήκουσα διαδικασία  (π.χ. με Ανοικτό   αντί  συνοπτικό  διαγωνισμό)(βλέπετε § 3,8 άρθρου 6 και 236).

   Διαδικασία υλοποίησης  – Ισχύον θεσμικό πλαίσιο                         

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του  άρθρου  118 Ν.4412/16  προβλέπεται κάθε αναθέτουσα αρχή  προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης να δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Σε συνέχεια της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 (Β/900/17.03.2017) “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία αναπτύσσεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων και περιγράφονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του, μέσω του οποίου πλέον, διενεργούνται οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου του νόμου, όσον αφορά τη διενέργεια των απευθείας αναθέσεων των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι σε συνέχεια της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, η Γενική Γραμματεία Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 6 (ΑΔΑ 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673) και εγχειρίδιο χρήσης (Μάρτιος 2017) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων.

Δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τους αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Συνεπώς, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες φορείς διενεργείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 328  του ν. 4412/2016, όπου δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης.( ΕΑΑΔΗΣΥ :Απάντηση  α/α  48 )

 • Δημοσιότητα 

Οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να δημοσιεύουν μία φορά κατ’ έτος και για διάστημα είκοσι (20) ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ανά κατηγορίες έργων/μελετών Στην πρόσκληση προτείνεται να ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς και αποδείξεις σχετικά με την τεχνική ικανότητά τους. Για την οριστικοποίηση των καταλόγων και κατ’ επέκταση την πραγματοποίηση της κλήρωσης απαιτείται η συμμετοχή τ ουλάχιστον τριών (3) οικονομικών φορέων. Η καταχώριση των καταλόγων οικονομικών φορέων ισχύει για ένα οικονομικό έτος 

 •  Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης- .

 Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος.
Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική Ανακοίνωση. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος.
Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το Κ.Η.Σ.Κ. από το συγκεκριμένο κατάλογο για τη σύμβαση που συμπεριλαμβάνει τους, προς κλήρωση, οικονομικούς φορείς.( άρθρο 75 § 4 και άρθρο 80 §5 Ν. 4412/16 ).Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί  δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος που προκύπτει από την κλήρωση δεσμεύεται για τον συγκεκριμένο κατάλογο οικονομικών φορέων του έτους αναφοράς και δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις του ιδίου καταλόγου.

 • . Διενέργεια Επαναληπτικής κλήρωσης

 Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο που προκύπτει από την κλήρωση,η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική κλήρωση . Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να επισυνάψει σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο της σχετικής πράξης με την οποία γίνεται αναίρεση του αποτελέσματος της κλήρωσης και ενημερώνει το Κ.Η.Σ.Κ. ορίζοντας νέα ημερομηνία και ώρα επαναληπτικής κλήρωσης.. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτηθεί την αποδέσμευση του προσωρινού αναδόχου της αρχικής κλήρωσης προκειμένου να συμμετάσχει και στην επαναληπτική ή σε άλλες κληρώσεις του συγκεκριμένου καταλόγου υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.6 παρ 3 της Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 (ΦΕΚ 900 Β 17-3-2017)

 • Ανάθεση της σύμβασης

Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, και της αναγγελίας του αποτελέσματος, καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή ο υποψήφιος ανάδοχος, για την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση σύμφωνης  γνώμης του αναδόχου, η προς υπογραφή Σύμβαση αποστέλλεται, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του  TEE τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την υπογραφή της. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του αναδόχου στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο.  Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός έχει προκύψει από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή προσέλθει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις  εκτέλεσης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολόγηση της δύναται να επαναλάβει την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 4.5.της Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 66/02.03.2017 (ΦΕΚ 900 Β 17-3-2017). Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός προέκυψε από το πρώτο αποτέλεσμα της κλήρωσης αρνηθεί την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο.
 Στην περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της προχωρήσει στην οριστική ματαίωση της ανάθεσης, πριν τη συμβασιοποίησή της, και κατόπιν της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο επιλαχών υποψήφιος ανάδοχος, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους για την συγκεκριμένη κατηγορία έργων ή μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Ακολουθεί  η καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές  για την απευθείας ανάθεση έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικής φύσης υπηρεσιών, αποτυπωμένη σε «βήματα» και «υποδείγματα» :

Προσοχή !!!

Δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τους αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Συνεπώς, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες φορείς διενεργείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 328  του ν. 4412/2016, όπου δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης.( ΕΑΑΔΗΣΥ :Απάντηση  α/α  48 )

ΒΗΜΑ 1 

α) Για έργο 

 • Σύνταξη μελέτης του έργου από την τεχνική υπηρεσία (άρθ. 49 § 2α και 53 § 2κδ Ν. 4412/16)

β)Για μελέτη 

 • Σύνταξη τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης ( άρθρ. 53 § 2 (κε) υποπερ.(αα)  Ν.4412/16

 

 • Πρωτογενές αίτημα (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β΄)

Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 1.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α γίνεται καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επισημάνσεις 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου  δεν απατείται εκ νέου απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,καθώς αυτή έχει ληφθεί επί της ουσίας κατά την κατάρτιση του προυπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος ( άρθρο 206 παρ 1 εδ. α’ Ν.4555/18- Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

Επομένως για την σύναψη σύμβασεων έργων,με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης   δεν απατείται προηγούμενη  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης απατείται  προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο ( άρθρο 206 παρ 1 εδ. β΄Ν.4555/18-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

Επομένως για την σύναψη σύμβασεων  εκπόνησης μελέτης με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης  δεν απατείται προηγούμενη  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.


ΒΗΜΑ 2

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο. 66 Ν. 4270/14,άρθρο 2§2εδ(β) Π.Δ 80/16  ).

