Α)Νόμιμη η απευθείας ανάθεση όμοιων η ομοειδών συμβάσεων ανά δημοτική ενότητα μέχρι του ποσού των 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α Β) Η έννοια των επιχειρησιακών μονάδων του άρθρου 6 παρ 2 Ν.4412/16 δεν περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In