Απευθείας Ανάθεση /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης της απευθείας ανάθεσης προμηθειών /υπηρεσιών

Τα βήματα που ακολουθούνται για την υλοποίηση της απευθείας ανάθεσης, είναι:

ΒΗΜΑ 1 

  • Σύνταξη και καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών  ( άρθρο 54 §7 Ν.4412 /16)

Παρέκκλιση του κανόνα σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών:Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη( άρθρο 209§4 τελευταίο εδάφιο Ν.3463/06)

  • Πρωτογενές αίτημα (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄)

Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 1.000 ευρώ γίνεται καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ.


ΒΗΜΑ 2

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

(άρθρο. 66 Ν. 4270/14,άρθρο 2§2εδ(β) Π.Δ 80/16  ).

ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΤΜΗΜΑ VII ,ΠΡΑΞΗ 96/2013  εδώ

 

ΒΗΜΑ 3

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (η του Δ.Σ του ΝΠΔΔ) για ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης (αρθ. 72 § 1 δ Ν. 3852/10  ,     ).

Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 4

Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ )


ΒΗΜΑ 5

  • Εγκεκριμμένο αίτημα ( άρθρο 38 § 1 Ν  4412/16 ,αριθμ.5 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ  1781 /23-5-2017 τ.Β ΄)

 


ΒΗΜΑ 6

Απόφαση Δημάρχου (ή Προέδρου του ΝΠΔΔ) διενέργειας απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αρθ. 209 § 9 β’ Ν.3463/06).

Πατήστε εδώ


 Απόφαση Δημάρχου (ή Προέδρου του ΝΠΔΔ) διενέργειας απευθείας ανάθεσης χωρίς έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αρθ. 209 § 4 Ν. 3463/06).

Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 7

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (αρθ. 120 § 3 Ν. 4412/16).

Πατήστε εδώ

Νομοθετικές ρυθμίσεις :

  • Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ(Άρθρο 120 § 3 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την περ. (32) αρθ. 22 Ν. 4441/16).
  • Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  η  την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και άρθρου 74 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.( § 2 άρθρου  79 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (84)του άρθρου 22 του N. 4441/16)

ΒΗΜΑ 8

Υποβολή προσφοράς/ών.

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ» σχόλιο [3] (iii).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΣ 

  • Δεν απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για συμβάσεις αξίας μέχρι 20.000,00 ευρώ (απευθείας αναθέσεις).[Απάντηση (αρ 33)Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ]
  • Δεν απαιτούνται περισσότερες της μιας προσφορές στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης   (ΕΛ.ΣΥΝ.: Πράξη 108/2014, Τμήμα IV, Κλιμάκιο Προληπτικού .Ελέγχου .)

ΒΗΜΑ 9

9.1 Για Δήμους:

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση (αρθ. 58 Ν. 3852/10, αρθ. 118 Ν. 4412/16).

Πατήστε εδώ 

9.2 Για ΔΕΥΑ:

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ (δέσμευσης πίστωσης δαπάνης).

Πατήστε εδώ

Απόφαση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α για την απευθείας ανάθεση.

Πατήστε εδώ 

9.3 Για Δημοτικές επιχειρήσεις Α.Ε. (Μονομετοχικές ΑΕ):

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχικής Α.Ε.

Πατήστε εδώ

Απόφαση Προέδρου Μονομετοχικής Α.Ε. για απευθείας ανάθεση.

Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 10

Αξιολόγηση προσφοράς.

Πατήστε εδώ


ΒΗΜΑ 11

Ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1, 3 και 118 § 5 Ν. 4412/16 ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 εδάφιο  α ( όπως τροποποιήθηκε με την παρ  31 του άρθρου 22 Ν. 4441/16 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τη παρ 4του άρθρου 47 Ν. 4472/17 ) ορίζεται ότι «Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ.3 του   άρθρου  38 , με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.Το άρθρο 379 παρ. 3 ορίζει ότι η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης  με τίτλο : Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ , εκδόθηκε  με αριθμό  577654/22.5.17  (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β )   .

Συνεπώς από 23.5.2017  ,  η απόφαση ανάθεσης αναρτάται  στο ΚΗΜΔΗΣ.

 Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ δεν έχει τροποποιηθεί ακόμα αναλόγως, με αποτέλεσμα αρκετά από τα ανωτέρω στοιχεία να μην μπορούν να αναρτηθούν παρά το γεγονός ότι η ισχύς της Υ.Α με αριθμό  577654/22.5.17  (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β )  αρχίζει από τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ (σύμφωνα με το άρθρο 15αυτής ).


ΒΗΜΑ 12

Υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο και τον ανάδοχο και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας :εδώ

Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσίας :εδώ


ΒΗΜΑ 13

(α) Συμβάσεις προμηθειών: αρθ. 200 § 4 α’, β’, γ’ :

«α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208»,

«β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα»,

«γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

(β) Συμβάσεις υπηρεσιών: αρθ. 200 § 5 α’, β’ :

«α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά  η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με  το άρθρο 219»,

 

«β) Τιμολόγιο του αναδόχου».

 

ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VII ,Πράξεις 251/2010 και 171/2011:

Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών δεν συνιστά δικαιολογητικό εκκαθάρισης ,αλλά εξόφλησης  της αμοιβής ,η οποία πρέπει να προσκομιστεί στον ταμία κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής και όχι κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και επομένως εκφεύγει του ελέγχου του Επιτρόπου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει   να γίνεται μνεία στο ένταλμα ,προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος ταμίας και να απαιτήσει την προσκόμιση αποδείξεων κατά την εξόφληση των τίτλων πληρωμής

ΒΗΜΑ 14

Εξοφλητική απόδειξη αρθ. 200 § 4 δ’ (προμήθειες) και § 5 γ’ (υπηρεσίες) Ν. 4412/16:

§ 4 «δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»,

§ 5 «γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».


ΒΗΜΑ 15

Προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι: Φορολογική ενημερότητα απαιτείται για ακαθάριστο ποσό που υπερβαίνει τα 1.500 € σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ΠΟΛ 1274/2013 το οποίο ορίζει: «1. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, «από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω» εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού».Όσον αφορά τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 58 Ν.3863/2010  για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ βαθμίδας απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις 3.000 €.

Με την 160 /2017 Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα , κρίθηκε ότι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης  της σύμβασης στη περίπτωση της απευθείας ανάθεσης ,οι οικονομικοί φορείς  να μην έχουν υποπέσει σε ορισμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο νόμο, καθώς και να μην έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές.Επομένως για να συνάψουν σύμβαση πρέπει να προσκομίσουν :

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

β. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  


ΒΗΜΑ 16

Κατάσταση πληρωμής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: αρθ. 2 § 4 Ν. 3861/10: «Στο διαδίκτυο αναρτώνται: 1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα, 2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, 3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα, 4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, 5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Βλέπετε και ενημερωτικό  σημείωμα »Νομοθετικές μεταβολές στο Ν.4412/16 με το Ν.4441/16″ αναρτημένο 27-12-2016 και επικαιροποιημένο 1/8/2017 στην ενότητα της ιστοσελίδας μας με τίτλο : Ενημερωτικά σημειώματα επιστημονικής ομάδας PDF

1, 2