Απευθείας ανάθεση/ Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης της απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικής φύσης υπηρεσιών

Έννοια δημόσιας σύμβασης έργου:

Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι:

α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α’ και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β’ PDF

β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,

γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου.

Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές – συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών.

Γενικά και σύμφωνα με τη παγιωθείσα μέχρι σήμερα νομολογία έχει κριθεί   ότι    ,   όταν δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών  γνώσεων και μεθόδων ,καθώς και η χρησιμοποίηση εξιδεικευμένου επιστημονικού η τεχνικού  προσωπικού και ανάλογων μέσων και εγκαταστάσεων ,τότε δεν πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο αλλά για εκτέλεση γενικής φύσης εργασιών  ( ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII ,Πράξεις   76/05 ,250/06 ,184/07)

Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, έχει κριθεί ότι:

 • Συνιστούν δημόσιο τεχνικό έργο οι υδρευτικές γεωτρήσεις, διότι για την εκτέλεσή τους απαιτούνται ειδικές γνώσεις (ΕλΣυν Τμ VII  Πρ. 197/2011).
 • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η κατασκευή μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου (ΕλΣυν Τμ V Πρ. 1/2003).
 • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η κατασκευή χλοοτάπητα (ΕλΣυν Τμ VII Πρ. 24/2009).
 • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η ανακαίνιση σχολικών κτιρίων (ΕλΣυν Τμ VII Πρ. 10/2013).
 • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η υπογειοποίηση εναέριου δικτύου της ΔΕΗ (ΕλΣυν Κλιμ.Προλ.Ελ. Τμ VII  Πρ. 9/2012).
 • Συνιστά δημόσιο τεχνικό έργο η διαγράμμιση του οδικού δικτύου διότι για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, εξειδικευμένο προσωπικό και ανάλογα τεχνικά μέσα (ΕλΣυν Τμ VI Πρ. 2796/2012).

Έννοια δημόσιας σύμβασης μελέτης σύμφωνα με το Ν.4412/16:

«Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και Έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.( άρθρο 2 §3 (α) Ν.4412/16 )

Έννοια δημόσιας σύμβασης μελέτης σύμφωνα με τη Νομολογία  του ΕΛ.ΣΥΝ υπό την ισχύ   Ν.3316/05:

-Ως μελέτη, ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και στην επεξεργασία αυτών, κατά τρόπον ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή των δεδομένων, αλλά μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσης να προχωρά στη διατύπωση συμπερασμάτων ή την υποβολή προτάσεων. Η αναλυτική αυτή επιστημονική και τεχνική εργασία – έρευνα, η οποία παρέχεται εξ ορισμού από εξειδικευμένους επιστήμονες που διαθέτουν τις αναγκαίες, ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο αυτής, γνώσεις και ικανότητες, σχετίζεται με την παραγωγή τεχνικού έργου  (ΕΛ.ΣΥΝ ,  Τμήμα VII Πράξη  42/2015 και Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 290, 304/2015).Οι  εργασίες που δεν αποσκοπούν στην παραγωγή δημοσίων έργων  δεν συνιστούν μελέτη αλλά σύμβαση υπηρεσιών γενικής  φύσης (ΕΛ.ΣΥΝ ,  Τμήμα VII Πράξη  297/2011)

-Η ανάθεση μελετών που δεν συνδέονταν με την κατασκευή ενός δημοσίου έργου και, ως εκ τούτου, δεν ευέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 716/1977, συνιστούν εκτέλεση εργασιών προς επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. Η διάκριση αυτή πρέπει να ισχύσει και υπό το καθεστώς του νέου ν. 3316/2005, εφόσον κατά τα ως άνω αυτός αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα ν. 716/1977 (βλ. Πρακτικά Ελ. Συν. VII Τμ. 5ης Συν./ 15.2.2011, πράξ. Κλιμ. Προλ. Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμ. 73, 125/2014, πρβλ. πράξ. IV Τμ. 273/2007, 71/2005, 154/2006, 158/2004, 193/2003, 126/2002, VII Τμ. 297/2011, 199/2010, γνωμοδ. Ν.Σ.Κ. 406/1995).

Ως μελέτη ορίζεται η αναλυτική  επιστημονική και τεχνική εργασία και έρευνα σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που αποβλέπει ή συνδέεται με τεχνικό έργο ή με την επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό ή στην απεικόνιση τεχνικού έργου. Στις περιπτώσεις των μελετών οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή εργασίας καθ’ εαυτή ιδιαίτερα με την προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων από συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό για ορισμένο χρόνο που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας (βλ πράξεις VII Τμήματος 211/2010, 157/2010, 102, 185/2009).

