Ανοικτός διαγωνισμός έργου /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

ΒΗΜΑ10

Υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

(αρθ. 36 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

βλ. ανωτέρω «Απάντηση ΕΑΑΔΗΣΥ στο ερώτημα (25)».

  • Πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή έργου

10.1 Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 11

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 12

Κοινοποίηση της  απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου  σε όλους τους προσφέροντες.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).

 Υπόδειγμα 


ΒΗΜΑ 13

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής

 Αναλυτικά:

Έννομη προστασία μέχρι 26.6.2017

Έννομη προστασία από 26.6.2017

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας:  Δείτε εδώ


ΒΗΜΑ 14

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 15

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 16

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.

Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ 17

Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του αναδόχου (αρθ. 105 παρ. 2 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 18

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής 

Αναλυτικά:

Έννομη προστασία μέχρι 26.6.2017

Έννομη προστασία από 26.6.2017

Ενημερωτικό σημείωμα περί της έννομη προστασίας:  Δείτε εδώ


ΒΗΜΑ 19

  • Άσκηση προσυμβατικού Ελέγχου   από το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφόσον απαιτείται βάσει προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 278 Ν.3852/10

ΒΗΜΑ 20

 Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο:
  • στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).
  • στο ΚΗΜΔΗΣ( Άρθρο 10 Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’ )
  • Οι αποφάσεις κατακύρωσηςαπότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο  καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

ΒΗΜΑ 21

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ  22

Υπογραφή σύμβασης.

Ανάρτηση  στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α  57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)


ΒΗΜΑ 23

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 24

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.

1, 2