 Έγγραφο αίτημα  για έκδοση κατ΄εισήγηση του προϊσταμένου των  Ο.Υ ,Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου( Α.Α.Υ ).Το αίτημα υποβάλλεται από την  αρμόδια  Δ/νση που χειρίζεται τη πίστωση του προϋπολογισμού που πρόκειται να δεσμευθεί (έγγραφο εισηγητικού  χαρακτήρα), προκειμένου αφού προηγουμένως ελεγθεί από τον προϊστάμενο των  οικονομικών  υπηρεσιών,(προέλεγχος  τόσο της ύπαρξης της πίστωσης όσο και της νομιμότητας της δαπάνης, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο της δέσμευσης  ανύπαρκτης πίστωσης και έγκρισης μη νόμιμης δαπάνης),να εκδίδεται  η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ ) του Δημάρχου ,κατ΄εισήγηση του προϊσταμένου των  Ο.Υ .

Υπόδειγμα αιτήματος για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου( Α.Α.Υ )εδώ

Προτείνεται να αντικατασταθεί με το « Τεκμηριωμένο αίτημα » του διατάκτη.        

Για λόγους πλήρους συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διατάξεις,ώστε να θεραπεύεται απόλυτα  το γράμμα και το πνεύμα του νόμου ,  προτείνεται το έγγραφο «αίτημα»,να λάβει τη τυπική μορφή «του τεκμηριωμένου αιτήματος » του διατάκτη ,( η έκδοση του οποίου ορίζεται από τις   διατάξεις της παρ 1α του άρθρου 4 ΠΔ 80/2016 και της παρ  3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014) και να υπογράφεται  εκτός από το Δ/ντή της αρμόδιας διεύθυνσης και από το Δήμαρχο ως διατάκτη των δαπανών.Περαιτέρω και για λόγους απλούστευσης του διοικητικού φόρτου του Δημάρχου ,ο Δήμαρχος εφόσον επιθυμεί δύναται να εκχωρήσει  την εξουσιοδότηση υπογραφήςΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 Ν.3463/2006  στους  καθ΄ ύλην αρμόδιους διευθυντές των υπηρεσιών  του,ώστε να υπογράφεται αποκλειστικά από αυτούς .( πλην φυσικά του Δ/ντή των οικονομικών ,ο οποίος είναι επιφορτησμένος με τον έλεγχο της νομιμότητας όλων των τεκμηριωμένων αιτημάτων προκειμένου να θεωρήσει τις εκδιδόμενες Α.Α.Υ ) 

Υπόδειγμα :« Τεκμηριωμένο αίτημα » του διατάκτη για έκδοση ΑΑΥ .Δείτε εδώ 

Δέίτε και άρθρο επικαιρότητας της 28-7-2018 της e-dimos στη διαδρομή ->ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ( 28-7-2018):«Τεκμηριωμένο αίτημα» του διατάκτη για έκδοση Α.Α.Υ μετά την ισχύ Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η ανωτέρω διαδικασία προτείνεται από την e-dimos  δεδομένου ότι η  αρμοδιότητα  της δέσμευσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού ,στα πλαίσια σύναψης  δημόσιας σύμβασης  έργων  και μελετών   ασκείται  από το δήμαρχο( άρθρο 203 παρ 1 και 206 παρ 1 Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I),  ως διατάκτη δαπανών από 19-7-2018 ,ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 133Ατου Ν. 4555/18. Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι  δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο.( άρθρο 206 παρ 1 Ν.4555/15-Πρόγραμμα   ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I )


 

ΒΗΜΑ 3  [ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ] με το άρθρο 203 Ν.4555/15-Πρόγραμμα   ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (η του Δ.Σ του ΝΠΔΔ) για ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης (αρθ. 72 § 1 δ Ν. 3852/10).

Πατήστε εδώ

 • Καταχώριση  στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 5 Υ.Α  57654/22-5-2017)
 • Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ« ( άρθρο 2 παρ 4 περ.6α Ν.3861/10)

ΒΗΜΑ 4

 • Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) Δημάρχου (άρθρο. 66 §1   Ν. 4270/14) , (άρθρο 2§2εδ(β) Π.Δ 80/16  )& άρθρο 203 παρ1 Ν.4555/18-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)

Η  ( Α.Α.Υ )  εκδίδεται  σε δύο αντίτυπα,το ένα εξ αυτών «ως σχέδιο» και το δεύτερο ως «πρωτότυπο».Ο  προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας θα θεωρεί   «παρά πόδας» αρχικά «το σχέδιο» και θα το διαβιβάζει  μαζί  με το «πρωτότυπο» στο δήμαρχο προκειμένου να λάβουν και τα δύο την υπογραφή του  .Η βεβαίωση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας περί της ύπαρξης και της δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης(άρθρο 3 παρ. 2 ΠΔ 80/2016 ),θα τίθεται  «παρά πόδας» και στο  «πρωτότυπο» μετά την υπογραφή του από το δήμαρχο. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναρτάται στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται επί του σώματος αυτής.(άρθρο 3 παρ. 3 ΠΔ 80/2016 ).

 •  Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»(άρθρο 3 παρ. 3 ΠΔ 80/2016 ).
 • Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ ( άρθρο 5 Υ.Α 57654/23-5-2017 -ΦΕΚ 1781τ.Β)

Υπόδειγμα «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Δείτε εδώ :


ΒΗΜΑ 5

 • Εγκεκριμμένο αίτημα ( άρθρο 38 § 1 Ν  4412/16 ,αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄)
 • Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 1.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α  γίνεται καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΒΗΜΑ 6

Πρόσκληση του Δήμου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών.

Υπόδειγμα

1, 2