Έννοια δημόσιας σύμβασης μελέτης σύμφωνα με τη Νομολογία  του ΕΛ.ΣΥΝ υπό την ισχύ   Ν. 4412/16:

Ως «μελέτη», ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στον σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου και αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και στην επεξεργασία αυτών, κατά τρόπο ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή δεδομένων, αλλά, μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσής τους, να προβαίνει στη διατύπωση συμπερασμάτων ή την υποβολή προτάσεων. Τους κανόνες ανάθεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών ακολουθούν και οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.(ΕΛ.ΣΥΝ , Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ.,Πράξη 169/2017  ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Ο Ορισμός της έννοιας της μελέτης υπό την ισχύ του Ν.4412/16 , εξακολουθεί να παραμένει ο ίδιος όπως αυτός είχε ορισθεί   από το ΕΛ.ΣΥΝ , υπό την ισχύ του προισχύοντος Ν.3316/05 

 • Έννοια δημόσιας σύμβασης  τεχνικών  και λοιπών συναφών υπηρεσιών

«Τεχνικές Υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου( άρθρο 2 §3 (β) Ν.4412/16 )

Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,μεταξύ άλλων,έχει κριθεί ότι :

 • Συνιστούν  παροχή υπηρεσιών και όχι σύνταξη μελέτης , οι υπηρεσίες με αντικείμενο την « παροχή υποστηρικτικών  υπηρεσιών διερεύνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος,δηλώσεις ιδιοκτησίας κτηματογράφιση  κ.λ.π ) διότι οι εργασίες αυτές προπαρασκευάζουν  την  εκπόνηση  μελετών  των μεμονομένων πράξεων εφαρμογής ,  ωστόσο , καθ΄αυτές , δεν συνιστούν μελέτη.  (ΕΛ.ΣΥΝ ,  Τμήμα VII Πράξη   192/2013)
 • Συνιστούν  παροχή υπηρεσιών και όχι σύνταξη μελέτης   ,οι υπηρεσίες α) υποστήριξης του συστήματος ποιότητας 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης β) ενημέρωσης και υποστήριξης στη προετοιμασία προτάσεων για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η επιστημονική   καταγραφής δεικτών κυκλοφοριακού φόρτου και ηχορύπανσης , ψηφιακής επικοινωνίας Γραφείου Τύπου και διαδικτυακής δημοσιότητας (  ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII  , Πράξη 24/12)
 • Συνιστά   παροχή υπηρεσιών και όχι σύνταξη μελέτης  η καταγραφή των τεχνικών υποδομών και τεχνικοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας της ΔΕΥΑ (ΕΛ.ΣΥΝ  Κλιμ., VII Τμήμα , Πράξη  19/2017).

Ακολουθεί  η καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται για την  απευθείας ανάθεση έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικής φύσης υπηρεσιών, αποτυπωμένη σε «βήματα» και «υποδείγματα» :

ΒΗΜΑ 1 

α) Για έργο 

 • Σύνταξη μελέτης του έργου από την τεχνική υπηρεσία (άρθ. 49 § 2α και 53 § 2κδ Ν. 4412/16)

β)Για μελέτη 

 • Σύνταξη τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης ( άρθρ. 53 § 2 (κε) υποπερ.(αα)  Ν.4412/16

 

 • Πρωτογενές αίτημα (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β΄)

Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 1.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α γίνεται καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ.


ΒΗΜΑ 2

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

(άρθρο. 66 Ν. 4270/14,άρθρο 2§2εδ(β) Π.Δ 80/16  ).

ΕΛ.ΣΥΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 96/2013  εδώ


ΒΗΜΑ 3

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (η του Δ.Σ του ΝΠΔΔ) για ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης (αρθ. 72 § 1 δ Ν. 3852/10).

Πατήστε εδώ

 • Καταχώριση  στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 5 Υ.Α  57654/22-5-2017)
 • Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ« ( άρθρο 2 παρ 4 περ.6α Ν.3861/10)

ΒΗΜΑ 4

Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  : Το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII ΤΜΗΜΑ ( Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ )με την Πράξη  189 /17 έκρινε ότι :«Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016  διαδικασία, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης,εφόσον δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις με την απόφαση εν προκειμένω  του Δημοτικού Συμβουλίου και  προηγουμένως εκδόθηκαν προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες περιείχαν βεβαίωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 66 του ν. 4270/2014 και την παρ. 1 α του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 και αναφέρεται ότι καταχωρήθηκαν με α/α  στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 


ΒΗΜΑ 5

 • Εγκεκριμμένο αίτημα ( άρθρο 38 § 1 Ν  4412/16 ,αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄)
 • Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 1.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α  γίνεται καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΒΗΜΑ 6

Πρόσκληση του Δήμου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών.

Υπόδειγμα

1, 2